Reglementari

Norme republicane de securitate nucleara pentru activitatile de cercetare geologica, extractie si prelucrare a materiilor prime nucleare, aprobate prin Ordinul Presedintelui CSEN nr. 320 din 15.07.1975 (sunt in vigoare numai prevederile capitolelor III, VIII, IX (I), XI si ale Anexei 1 la Norme).

Norme de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu (NMR-01), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 127 din 27 mai 2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 12 septembrie 2002

Normele de securitate radiologica privind managementul deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu (NMR-02), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 192 din 26 septembrie 2002 si transmise spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei

Norme de securitate radilogica privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu (NMR-03)


Tipuri de autorizatii

Inregistrarea activitatilor din afara domeniului mineritului si prepararii minereurilor de uraniu si toriu, in care expunerea lucratorilor si/sau a mediului are valori ce nu pot fi neglijate ddin punct de vedere al radioprotectiei

Autorizarea activitatilor din domeniul mineritului si prepararii minereurilor de uraniu si toriu
2.1.Activitati de cercetare geologica – Activitati de prospectiune geologica pentru minereuri de uraniu si toriu;

2.1.1.Lucrari de prospectiune geologica pentru minereuri de uraniu si toriu efectuate prin masuratori la suprafata care nu necesita efectuarea de puturi sau lucrari miniere subterane:

2.1.1.1.Functionarea (efectuarea) lucrarilor de prospectiune geologica pentru minereuri de uraniu si toriu efectuate prin masuratori la suprafata care nu necesita efectuarea de puturi sau lucrari miniere subterane.

2.1.2.Lucrari de prospectiune geologica pentru minereuri de uraniu si toriu care necesita efectuarea de puturi sau lucrari miniere subterane:

2.1.2.1.Amplasarea;
2.1.2.2.Constructia;
2.1.2.3.Functionarea;
2.1.2.4.Detinerea;
2.1.2.5.Conservarea;
2.1.2.6.Dezafectarea.

2.1.3.Lucrari de explorare geologica:

2.1.3.1.Amplasarea;
2.1.3.2.Constructia;
2.1.3.3.Functionarea;
2.1.3.4.Detinerea;
2.1.3.5.Conservarea;
2.1.3.6.Dezafectarea.

2.2. Activitati in laborator de pregatire a probelor de minereuri de uraniu si toriu si de analizare a acestora prin metode fizico-chimice:

2.2.1.Amplasarea;
2.2.2.Constructia;
2.2.3.Functionarea;
2.2.4.Detinerea;
2.2.5.Conservarea;
2.2.6.Dezafectarea.

2.3. Activitati de cercetare in statii pilot privind prepararea minereurilor de uraniu si toriu:

2.3.1.Amplasarea;
2.3.2.Constructia;
2.3.3.Functionarea;
2.3.4.Detinerea;
2.3.5.Conservarea;
2.3.6.Dezafectarea.

2.4.Activitati de extractie a minereurilor de uraniu si toriu;

2.4.1.Amplasarea;
2.4.2.Constructia;
2.4.3.Functionarea;
2.4.4.Detinerea;
2.4.5.Conservarea;
2.4.6.Dezafectarea.

2.5. Activitati de preparare a minereurilor de uraniu si toriu (inclusiv de fabricare a elementelor de combustibil din uraniu natural);

2.5.1.Amplasarea;
2.5.2.Constructia;
2.5.3.Functionarea;
2.5.4.Detinerea;
2.5.5.Conservarea;
2.5.6.Dezafectarea

Autorizarea activitatii de proiectare de instalatii nucleare destinate domeniilor cercetarii geologice , extractiei si prepararii minereurilor de uraniu si toriu, (inclusiv a realizarii proiectelor de dezafectare a acestor instalatii nucleare) si a activitatii de elaborare a analizelor de securitate radiologica pentru aceste domenii

Autorizarea altor activitati cu minereuri si concentrate de uraniu si de toriu ori cu instalatii si aparate ce contin asemenea materiale radioactive, inclusiv cu deseuri radioactive rezultate de la cercetarea geologica, mineritul si repararea minereurilor de uraniu si toriu
2.4.1.Detinerea;
2.4.2.Depozitarea;
2.4.3.Utilizarea;
2.4.4.Transportul;
2.4.5.Aprovizionarea;
2.4.6.Desfacerea;
2.4.7.Transferul;
2.4.8.Importul (nu se autorizeaza importul de deseuri radioactive);
2.4.9.ExportulAvizari

Avizarea analizelor de securitate radiologica pentru domeniile: cercetare geologica, extractie si preparare a minereurilor de uraniu si toriu


Examinari

Examinarea personalului in vederea obtinerii permiselor de exercitare nivel 2 sau 3 in domeniul “Materii prime nucleare”


Continutul documentatiei de autorizare

Cererea de autorizare din care sa rezulte
1.1. Datele de identitificare a institutiei sau agentului economic cu personalitate juridica in cadrul caruia urmeaza sa se desfasoare activitatea din domeniul nuclear ce urmeaza a fi autorizata, cu precizarea adresei postale, a numerelor de telefon si fax, a persoanelor care reprezinta legal institutia ori agentul economic, precum si, dupa caz, forul tutelar;
1.2. Activitatea pentru care se solicita autorizarea;
1.3. Datele de identitificare a subunitatii in care urmeaza sa se execute activitatea din domeniul nuclear ce urmeaza a fi autorizata, cu precizarea adresei postale, a numerelor de telefon si fax, a persoanelor imputernicite sa reprezinte subunitatea;
1.4. Semnatura si stampila persoanei imputernicite sa reprezinte titularul de autorizatie.

Copie dupa certificatul de inmatriculare

Copie dupa certificatul de inregistrare fiscala

Avizul sanitar emis de autoritatea locala de sanatate publica
Documentatia tehnica care va contine, dupa caz:
4.1.Planul general al incintei in care se vor desfasura activitatea nucleara supusa autorizarii cu amplasarea constructiilor civile sau industriale (in mod distinct amenajarile destinate decontaminarii personalului, echipamentului si utilajelor, a locului de haldare a sterilului si minereului, a circuitelor de transport si a punctelor de recoltare a probelor de monitorizare a mediului inconjurator;
4.2.Scopul si genul lucrarilor ce urmeaza a fi executate cu descrierea succinta a fluxului tehnologic si a metodelor de lucru utilizate;

4.3.Programul anual de activitate care va cuprinde:

4.3.1.Organigrama de executie a lucrarilor prezentata grafic si analitic;
4.3.2.Schema generala de aeraj a lucrarilor completata cu datele cantitative privind circuitul de aeraj, modul de dirijare a curentilor si caracteristicile principalelor ventilatoare destinate aerajului general;

4.4.Descrierea amplasamentelor pentru fiecare halda si lucrare miniera (mina);

4.5. Lista cu toate constructiile existente la suprafata cu nominalizarea surselor inchise si deschise de radiatii ce se gasesc in fiecare constructie;

4.6.Lista cu lucrarile miniere si haldele de steril; pentru halde se vor preciza: suprafata, volumul de roci sterile si cantitatea de minereu uranifer ce a fost depus pe fiecare halda; pentru fiecare lucrare miniera se va preciza debitul si continutul in elemente radioactive naturale in apele de mina;

4.7.Prezentarea detaliata a constructiilor de la suprafata in care se desfasoara sau au fost desfasurate activitati din domeniul nuclear si care contin surse deschise de radiatii, inclusiv de tipul obiectelor si suprafetelor contaminate.

4.8.Prezentarea succinta a programului de radioprotectie, care va descrie:

4.8.1.Atribuirea responsabilitatilor;
4.8.2.Gestionarea surselor si materialelor radioactive;
4.8.3.Zonarea; zone controlate si zone supravegheate;
4.8.4.Controlul accesului;
4.8.5.Experti acreditati;
4.8.6.Nominalizarea responsabililor cu securitatea radiologica si cu gestionarea materialelor radioactive pentru fiecare zona controlata si zona supravegheata;
4.8.7.Nominalizarea responsabilului cu ventilatia;
4.8.8.Nominalizarea medicului abilitat;
4.8.9.Monitorizarea si evaluarea dozei;
4.8.10.Masurarea debitelor date de expunerea externa;
4.8.11.Masurarea concentratiei radonului si descendentilor sai;
4.8.12.Masurarea concentratiei si activitatii pulberilor;
4.8.13.Masurarea contaminarii nefixate de suprafata;
4.8.14.Controlul sistemului de ventilatie;
4.8.15.Sistemul de evaluare a expunerii profesionale si de atribuire a dozelor;
4.8.16.Inregistrarea rezultatelor monitorizarii expunerii;
4.8.17.Instruirea personalului.

Masuri tehnice si administrative de radioprotectie, cu prezentarea urmatoarelor
4.9.1.Metode utilizate de diminuare a cantitatii de pulberi;
4.9.2.Eliberarea materialelor si echipamentelor din incinta unitatii nucleare;
4.9.3.Lista aparaturii si dispozitivelor pentru evidentierea si urmarirea nivelului de expunere la radiatii a personalului propriu si pentru controlul contaminarii radioactive a mediului inconjurator;
4.9.4.Echipamentul individual de radioprotectie si asigurarea igienei personale;
4.9.5. Materiale igienico-sanitare, ca mijloace individuale de igiena si de decontaminare;
4.9.6.Primul ajutor;
4.9.7.Rotatia personalului expus profesional

Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de autorizare a activitatii din domeniul nuclear, cu descrierea tipurilor de masuratori radiometrice, frecventei acestora, aparaturii utilizate si nominalizarii punctele in care se va realiza monitorizarea factorilor de mediu, cu indicarea acestora in plan

Prezentarea deseurilor radioactivec gazoase ce se estimeaza ca vor rezulta anual in perioada de autorizare. Se vor preciza
4.11.1 Modul de depoluare radioactiva a efluentilor radioactivi lichizi si gazosi, si de eliminare a acestora in mediul inconjurator;
4.11.2.Deseuri radioactive solide, modul de gestionare si de eliminare a acestora.

Asigurarea protectiei fizice a materialelor radioactive, a instalatiilor nucleare, inclusiv a haldelor de steril si minereu si a platformelor pe care este depozitat minereu radioactiv. Va contine si planul de paza

Tabelul nominal cu personalul expus profesional in cadrul activitatii pentru care se solicita autorizarea si a dozelor incasate in anul precedent. In tabel se vor preciza doza totala, doza generata de iradierea externa si doza generata de expunerea la radon si descendentii sai de viata scurta

Modul de aducere la indeplinire a dispozitiilor si conditiilor dispuse deCNCAN prin procese verbale de inspectie si autorizatia anterioara

Lista cu procedurile de asigurare a securitatii radiologice, raportarii in caz de incidente sau accidente nucleare, protectiei fizice, controlului de garantii si acces complementar, aplicate in activitatea pentru care se solicita autorizarea

Copiile documentelor care atesta ca au fost achitate taxele si tarifele de autorizare