• Prelungirea perioadei de valabilitate a înregistrarii
Prelungirea valabilitatii înregistrarii se solicita în intervalul de timp de 30 de zile de pâna la expirarea înregistrarii.

Solicitarea prelungirii valabilitatii înregistrarii se face prin trimiterea la Comisie a documentelor si informatiilor prevazute la art. 49, 57 si 58 alin.1 si alin. 3 din
Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare.

Copia testelor de acceptare se înlocuieste cu copia ultimei verificari a instalatiei si a ultimului proces verbal de control al CNCAN, dar nu mai vechi de un an.

• Reautorizarea sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei
Reautorizarea este necesara daca:
a) nu s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei înainte de expirarea acesteia;
b) se intentioneaza introducerea de noi practici, surse de radiatii sau instalatii radiologice;
c) se intentioneaza modificarea amenajarilor tehnice sau a limitelor din autorizatie;
d) autorizatia a fost retrasa de catre emitent, cu drept de reautorizare.

Casarea unor instalatii sau predarea unor surse radioactive ca deseu radioactiv nu impune solicitarea reautorizarii.


Reautorizarea se solicita conform dispozitiilor de la art. 49 din
Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare. Ea se solicita cu 45 de zile înaintea desfasurarii activitatilor prevazute la art. 79 pct. b, c si d din Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare.

Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei se solicita într-un interval de timp de 45 de zile, înainte de termenul de expirare a autorizatiei. Se considera respectat acest termen daca dosarul de reautorizare a intrat în procesul de evaluare, asa cum prevede art. 52 din
Normele de securitate radiologica - proceduri de autoiziare, înainte de expirarea autorizatiei.

Daca sunt respectate prevederile art. 52, valabilitatea autorizatiei pentru care se solicita prelungirea perioadei de valabilitate se prelungeste automat pe durata procesului de evaluare dar nu mai mult de 2 luni calendaristice. Dupa acest interval de timp, daca nu a fost emisa o noua autorizatie, titularul de autorizatie este obligat sa-si înceteze activitatea si sa initieze procedura specifica de încetare a activitatii, conform cu art. 100 din
Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare.

În cazul în care titularul de autorizatie considera ca neeliberarea autorizatiei în termenul prevazut mai sus este imputabila Comisiei si este de natura sa-i produca daune poate cere aplicarea prevederilor art. 53 din
Legea nr. 111/1996.

Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei se solicita prin trimiterea la comisie a unui dosar, cu filele numerotate si care va contine un cuprins, compus din:

a) cerere;
b) dovada achitarii taxelor si tarifelor (Regulamentul de taxe si tarife);
c) documentatia tehnica.

Documentatia tehnica pentru reautorizare sau prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei, va contine cel putin urmatoarele informatii:

a) modul de îndeplinire a conditiilor impuse prin autorizare sau a dispozitiilor date prin procesele verbale de control;
b) un extras din evidenta surselor de radiatii si instalatiilor radiologice care sa reflecte situatia la zi; lista aparaturii dozimetrice;
c) îmbunatatirile privind radioprotectia si securitatea radiologica;
d) lista la zi a personalului implicat în activitatile autorizate cu mentionarea calificarii;
e) copii ale ultimelor teste de verificare a surselor de radiatie sau a instalatiilor radiologice;
f) semnalarea unor evenimente care merita a fi analizate din punct de vedere al securitatii radiologice.• Modificarea autorizatiei
Modificarea autorizatiei poate fi facuta:
a) de catre Comisie, din proprie initiativa, conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 111/1996;
b) la cererea titularului de autorizatie.

Titularul de autorizatie este obligat sa solicite modificarea autorizatiei în urmatoarele situatii:

a) schimbarea denumirii, schimbarea sediului social al firmei sau alte modificari în actul constitutiv al firmei care altereaza informatiile pe care s-a bazat eliberarea autorizatiei;
b) schimbarea personalului cu responsabilitati în domeniul securitatii radiologice;
c) modificari ale limitelor si conditiilor specificate în autorizatie;
d) alte modificari care ar putea afecta securitatea surselor de radiatii sau radioprotectia personalului expus, a populatiei sau a mediului înconjurator.

Solicitarea modificarilor se face prin trimiterea la comisie a unui dosar de modificare, cu filele numerotate si care va contine un cuprins, compus din:

a) cerere;
b) dovada achitarii taxelor si tarifelor (Regulamentul de taxe si tarife);
c) o documentatie care sa sustina necesitatea modificarilor solicitate.

Modificarea autorizatiei nu schimba termenul de valabilitate al acesteia. Daca Comisia constata ca modificarile operate sau propuse nu satisfac cerintele de securitate radiologica va proceda la retragerea autorizatiei sau va interzice efectuarea modificarilor.