Cerinte legale
Este obligatorie autorizarea sistemului de management al calitatii in domeniul nuclear pentru activitatile de proiectare, amplasare, procurare, constructii-montaj, punere in functiune, exploatare, dezafectare sau conservare pentru produsele, serviciile si sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalatiilor nucleare (art. 24 Legea 111/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
Autorizarea de catre CNCAN a sistemului de management al calitatii este preconditie pentru autorizarea activitatilor de realizare, functionare sau dezafectare a instalatiilor nucleare (art.18 lit. k din Legea 111/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)
• Etape autorizare
In vederea eliberarii de catre CNCAN a autorizatiei pentru sistemul de management al calitatii:

• Solicitantul trebuie sa implementeze si sa mentina un sistem de management al calitatii corespunzator domeniului de activitate, in conformitate cu setul de reglementari aprobate de CNCAN prin ordinele nr. 65-76/30.05.2003, cu modificarile ulterioare

• Solicitantul trebuie sa depuna la CNCAN o cerere pentru autorizarea sistemului de management al calitatii insotita de documentatia descrisa la rubrica "Documente necesare" si sa plateasca taxele si tarifele aferente din „Regulamentul de taxe si tarife”, anexa 6

• Manualul calitatii si procedurile proceselor manageriale si functionale trebuie sa corespunda cerintelor reglementarilor din normele aprobate de catre CNCAN prin ordinele presedintelui CNCAN nr. 65-76/30.05 2003, cu modificarile ulterioare, corerspunzator activitatii desfasurate

• Ca urmare auditului efectuat de CNCAN la solicitantul de autorizatie, sa rezulte ca acesta a implementat in mod corespunzator prevederile manualului calitatii si ale procedurilor proceselor manageriale si functionale aprobate de CNCAN, iar sistemul de management al calitatii implemetat functionaza in mod corespunzator

• Emiterea de catre CNCAN a autorizatiei pentru sistemul de management al calitatii corespunzator domeniului de activitate, in cazul in care sunt indeplinite cerintele de autorizare

• Pe perioada autorizarii detinatorul autorizatiei trebuie sa supuna aprobarii documentele mentionate in pagina "Avize / aprobari documente"
• Documete necesare
1. Cerere de autorizare tip care sa indentifice activitatile desfasurate in conformitate cu normele aprobate de CNCAN prin Ordinele nr. 65-76/ 30.05.2003. Cererea se va intocmi conform anexei nr.1 la Ordinul nr. 65/30.05.2003

2. Chestionar tip completat in functie de activitatea desfasurata, avand continutul minim, potrivit anexei nr. 2 la Ordinul nr. 65/30.05.2003

3. Manualul calitatii si procedurile proceselor manageriale si functionale

4. Procedura pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor si componentelor, in functie de importanta lor pentru securitatea nucleara si specificul activitatii desfasurate si procedura de aplicare gradata a cerintelor sistemului de management al calitatii in functie de aceasta clasificare.

5. Procedura de elaborare a planului calitatii in cazul organizatiilor care desfasoara activitati de fabricare a produselor, de furnizare a serviciilor, de constructii-montaj, de punere in functiune si dezafectare in domeniul nuclear

6. Planurile anuale de audit intern si planurile de audit extern

7. Documentul prin care este desemnata persoana responsabila pentru stabilirea si monitorizarea implementarii sistemului de management al calitatii si personalul compartimentului de management al calitatii, dupa caz, atestatele / autorizarea obtinute in prealabil de la CNCAN

8. Lista personalului entitatii organizatorice cu responsabilitati in evaluarea independenta a sistemului de management al calitatii, insotita de atestatele obtinute in prealabil de la CNCAN

9. Documentul prin care este desemnata persoana care coordoneaza activitatea de constructii – montaj, punere in functiune sau dezafectare, dupa caz, insotit de atestatele obtinute in prealabil de la CNCAN

10. Documentul prin care este desemnata persoana care coordoneaza activitatea de autoevaluare a managementului pentru sistemele de management al calitatii pentru exploatarea instalatiilor nucleare, dupa caz, insotit de atestatul obtinut in prealabil de la CNCAN

11. Copie dupa Certificatul de Inmatriculare a organizatiei la Camera de Comert si Industrie

12. Copie dupa Statutul societatii si dupa hotararea de infiintare

13. Copie dupa ordinele de plata de achitare a taxei si tarifului prevazute de Legea nr. 111/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare pentru autorizarea sistemului de management al calitatii pentru domeniul solicitat, in conformitate cu Regulamentul de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitatii nucleare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 80/30.01.2004
Plata taxa si tarif