POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), cu sediul în București, Bulevardul Libertății, nr 14, sector 5, în calitate de Operator, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.
Înainte de a continua navigarea pe paginile noastre de web, vă recomandăm să citiți cu atenție această politică. În cazul în care nu sunteți de acord cu ea și nu doriți ca datele dvs. să fie utilizate așa cum este detaliat în cele ce urmează, vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul nostru și să nu ne furnizați datele dvs. personale.
Cu fiecare accesare a paginilor site-ului nostru, confirmați că ați citit, ați înțeles și ați consimțit să respectați această politică.

1. DEFINIȚII
Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată“).
Persoană fizică identificabilă - o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identifidare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Operator – persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
Persoana împuternicită de către operator - persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.
Autoritate de Supraveghere - autoritatea de reglementare sau de supraveghere responsabilă cu aplicarea Regulamentului. În Romania, acest rol este asumat de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

2. INFORMAȚII DESPRE PAGINILE NOASTRE WEB
Domeniul www.cncan.ro, găzduirea și administrarea acestuia fiind realizat de către departamentul intern de profil. Paginile noastre de web pot include link-uri catre alte pagini web care sunt gestionate de alte entitati/persoane juridice ce nu au legatura cu activitatea CNCAN si cu privire la care CNCAN nu poarta nici o responsabilitate. De asemenea, paginile noastre de web ofera link-uri catre alte pagini web partenere, care aplica politici separate in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Daca accesati aceste portaluri prin intermediul paginilor noastre de web, ar trebui sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor pagini de Internet pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dvs. Paginile noastre de web mentionate mai sus utilizeaza module de tip cookies sau tool-uri de analiza trafic.

3. PERSOANE VIZATE
Categoriile de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:
-salariații, membrii familiilor salariatilor, fosti salariați;
-candidații la posturile vacante din cadrul CNCAN;
-părți semnatare ale contractelor și persoanele implicate în încheierea și executarea contractelor;
-participanții la evenimentele organizate sau susținute de către CNCAN;
-studenti aflați în internship la CNCAN;
-participanți la cursurile de formare și specializare din cadrul CNCAN;
-reprezentanti ai autoritatilor, institutiilor publice si mass-media;
-clinicile medicale, cabinetele medicale individuale, angajații acestora, care sunt examinați de către personalul CNCAN, în vederea obținerii permisului de exercitare;
-persoane ce acceseaza paginile web.

4. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL
CNCAN prelucrează datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizează în mod direct, date care sunt generate pe baza acestora, precum și date din surse publice.
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt:
-date de identificare: nume, prenume, titlul academic, funcția, departamentul, codul numeric personal, număr și serie BI/CI/pașaport/permis de conducere, număr marca, ID card acces;
-date de identificare informatice: adresa IP, nume de utilizator, parola;
-date privind persoana: data și locul nasterii, sex, cetățenie, stare civila, semnătura;
-date de contact: adresa de domiciliu/reședinta, adresa de e-mail, număr de telefon fix/mobil;
- date de recrutare: date conținute în CV-uri, recomandări, carnet muncă sau echivalent, cazier judiciar;
-date financiare: număr cont bancar si alte informații financiare;
-date privind starea de sănătate;
-date biometrice: voce, imagine;
-date colectate cu ocazia înregistrarii și participarii la evenimentele organizate sau sprijinite de către CNCAN (fotografii, video, citate, postări pe rețele sociale etc.)

5. SCOPUL PRECLUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Scopul prelucrării vizează îndeplinirea obligațiilor legale în legătura cu obiectul de activitate al CNCAN, în exercitarea atribuțiilor de reglementare, autorizare și control, atribuții prevăzute în Legea nr. 111/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CNCAN prelucrează datele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.
Prelucrarea datelor cu caracter personal intervine în următoarele situații:
6.1-Obligație legală - prelucrarea este necesară în vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului.
6.2-Executarea unui contract - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, inclusiv legate de realizarea obiectului de activitate.
6.3-Protejarea intereselor vitale - prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
6.4 Interes public - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, dacă este cazul.
6.5 Interes legitim - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal. În aceasta categorie pot intra îndeplinirea obiectivelor de comunicare și diseminare, procesul de recrutare și resurse umane.
6.6 Consimțământ - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Conform Regulamentului consimțământul este considerat acordat fie prin intermediul unui document scris sau printr-o actiune afirmativă fără echivoc. Consimțământul astfel acordat poate fi retras potrivit prevederilor Regulamentului.

7. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CNCAN poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizata și/sau reprezentanții săi legali, reprezentanții CNCAN, autoritati judecătorești sau alte autorități publice, organizații internaționale, clinici medicale, societăți de asigurare, organizații profesionale, organizații de cercetare a pieței, parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai CNCAN.

8. DURATA PRELUCRARII DATELOR
În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, CNCAN prelucrează datele cu caracter personal identificate mai sus conform nomenclatorului arhivistic propriu, întocmit conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

9. SECURITATEA DATELOR
CNCAN acordă o importanță sporită datelor cu caracter personal si intelege să asigure securitatea adecvată pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, CNCAN implementeaza măsuri adecvate pentru protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale a datelor cu caracter personal.

10. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
10.1 Dreptul de informare reprezintă dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal.
10.2 Dreptul de acces la date reprezintă dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către acesta.
10.3 Dreptul la rectificarea datelor reprezintă dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete.
10.4 Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezintă dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal.
10.5 Dreptul la restricționarea prelucrării reprezintă dreptul persoanei vizate de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării în cazuri precum : contestarea exactității datelor, păstrarea datelor, dar restricționarea prelucrării.
10.6 Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit si într-un format ușor de citit, precum și dreptul că aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.
10.7 Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor reprezintă dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situatia particulară, ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.
10.8 Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea reprezintă dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă, persoanele vizate.
10.9 Dreptul de a se adresa autorităților în domeniu/justiției reprezintă dreptul de a adresa o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.
Cererile prin care vă exercitați aceste drepturi trebuie să conțină datele dvs de identitate necesare pentru a ne asigura că cererea vine de la dvs.

11. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR Pentru a vă exercita drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de către CNCAN, ne puteți transmite o solicitare scrisă, datată si semnată, astfel:
- prin poștă, la adresa Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), cu sediul în București, Str. Locotenent Zalic, nr 4, sector 6, cu mențiunea "În atenția Responsabilului cu protecția datelor"
- prin e-mail, la adresa gdpr@cncan.ro
Fiecare solicitare va fi analizată, comunicându-se acțiunile întreprinse în acest sens, respectând prevederile Regulamentului.
Pentru intrebari sau alte informatii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ne puteti apela la telefon +4021 316.05.72.