• Eliberarea permiselor de nivel 3
Permisele de exercitare nivel 3 se elibereaza de CNCAN expertilor acreditati în protectia radiologica, pentru unul sau mai multe domenii, conform clasificarii de mai jos:
a) Generatori de radiatii (GR), sub forma de instalatii radiologice care accelereaza electroni, având tensiunea maxima aplicata pe tubul radiogen de pâna la 420 kV cu practicile: manipulare, control nedistructiv, analize fizico-chimice, radiodiagnostic, radioterapie, alte aplicatii.
b) Surse închise (SI), în cazul surselor sub forma de surse închise sau instalatii radiologice echipate cu surse închise de radiatii, inclusiv surse de neutroni cu practicile: manipulare, control nedistructiv, controlul proceselor, analize fizico-chimice, iradieri de materiale, radioterapie, cercetare si alte aplicatii.
c) Surse deschise (SD) cu practicile: manipulare, radiochimie, marcari, radiodiagnostic, radioterapie si alte aplicatii.
d) Acceleratori de particule (AP), în cazul surselor sub forma de instalatii radiologice care accelereaza electroni, având energia maxima a electronilor accelerati mai mare decât 420 keV cu practicile: manipulare, control nedistructiv, terapie, cercetare, alte aplicatii.
e) Materie prima nucleara (MPN) cu practicile care implica activitati de prospectiuni si explorari, exploatare miniera, prelucrarea minereurilor radioactive, fabricarea elementelor combustibile.
f) Obiective nucleare (ON), cu practicile: centrale nucleare electrice, reactori nucleari de cercetare sau testare, ansambluri critice, ansambluri subcritice, stocare combustibil iradiat, retratare, îmbogatire combustibil, fabricare combustibil proaspat.

Permisul de exercitare de nivel 3 pentru expertii acreditati în protectie radiologica se emite pentru o perioada de 5 ani.

Expertii acreditati în radioprotectie au atributiile precizate în anexa 5 la Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica.

Permisul de exercitare pentru expertii acreditati poate fi reînnoit sau extins cu alt domeniu si/sau practica în urma examinarii efectuate conform acestor norme.

Permisul de exercitare nivel 3 pentru expertii acreditati în protectie radiologica poate fi eliberat solicitantilor care îndeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt cetateni români sau cetateni ai altor state cu drept de munca în România
b) nu au antecedente penale;
c) sunt în posesia diplomelor si, dupa caz, a atestatului de efectuare a practicii, prevazute la art. 28 din Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica;
d) sunt declarati admisi, în urma examenului sustinut în fata comisiei de examinare;
e) nu desfasoara activitati care implica atributii legate de autorizarea si/sau controlul desfasurarii activitatilor din domeniul nuclear;
f) permisul de exercitare nu le-a fost retras în ultimii 5 ani.

Modelul de permis de exercitare nivel 3 este prezentat în anexa nr. 6.6 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica.

Pentru a avea acces la examinare în vederea obtinerii permisului de exercitare nivel 3 sunt necesare:
a) diploma de licenta obtinuta prin studii universitare de lunga durata în fizica, în chimie, în chimie industriala sau în inginerie;
b) diploma de absolvire a unui program de pregatire în radioprotectie de nivel 3 avizat de CNCAN, pentru experti în domeniul respectiv;
c) atestat de efectuare a unei perioade de practica, componenta a programului de pregatire în radioprotectie de nivel 3, de cel putin 15 de zile lucratoare, care trebuie desfasurata pentru fiecare din practicile din domeniul care implica utilizarea surselor, conform domeniului. Practica trebuie efectuata sub conducerea unui expert acreditat, în cadrul unor organizatii aflate sub jurisdictia unor persoane legal constituite, organizatii ce utilizeaza surse conform domeniului pentru care este solicitat permisul de exercitare. Începerea perioadei de practica trebuie comunicata de organizatorul programului de pregatire, în scris, la CNCAN, care ia masuri de efectuare a controalelor necesare. Atestatul de efectuare a practicii trebuie sa fie eliberat de catre conducatorul organizatiei care utilizeaza sursele cu care a fost efectuata practica.
d) dupa caz, permis de nivel 2, pentru subnivelul maxim.

Programul de pregatire în radioprotectie de nivel 3 si perioada de practica nu sunt necesare pentru:
a) cadrele didactice care au condus lucrari practice si cursuri universitare, sau organizate prin centrele de pregatire, programe de pregatire în radioprotectie avizate de CNCAN;
b) solicitantii care detin, cu o continuitate de cel putin doi ani, acord pentru desfasurarea activitatii de expert acreditat, emis de CNCAN anterior aparitiei acestor norme, pentru domeniul si specialitatea solicitate;
c) solicitantii înscrierii la examinare în vederea prelungirii valabilitatii permisului de exercitare nivel 3, emis conform prevederilor acestor norme;
d) persoanele care pot dovedi participarea la elaborarea de norme, standarde, lucrari stiintifice în domeniul radioprotectiei;
e) sefii de unitati nucleare, responsabilii cu radioprotectia, responsabilii cu gestiunea surselor sau responsabilii cu securitatea radiologica cu o vechime de cel putin 10 ani în aceste functii;
f) expertii si consilierii din CNCAN cu o experienta de cel putin 8 ani;
g) specialistii din laboratoarele de igiena radiatiilor cu o vechime de cel putin 10 ani.

Examenul este desfasurat pentru verificarea îndeplinirii de catre solicitant a cerintelor privind pregatirea în domeniu si se refera la aspectele teoretice si practice ale tematicii indicate la cap. VII, VIII si IX din Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica, dupa caz.

Cererea de înscriere la examen trebuie sa fie însotita de un dosar de înscriere care sa cuprinda dovada:
(a) îndeplinirii cerintelor specificate mai sus;
(b) detinerii diplomelor si programului de pregatire în radioprotectie indicate si, dupa caz, ale documentelor prin care se dovedeste îndeplinirea cerintelor prevazute mai sus;
(c) efectuarii platii taxei si tarifului de examinare. 

Documentatia pentru prelungirea perioadei de valabilitate a permisului de exercitare de nivel 3 pentru expertii acreditati in protectie radiologica trebuie sa cuprinda urmatoarele:

  • un extras din evidenta titularilor /solicitantilor de autorizatii pentru care a oferit consultanta;
  • un raport privind participarea solicitantului, in ultimii 5 ani, la cursuri de radioprotectie in calitate de lector sau cursant si la manifestari in domeniul radioprotectiei (simpozioane, ateliere de lucru, congrese, conferinte, etc.);
  • dovada participarii, in perioada de valabilitate a permisului de nivel 3, la elaborarea de standarde, norme, lucrari stiintifice in domeniul radioprotectiei;
  • raport privind incidente/accidente radiologice petrecute in unitatile pentru care a oferit consultanta, analiza cauzelor care au condus la aparitia acestora precum si masurile corective si preventive care au fost recomandate pentru preintampinarea repetarii unor astfel de evenimente;
  • raport privind contributia personala la aplicarea principiului ALARA in evaluarile de securitate pe care le-a efectuat;
  • semnalarea altor observatii, comentarii sau evenimente care merita a fi analizate din punct de vedere al securitatii radiologice;
  • raport al sanctiunilor primite privind incalcari ale normelor de securitate radiologica

Absenta de la examen, fara un motiv întemeiat, este considerata ca renuntare la a obtine permisul de exercitare nivel 3.