• Autorizatia de manipulare
Autorizatia de manipulare se elibereaza în faza unica.

Activitatile permise în cadrul practicii de manipulare autorizate se mentioneaza în anexa la autorizatie. Acestea pot fi una sau mai multe dintre urmatoarele: montare, instalare, întretinere, reparare, verificare, modificare, reconditionare, dezmembrare, tratare, prelucrare sau alta operatie care se încadreaza în definitie.


Se interzice desfasurarea de activitati din cadrul practicii de manipulare la beneficiari neautorizati conform
Legii nr. 111/1996 sau pentru instalatii radiologice si surse de radiatie fara autorizatie de securitate radiologica de produs.

Titularul autorizatiei poate aduce de la beneficiari, pentru un timp determinat, în atelierele proprii corespunzator amenajate, instalatii radiologice si surse de radiatie pentru a fi reparate, modificate sau verificate, conform unei proceduri de luare în custodie aprobate de Comisie în procesul de autorizare.


Pe durata cât instalatiile radiologice si sursele de radiatie se afla în custodia titularului de autorizatie de manipulare acesta preia toate responsabilitatile legale cu privire la asigurarea securitatii fizice si radiologice a acestora.


Se interzice utilizarea instalatiilor radiologice si surselor de radiatie aflate în custodie sau înstrainarea lor.


Instalatiile radiologice aflate în custodie pot fi puse în functiune numai pentru testare si verificare.


În cadrul activitatii de reparare sunt interzise înlocuirile de piese sau subansambluri cu unele care nu sunt originale sau nu au fost recomandate de producator si modificarea sau suprimarea elementelor de securitate radiologica.


Pentru activitatile de instalare – montare se considera ca beneficiarul este autorizat daca îndeplineste una din urmatoarele conditii:

a) pentru instalatiile radiologice supuse înregistrarii, beneficiarul face dovada achizitionarii legale a acestora si instalatiile au autorizatie de securitate radiologica de produs;
b) pentru instalatiile radiologice care se autorizeaza în faza unica, beneficiarul face dovada notificarii Comisiei si instalatiile au autorizatie de securitate radiologica de produs;
c) pentru instalatiile radiologice care se autorizeaza pe faze, beneficiarul prezinta o autorizatie de construire emisa de Comisie valabila;
d) instalatiile radiologice au fost importate în temeiul art. 27, pct. b) si c) din Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare.

Montatorul trebuie sa respecte instructiunile de instalare–montare livrate de producatorul instalatiei, limitele si conditiile impuse prin autorizatiile emise de Comisie, sa instruiasca personalul beneficiarului în utilizarea instalatiei si sa nu aduca modificari acesteia, inclusiv sistemului de etichetare.


Montatorul este autorizat ca în perioada de montaj sa puna în functiune instalatia radiologica numai pe timpul necesar reglarii, verificarii si testarii, conform unei proceduri proprii aprobate de Comisie în procesul de autorizare. Doua exemplare ale raportului continând rezultatul testelor de acceptare se predau beneficiarului.


Punerea în functiune si predarea instalatiei utilizatorului este permisa numai dupa obtinerea autorizatiei de utilizare sau a certificatului de înregistrare.


Documentatia tehnica de manipulare