• DOSARUL pentru autorizarea activitatii de UTILIZARE

1. Cerere;
2. Copii ale actelor care dovedesc ca entitatea solicitanta este persoana legal constituita;
3. Documentatie tehnica de autorizare;
4. Copii ale autorizatiilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
5. Alte informatii considerate necesare de catre solicitant în sustinerea cererii;
6. Dovada achitarii taxei si tarifului (Regulamentul de taxe si tarife).

Documentatia tehnica pentru autorizarea practicilor si utilizarii – functionarii

· Documentatia tehnica de autorizare necesara pentru obtinerea autorizatiei de securitate radiologica pentru practici sau utilizarea instalatiilor radiologice sau/si a surselor de radiatie trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea prevederilor reglementarilor specifice aplicabile si a permite evaluarea gradului de realizare a securitatii radiologice. Informatiile se vor referi, dupa caz, cel putin la urmatoarele:

· Justificarea, optimizarea si descrierea practicii;
· Descrierea surselor de radiatie si a instalatiilor radiologice;
· Managementul deseurilor radioactive si eliberarea de efluienti radioactivi;
· Descrierea spatiilor si constructiilor utilizate;
· Programul de limitare a dozelor si constrângerile aplicabile, principiul alara;
· Clasificarea locurilor de munca în zone controlate si zone supravegheate, planurile de situatie;
· Clasificarea pe categorii a expusilor profesional;
· Evaluarea dozelor, sistemul de monitorizare, organismul dozimetric acreditat;
· Pregatirea si autorizarea personalului;
· Mijloacele de radioprotectie individuala si colectiva;
· Responsabilii cu securitatea radiologica pe zone si expertii acreditati;
· Impactul asupra populatiei si mediului;
· Conservarea si dezafectarea;
· Expunerile potentiale si masurile de contracarare;
· Documentele proprii care reglementeaza practica, inclusiv ale sistemului calitatii.

· Documentatia va contine declaratia de expertizare si acceptare a acesteia semnata de catre expertul acreditat mentionat în cerere.
· Declaratiile din documentatia tehnica vor fi sustinute cu copii dupa actele si documentele doveditoare.
· Schitele sau planurile trebuie sa fie întocmite conform prescriptiilor tehnice din domeniu, sa fie lizibile si semnate de întocmitor. Planurile de amplasare – montaj – instalare trebuie sa fie corelate cu textul descriptiv însotitor si suficient de detailate pentru a permite verificarea îndeplinirii prescriptiilor din reglementarile specifice.
· Pentru practicile a caror autorizare se face pe faze documentatia tehnica trebuie sa contina informatiile pertinente pentru fiecare faza. Documentatia pentru faza ulterioara va demonstra si realizarea obiectivelor din faza anterioara.
· Documentatia tehnica de amplasare trebuie sa clarifice impactul asupra mediului si asupra altor activitati umane din zona atât pentru functionarea normala cât si în cazul expunerilor potentiale.
· Documentatia tehnica de construire trebuie sa prezinte solutiile adoptate pentru realizarea nivelului de securitate radiologica propus în faza anterioara, inclusiv sustinerea prin calcule si materiale specifice de proiectare.