• Cerinte legale
Personalul cu functii in proiectarea, implementarea si evaluarea independenta a sistemului de management al calitatii al organizatiilor autorizate de CNCAN, precum si urmatoarele pozitii, dupa caz: persoana din cadrul conducerii responsabila pentru activitatea de constructii-montaj, persoana din cadrul conducerii responsabila pentru activitatea de punere in functiune, persoana din cadrul conducerii responsabila pentru activitatea de exploatare a instalatiilor nucleare, persoana din cadrul conducerii responsabila pentru activitatea de dezafectare, persoana care coordoneaza activitatea de autoevaluare a managementului pentru sistemele de management al calitatii pentru exploatarea instalatiilor nucleare, trebuie sa fie atestate de catre CNCAN, conform articolului 12 din Normele privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la relizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare aprobate de catre Presedintele CNCAN prin Ordinul nr. 65/30.05.2003 .
• Documente necesare atestarii personalului cu functii in Sistemul de Management al Calitatii al organizatiei responsabile
• Solicitarea, de catre unitatea autorizata, sau in curs de autorizare transmisa la CNCAN, pentru atestarea personalului din cadrul compartimentelor de management al calitatii

• Deciziile de numire in functie pentru personalul pentru care se solicita atestare

• Fisele posturilor pentru personalul pentru care se solicita atestare

• Curriculum vitae pentru persoanele pentru care se solicita atestare.

• Avizul organelor competente in domeniul sigurantei nationale, daca este cazul.

• Atestate, certificate pentru absolvirea cursului de specialitate si alte recunoasteri oficiale ale pregatirii si experientei in domeniu, pentru personalul pentru care se solicita atestare, daca este cazul

• Dovada achitarii taxelor si tarifelor legale conform Regulamentul de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 80/30.01.2004

• Plata taxa si tarif
• Planificarea examinarii
CNCAN comunica in scris unitatii solicitante, in vederea atestarii pesonalului, coordonatele examinarii: (data, locul si ora la care se va desfasura examinarea). In cazul imposibilitatii participarii la examinarea programata, candidatul va notifica in scris la CNCAN asupra acestui fapt, cu minim 5 zile inaintea datei examinarii, urmand a fi reprogramat.
• Desfasurarea examinarii personalului cu functii in cadrul Sistemului de Management al Calitatii
Persoanele care urmeaza a fi examinate se vor prezenta la examinare in conformitate cu programarea comunicata de CNCAN. Accesul la examinare se va face in urma identificarii pe baza actelor de identitate.
Examinarea CNCAN se va efectua asupra cunostintelor candidatului privind:
  • Reglementarile de management al calitatii aplicabile domeniului de activitate al societatii autorizate
  • Documentele programului de management al calitatii al societatii autorizate
  • Notiuni privind sistemele de management al calitatii
• Evaluarea rezultatelor
• Pentru fiecare subiect tratat se acorda un punctaj intre 0 - 10
• Este obligatorie tratarea tuturor subiectelor, punctajul minim de promovabilitate fiind 5 puncte/subiect
• Fiecare membru al comisiei de examinare va acorda un punctaj pentru fiecare subiect
• Media punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru fiecare subiect constituie punctajul final acordat pentru subiectul respectiv
• Suma punctajelor medii pentru fiecare subiect tratat constituie punctajul final acordat lucrarii
• Conditia de promovabilitate a examenului este obtinerea unei sume a punctajelor medii mai mare decat 7
• Promovarea
• Pentru persoanele promovate, CNCAN va elibera un Atestat in domeniul managementului calitatii, cu o durata de valabilitate de pana la 2 ani
• Personalul care nu a promovat examenul de atestare, poate sustine o noua examinare in termen de 60 zile
• Nepromovarea a doua examene consecutive conduce la respingerea candidatului pentru functia in care a fost desemnat de catre conducerea unitatii autorizate