• DOSARUL pentru autorizarea activitatii de AMPLASARE-CONSTRUCTIE

1. Cerere;
2. Copii ale actelor care dovedesc ca entitatea solicitanta este persoana legal constituita;
3. Documentatie tehnica de autorizare;
4. Copii ale autorizatiilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
5. Alte informatii considerate necesare de catre solicitant în sustinerea cererii;
6. Dovada achitarii taxei si tarifului (Regulamentul de taxe si tarife).

Documentatia tehnica pentru autorizarea activitatii de amplasare-constructie

· Documentatia tehnica de autorizare necesara pentru obtinerea autorizatiei trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea prevederilor reglementarilor specifice aplicabile si a permite evaluarea gradului de realizare a securitatii radiologice. Informatiile se vor referi, dupa caz, cel putin la urmatoarele:

· Descrierea surselor de radiatie si a instalatiilor radiologice;
· Descrierea spatiilor si constructiilor utilizate;
· Programul de limitare a dozelor si constrângerile aplicabile,principiul ALARA;
· Clasificarea locurilor de munca în zone controlate si zone supravegheate, planurile de situatie;
· Mijloacele de radioprotectie individuala si colectiva;
· Impactul asupra populatiei si mediului;
· Expunerile potentiale si masurile de contracarare;

· Documentatia va contine declaratia de expertizare si acceptare a acesteia semnata de catre expertul acreditat mentionat în cerere.
· Declaratiile din documentatia tehnica vor fi sustinute cu copii dupa actele si documentele doveditoare.
· Schitele sau planurile trebuie sa fie întocmite conform prescriptiilor tehnice din domeniu, sa fie lizibile si semnate de întocmitor. Planurile de amplasare trebuie sa fie corelate cu textul descriptiv însotitor si suficient de detailate pentru a permite verificarea îndeplinirii prescriptiilor din reglementarile specifice.
· Documentatia tehnica de amplasare trebuie sa clarifice impactul asupra mediului si asupra altor activitati umane din zona atât pentru functionarea normala cât si în cazul expunerilor potentiale.
· Documentatia tehnica de construire trebuie sa prezinte solutiile adoptate pentru realizarea nivelului de securitate radiologica propus în faza anterioara, inclusiv sustinerea prin calcule si materiale specifice de proiectare.