• Solicitarea înregistrarii sau a autorizarii
Solicitarea înregistrarii este obligatorie într-un interval de maximum 15 zile lucratoare de la data dobândirii produsului supus înregistrarii.

Solicitarea si obtinerea autorizarii este obligatorie înainte de începerea activitatii din domeniul nuclear; solicitarea autorizarii este obligatorie într-un interval de maximum 15 zile lucratoare de la data dobândirii produsului supus autorizarii.

Data solicitarii se dovedeste cu data confirmarii primirii a trimiterii la posta sau data de înregistrare în registrul de intrare al Comisiei.

Pentru practicile care se autorizeaza în faza unica utilizatorii trebuie sa notifice la Comisie, cu cel mult sase luni înainte, intentia de utilizare a instalatiilor radiologice sau a surselor de radiatii respective. Adresa de notificare se va completa conform formularului nr. 2 din anexa nr. 1 din Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare.

Pentru practicile care se autorizeaza prin înregistrare, utilizatorii trebuie sa notifice la Comisie cu cel putin 15 zile înainte, intentia de utilizare. Adresa de notificare se completeaza conform formularului nr. 1 din anexa nr. 1 din Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare.

Notificarea permite aprovizionarea cu instalatiile radiologice si sursele de radiatie, montarea si testarea lor si a eficacitatii ecranelor de protectie.

Solicitarea înregistrarii sau autorizarii se face prin depunerea sau trimiterea la comisie a unui dosar de autorizare, în doua exemplare, fie pentru autorizare, fie pentru înregistrare, compus din:
a) cerere, care se completeaza conform formularului nr. 3, formularul nr. 4, respectiv formularul nr. 5 din anexa nr. 1 Normele de securitate radiologica - proceduri de autorizare;
b) dovada achitarii taxelor si tarifelor (Regulamentul de taxe si tarife);
c) copii ale actelor care dovedesc ca solicitantul este persoana legal constituita;
d) documentatie tehnica de autorizare;
e) copii ale autorizatiilor sau avizelor emise de alte organe de stat, necesare conform legii;
f) alte informatii considerate necesare de solicitant în sustinerea cererii.