COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

 Presedinte                     

Cantemir CIUREA-ERCĂU

 CENTRALIZATOR privind rezultatele finale

privind ocuparea postului vacant de Consilier gr. IA prin transfer la cerere

in cadrul Directiei Economice, Serviciul Financiar-Contabilitate

Nrcrt.

Numele şi prenumele

Postul vacant pe care urmeaza a se transfera

Punctaj interviu

Rezultate finale

1.

 3841

Consilier gr. IA- Serviciul Financiar-Contabilitate-


RESPINS

(dosar incomplet, nu respecta conditiile de transfer)

2.


 3988

Consilier gr. IA- Serviciul Financiar-Contabilitate 


96,33ADMIS

 


MEMBRII COMISIEi ANALIZA DOSARE,              

 Margareta Birtalan,Adina Holban,Matei Elisabeta Cristinel,Ghinea Petruta


COMSIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
ANUNT
din data de  22.08.2023
privind demararea  procedurii de transfer la cerere,  in baza prevederilor art. 506 coroborat cu art. 551 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ pentru ocuparea a 4 posturi vacante de natura contractuala  din cadrul CNCAN
 
 
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare anunta demararea  procedurii de transfer la cerere, pentru ocuparea unor posturi vacante de natura contractuala, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului - cadru privind transferul personalului contractual in cadrul CNCAN, aprobat prin Decizia Presedintelui CNCAN nr. 13/19.11.2021 si anume:
 
1. Consilier juridic gr. IA, cu norma intreagă, perioadă nedeterminată in cadrul Compartimentului Juridic – 1 post
 
Conditii specifice de ocupare a postului de consilier juridic gr.IA:
 
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă , respectiv studii superioare de lungă    durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe juridice;
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office, Internet – cunoștințe de bază;
Vechimea în specialitate necesară ocuparii postului: minimum 6 ani vechime în functia de consilier juridic in sistemul bugetar.
Bibliografie:
1. Constituţia României, republicată cu tematica: drepturi, libertati si indatoriri;
2. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic- integral,
3. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta,  reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare – integral,
4. Hotararea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare – integral,
5. Codul Muncii- cu tematica titlul II Contractul individual de munca,
6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare-Capitolul III si VI, cu tematica Reglementari privind motivarea, modificarea, completarea si abrogarea actelor normative,
7. Codul de procedura civila – Cartea I titlul III cu tematica si Competenta instantelor judecatoresti,
8. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ – integral,
9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public – integral,
10. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor- integral,
11. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica-integral.
 
 
2. Auditor gr. IA Compartimentului Audit Public Intern – 2 posturi.
 
Condiţii specifice privind ocuparea posturilor de Auditor IA:
 
1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe economice.
2. Cursuri de perfecţionare şi / sau specializare în domeniul audit,  financiar – contabil. cunoașterea legislației și a normelor specifice activității de audit intern.
3. Vechimea in munca si in specialitatea necesara:  minim 6 ani (in functia de auditor).
4. Cunoştinţe în utilizarea calculatoarelor şi a programelor Microsof Word, Excel, Power point și Internet.
 
Bibliografie:
1. Legea nr. 111/1996 (r2) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare cu modificările și completările ulterioare,
2. Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 20 septembrie 2018,
3. Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
4. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
7. Hotărârea Guvernului nr.1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice;
8. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
9. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
  1. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
  1. Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
12. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
13. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 
3. Consilier gr. IA, cu norma intreagă, perioadă nedeterminată in cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Directia Economica – 1 post.
Conditii specifice pentru ocuparea postului care trebuie sa le indeplineasca solicitantul:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic.
       - Programe de pregătire post-universitare în domeniul economic constituie un avantaj.
       
Vechimea in specialitate – minim 6 ani
Cunoştinţe temeinice în utilizarea calculatoarelor şi a programelor Microsoft
Word, Microsoft Excel, Programe informatice de contabilitate, Internet,
Power Point.
Bibliografie:
 
1. Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificarile aduse prin Ordinul nr. 1235/2023;
4. Hotărârea nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
5. Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Hotărârea nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificarile si completarile ulterioare; 
7.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
8.Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare;
9.Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
10.Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste.
 
 
Conditii generale pentru toate posturile:
 
-Solicitantii  sa aibă calitatea de angajat ca personal contractual intr-o institutie publica, pe  
functie de acelasi nivel, cu acelasi grad profesional ca si postul vacant ce urmeaza a fi
ocupat prin transfer.
 
-Sa nu fi suferit condamnari penale si sa nu aiba sanctiuni disciplinare neradiate, in conditiile legii.
 
Criteriile de evaluare prevazute in planul de interviu pentru posturile contractuale de executie sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de post, 
b) capacitatea de analiză și sinteză:
c) motivația candidatului:
d) comportamentul în situații le de criză:
e) inițiativa și creativitatea:
f) capacitate de concentrare si de lucru individual
g) promptitudine si eficienta in efectuarea lucrarilor
h) abilitati de comunicare  scrisa si orala
i) asumarea responsabilitatii si pastrarea confidentialitatii.
 
Persoanele interesate care indeplinesc conditiile mentionate mai sus, pot depune urmatoarele documente la sediul CNCAN din Bucuresti, str. Lt. Zalic, nr. 4, sectorul 6, sau pe adresa de e-mail office@cncan.ro, liliana.moldovan@cncan.ro, in perioada 23.08.2023 – 01.09.2023.
 
a) cerere de transfer, conform modelului atasat;
b) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului
atasat,
c) curriculum vitae, modelul in format european;
d) copia actului de identitate;
e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si a altor docurnente care atesta efectuarea unor specializari  si perfectionari,
f) documente care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului pentru care solicita transferul;
f) copia carnetului de munca  sau adeverinta  eliberata de angajator,  dupa caz, pentru  perioada lucrata, care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor
 solicitate pentru ocuparea functiei.
g)  adeverinta eliberata de institutia de la care se transfera, din care sa reiasa calitatea de angajat, functia, gradul profesional detinut in prezent si faptul ca nu figureaza cu sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile legii.
Candidatii sunt obligati sa prezinte si originalele documentelor  pentru certificarea autenticitatii.
Dupa expirarea termenului de depunere a documentelor, in data de 07.09.2023, ora 10,00, se va organiza un interviu cu toate persoanele solicitante, la sediul CNCAN din  Bucuresti, str. Lt. Zalic nr. 4, sector 6.
 
Alte informatii si date referitoare la organizarea procedurii de transfer la cerere  pentru   toate posturile contractuale de executie, se pot obtine si la tel. 021.794.0540, tel. 0741.559.732 si  021.316.34.93 int.104.  
 
 
Afisat astazi,   23.08. 2023, la sediile CNCAN si pe site www.cncan.ro
 
 
 
    PRESEDINTE
 
     Cantemir CIUREA-ERCĂU

Documente necesare concurs - CERERE DE TRANSFER, Acord privind prelucrarea datelor cu carater personal 
 
 
 
 
 

COMSIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 
 
ANUNT din data de  11.08.2023 privind demararea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post vacant de natura contractuala  din cadrul Directiei Economice
 
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare anunta demararea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post vacant de natura contractuala, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului - cadru privind transferul personalului contractual in cadrul CNCAN, aprobat prin Decizia Presedintelui CNCAN nr. 13/19.11.2021 si anume:
 

Consilier gr. IA, cu norma intreagă, perioadă nedeterminată in cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Directia Economica – 1 post.
 

Conditii specifice pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul:
- Studii universitare absolvite cu diploma de licenta, stiinte economice.
- Programe de pregătire post-universitară în domeniul economic constituie un avantaj.
       
Vechimea în muncă sau specialitatea necesară:

  • Experienţa minimă în muncă - minim 6 ani
  • Experienţă minimă în specialitatea cerută de post – minim 6 ani 
Cunostințe de operare/programare pe calculator:
Cunoştinţe temeinice în utilizarea calculatoarelor şi a programelor Microsoft
Word, Microsoft Excel, Programe informatice de contabilitate, Internet,
Power Point.
Conditii generale:
 
- Sa aibă calitatea de angajat ca personal contractual intr-o institutie publica, pe o
functie de acelasi nivel, cu acelasi grad profesional ca si postul vacant ce urmeaza a fi
ocupat prin transfer.
- Sa nu fi suferit condamnari penale si sa nu aiba sanctiuni disciplinare neradiate, in conditiile legii.
 
Persoanele interesate care indeplinesc conditiile mentionate mai sus, pot depune urmatoarele documente la sediul CNCAN din Bucuresti, str. Lt. Zalic, nr. 4, sectorul 6, sau pe adresa de e-mail office@cncan.ro, liliana.moldovan@cncan.ro, in perioada 16.08.2023 – 25.08.2023.
 
a) cerere de transfer, conform modelului atasat;
b) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului
atasat,
c) curriculum vitae, modelul in format european;
d) copia actului de identitate;
e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si a altor docurnente care atesta efectuarea unor specializari  si perfectionari,
f) documente care atesta indeplinirea conditiilor specifice postului pentru care solicita transferul;
f) copia carnetului de munca  sau adeverinta  eliberata de angajator, dupa caz,pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea functiei.
g)  adeverinta eliberata de institutia de la care se transfera, din care sa reiasa calitatea de angajat, functia, gradul profesional detinut in prezent si faptul ca nu figureaza cu sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile legii.
Candidatii sunt obligati sa prezinte si originalele documentelor  pentru certificarea autenticitatii.
Dupa expirarea termenului de depunere a documentelor, in data de 29.08.2023, ora 10,00, se va organiza un interviu cu toate persoanele solicitante, la sediul CNCAN din  Bucuresti, str. Lt. Zalic nr. 4, sector 6.
 
Alte informatii si date referitoare la organizarea procedurii de transfer la cerere a postului contractual de Consilier gr IA, se pot obtine si la tel. 021.794.0540, tel. 0741.559.732 si  021.316.34.93 int.104  
 
 
 
Afisat astazi,   16.08. 2023, la sediile CNCAN si pe site www.cncan.ro
 

PRESEDINTE
 Cantemir CIUREA-ERCĂU

Documente necesare concurs - CERERE DE TRANSFER, Acord privind prelucrarea datelor cu carater personal
 
 
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
Nr.  2541 /CC/ 19.05.2023

 Presedinte             

 Cantemir CIUREA-ERCĂU

 CENTRALIZATOR

privind rezultatele finale

       ale concursului organizat de CNCAN in data de 10.05.2023

 

Nrcrt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj proba scrisa

Punctaj interviu

Media

Rezultate finale

 

1

 

 2190

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere EST – DSURI 

 

 

95,00

 

 

100,00

 

 

97,50

 

 

ADMIS

2

 

2211

Sef serviciu – Serviciul Financiar-Contabilitate –

Directia Economică 

 

 

93,66

 

 

94,66

 

 

94,16

 

 

ADMIS

3

 2231

Sef serviciu – Serviciul Achizitii publice – Administrativ

Directia Economică

 

92,66

 

    94.33

 

93,49

 

ADMIS

4

2068

Referent tr.IA– Serviciul Supraveghere Buc-Ilfov – DSURI

 

 

65,33

 

 

70.00

 

 

67,66

 

 

ADMIS

5

2169

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere VEST – DSURI

 

-

 

-

 

-

 

ANULAT CONCURS

6

2111

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere VEST – DSURI

 

-

 

-

 

-

 

ANULAT CONCURS

7

2189

Consilier gr. IA - Serviciul Financiar-Contabilitate –

Directia Economică

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

(nu indeplineste conditiile de vechime in specialitate)

 

8

 

   -

Auditor gr.IA – Compartimentul Audit Public Intern

 

-

 

-

 

-

 

Nu s-au inscris candidati pentru post


SECRETAR COMISIE CONCURS

                                        Petruta Ghinea

 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
Nr.  8235/ 16.05.202

REZULTATE

La  concursul  din data de  10.05.2023 –  PROBA INTERVIU  -  s-au obtinut  următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul  probei

1

 

2190

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere EST – DSURI

 

100,00

 

ADMIS

2

 

2211

Sef serviciu – Serviciul Financiar-Contabilitate – Directia Economică

 

94,66

 

ADMIS

3

 

2231

Sef serviciu – Serviciul Achizitii publice – Administrativ - Directia Economică

 

94,33

 

ADMIS

4

 

2068

Referent tr.IA– Serviciul Supraveghere Buc-Ilfov – DSURI

 

70,00

 

ADMIS

  

SECRETAR COMISIE CONCURS,

                                                             Petruţa Ghinea


COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
Nr. 8231 / 11.05.2023
 
REZULTATE
 La  concursul  din data de   10.05.2023 –  PROBA SCRISA  -  s-au
obtinut  următoarele rezultate:
 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul  probei scrise

 

1

 

2190

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere EST – DSURI

 

95,00

 

ADMIS

 

2

 

2211

Sef serviciu – Serviciul Financiar-Contabilitate – Directia Economică

 

93,66

 

ADMIS

 

3

 

2231

Sef serviciu – Serviciul Achizitii publice – Administrativ - Directia Economică

 

92,66

 

ADMIS

 

4

 

       2068

Referent tr.IA– Serviciul Supraveghere Buc-Ilfov – DSURI

 

65,33

 

ADMIS

 
Nota:  Proba interviu se va desfasura in data de 16.05.2023, la ora 10,00 la sediul CNCAN din str. Lt. Zalic nr. 4, sectorul 6, Bucuresti.
 
SECRETAR COMISIE CONCURS
 Petruţa Ghinea

Act administrativ anulare concurs pentru ocuparea postului de Sef seviciu,DSURI,Serviciul Supraveghere Vest 
Comunicat anulare concurs pentru ocuparea postului de Sef seviciu,DSURI,Serviciul Supraveghere Vest                                             REZULTATELE
 selectiei  dosarelor candidatilor
inscrisi la concursul  din data de 10.05.2023

În urma analizarii  dosarelor  candidatilor inscrisi  la concursul  organizat de CNCAN la data de  10.05.2023,  comisia de concurs a stabilit următoarele rezultate la selectia dosarelor efectuată in data de 04.05.2023:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Rezultatul analizarii dosarelor

1.

2189

Consilier  gr.IA – Serviciul Financiar-Contabilitate – Directia Economică  


RESPINS

(nu indeplineste conditiile de vechime in specialitate)

2.

2211

Sef serviciu – Serviciul Financiar-Contabilitate – Directia Economică  


ADMIS

3.

2231

Sef serviciu – Serviciul Achizitii publice – Administrativ - Directia Economică  


ADMIS

4.

2190

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere EST – DSURI  


ADMIS

5.

2169

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere VEST – DSURI 


ADMIS


6.

2111

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere VEST – DSURI


RESPINS

(nu indeplineste conditiile de vechime prevazute in fisa postului)

7.

-

Auditor gr.IA – Compartimentul Audit Public Intern 

Nu s-au prezentat candidati

 SECRETAR COMISIE CONCURS
 Petruţa Ghinea

 

REZULTATELE selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din data de 10.05.2023

A N U N Ț

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) cu sediul în Bucureşti, B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, organizează la data de 10 mai 2023, ora 10,00 (proba scrisă) la sediul din Str. Locotenent Zalic nr.4, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor 7 posturi vacante de natură contractuală:

1

Auditor gr. IA

execuție

Compartimentul Audit Public Intern

8 ore/zi

nedeterminată

1

Sef Serviciu

conducere

Directia Economică-Serviciul Financiar-Contabilitate

8 ore/zi

nedeterminată

1

Sef Serviciu

conducere

Directia Economică-Serviciul Achizitii Publice-Administrativ

8 ore/zi

nedeterminată

1

Consilier gr. IA

execuție

Directia Economică-Serviciul Financiar-Contabilitate

8 ore/zi

nedeterminată

1

Sef Serviciu

conducere

Direcția Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante-Serviciul Supraveghere Est

8 ore/zi

nedeterminată

1

Sef Serviciu

conducere

Direcția Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante-Serviciul Supraveghere Vest

8 ore/zi

nedeterminată

1

Referent tr.IA

execuție

Direcția Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante-Serviciul Supraveghere Bucuresti-Ilfov

8 ore/zi

determinată 

Compartimentul Resurse Umane, telefon +4 021 794 05 40 si 021 316 34 93.

Anunt integral(PDF)