• Eliberarea permiselor de nivel 1 si 2
Permisele de nivel 1 pentru domeniile si specialitatile din anexa 1 a Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica se elibereaza, de catre persoana legal constituita în curs de autorizare sau de catre titularul de autorizatie care desfasoara activitati autorizate din domeniul nuclear, persoanelor care îndeplinesc urmatoarele conditii:
a) îndeplinesc sarcini de serviciu care implica desfasurarea de activitati nucleare autorizate;
b) sunt, de regula, absolventi de liceu si au absolvit un program de pregatire, în domeniul radioprotectiei, avizat de CNCAN;
c) sunt apte medical sa lucreze în mediu cu radiatii ionizante;
d) poseda cunostintele teoretice si practice necesare.
- Personalul care poseda permis de exercitare nivel 1 trebuie sa respecte atributiile din anexa nr. 2 a Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica.

- Valabilitatea permisului de exercitare nivel 1 eliberat de persoana legal constituita/titularul de autorizatie este de 5 ani.

- Pentru persoanele în curs de pregatire trebuie sa se elibereze permise de nivel 1 cu valabilitate de maxim 1 an, în conditiile în care a fost verificata însusirea cunostintelor de securitate radiologica necesare desfasurarii practicii. Calitatea de persoana în curs de pregatire trebuie mentionata în permis.

- Pentru a intra în posesia permisului de nivel 1 sau pentru a obtine prelungirea valabilitatii celui existent, candidatii trebuie sa dovedeasca cunoasterea teoretica si practica a elementelor de radioprotectie si legislatie aplicabile în practica pe care urmeaza sa o desfasoare si sa demonstreze ca stiu sa utilizeze instalatiile cu surse de radiatii, echipamentul de radioprotectie si aparatura de control dozimetric specifica practicii/activitatii pe care o desfasoara.

- Cunostintele teoretice si practice ale posesorilor de permise de nivel 1 trebuie verificate la eliberarea permisului si în continuare, la intervale de 5 ani de zile.

- Examinarea se face prin sustinerea unor probe scrise si orale, precum si practic.

CNCAN elibereaza permisele de nivel 1 prevazute la art. 11 alin. 1 din Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica persoanelor cu pregatire scolara si de specialitate adecvata postului, conform art. 14 alin. 1 lit. b din aceleasi norme, propuse de titular sa îndeplineasca atributiile responsabilului cu securitatea radiologica pentru desfasurarea activitatilor cu risc radiologic nesemnificativ.
- CNCAN verifica printr-un test scris nivelul de cunostinte de radioprotectie, legislatie si cele referitoare la instructiunile date de furnizorul instalatiei.

- Personalul care poseda permis de exercitare nivel 1 eliberat de CNCAN trebuie sa respecte atributiile din anexa nr. 2 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica.

- Valabilitatea permisului de nivel 1 eliberat de CNCAN este de 5 ani.

- Valabilitatea permisului de nivel 1 eliberat de CNCAN poate fi reînnoita prin examinare.
CNCAN elibereaza permise de exercitare de nivel 2 persoanelor care conduc lucrari cu surse de radiatii ori cu instalatii nucleare sau sunt propuse de titular sa fie responsabile cu securitatea radiologica pentru desfasurarea practicilor cu risc radiologic semnificativ.
- Permisele de exercitare nivel 2 se elibereaza pentru domeniile si specialitatile din anexa nr. 1 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica, au valabilitatea de 5 ani si pot fi reînnoite în urma examinarii efectuate conform acestor norme.
Permisele de exercitare nivel 2 se elibereaza de catre CNCAN persoanelor propuse de titularul de autorizatie, care îndeplinesc conditiile:
a) de sanatate:sunt apte din punct de vedere medical sa lucreze în mediu de radiatii ionizante;
b) de studii si vechime în domeniul pentru care este solicitat permisul;
c) de promovare a examenului de verificare a cunostintelor;
d) de achitare a taxelor si tarifelor de examinare prevazute de regulamentul în vigoare, dovedita prin documente (Regulamentul de taxe si tarife).
- Personalul care poseda permis de exercitare nivel 2 si conduce lucrari cu surse de radiatii ori cu instalatii nucleare eliberat trebuie sa respecte atributiile din anexa nr. 3 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica.

- Personalul care poseda permis de exercitare nivel 2 si este responsabil cu securitatea radiologica trebuie sa respecte atributiile din anexa nr. 4 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica.
Conditiile de studii si vechime pe care trebuie sa le îndeplineasca persoanele pentru care se solicita eliberarea permiselor de exercitare nivel 2 sunt urmatoarele:
a) diploma de licenta obtinuta prin studii universitare de specialitate în domeniul nuclear pentru care se solicita permisul de exercitare si o vechime în domeniu de:
1. minim sase luni lucrate în domeniul si specialitatea respective, daca în timpul studiilor a fost urmat si absolvit, cu examen, un curs de radioprotectie;
2. minim un an lucrat în domeniu;
b) cadre didactice care predau cursuri universitare de radioprotectie, cursuri de specializare în domeniile si specialitatile pentru care se solicita eliberarea permisului, sau conduc lucrari practice cu studentii în domeniile mentionate si au o vechime de un an;
c) diploma de licenta obtinuta prin studii universitare în medicina si atestat de competenta în radiologie, radioterapie, medicina nucleara, igiena radiatiilor sau alta specialitate cu competenta în radiodiagnostic sau radioterapie, cel putin ca medic specialist;
d) diploma de licenta obtinuta prin studii universitare de lunga durata în fizica, în chimie, în chimie industriala sau în inginerie si o vechime în domeniul pentru care se solicita eliberarea permisului de:
1. minim 1 an în domeniul nuclear respectiv, atunci când candidatul a absolvit un program de pregatire în radioprotectie nivel 2 sau 3, avizat de CNCAN;
2. minim 2 ani;
e) diploma de licenta obtinuta prin studii superioare de scurta durata în fizica, în chimie, în chimie industriala sau în inginerie, absolvirea unui program de pregatire în radioprotectie pentru domeniul nuclear respectiv, avizat de CNCAN si o vechime în domeniu de minim 2 ani;
f) studii medii sau postliceale, absolvirea unui program de pregatire în radioprotectie avizat de CNCAN si o vechime în domeniu de minim 6 ani;
- Dovada vechimii se face prin prezentarea copiilor permiselor de exercitare nivel 1 sau, dupa caz, nivel 2.

Solicitarea înscrierii candidatilor la examen se face printr-o adresa semnata de împuternicitul legal al persoanei legal constituite interesate, care specifica pentru fiecare candidat numele si prenumele, data si locul nasterii, pregatirea scolara, pregatirea de specialitate, domeniul, specialitatea si nivelul pentru care se solicita permisul. Se va prezenta dovada de achitare a taxei si tarifului de examinare si numarul de telefon/fax sau adresa de e-mail la care poate fi comunicata data la care este planificata sesiunea de examinare.
- Candidatii trebuie sa faca dovada îndeplinirii conditiilor legale necesare eliberarii permiselor, prezentând dosarul cu copii dupa: dilplomele de studii, certificatele de absolvire a programelor de pregatire în radioprotectie, certificatul de sanatate, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei si actul de identitate.
Sesiunea de examinare consta în sustinerea de catre candidat, în scris, a unui test format din 60 întrebari, fiecare având un numar de câteva raspunsuri posibile. Candidatul trebuie sa recunoasca raspunsul corect. De regula, testul va avea 20 de întrebari de radioprotectie, 20 de întrebari de legislatie si 20 de întrebari specifice specialitatii pentru care se solicita permisul; unele întrebari pot fi sub forma de probleme.
- Continutul testului se stabileste de catre comisia de examinare înainte de începerea sesiunii. Testul va fi sustinut pe formularul FORM-ARI-01 din anexa nr. 6.1 din Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica, care va fi completat de fiecare candidat în mod individual.

- Pentru fiecare specialitate examinata suplimentar se adauga 20 de întrebari specifice, corespunzatoare acestei specialitati.

- Un candidat este considerat admis daca a raspuns corect la cel putin 80% din întrebari.

- Durata examenului este de cel putin o ora.

- Membrii comisiei de examinare pot adresa oral întrebari suplimentare candidatilor, dupa corectarea testului, în special pentru sustinerea si clarificarea unor raspunsuri la întrebarile din test.

- Comisia de examinare poate face recomandari privind pregatirea suplimentara a candidatilor, inclusiv de a urma un program de pregatire în radioprotectie, avizat de CNCAN.