ANUNT

 „Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 06.09.2018, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala:

 • Consilier gr. IA in cadrul Directiei Ciclul Combustibilului Nuclear – Compartimentul Garantii Nucleare, Protectie fizica si Minerit.

 • Consilier gr. IA in cadrul Directiei Ciclul Combustibilului NuclearCompartimentul CNE Cernavoda.

 • Consilier gr. IA in cadrul Compartimentului Documente Clasificate si Informatica.

 • Consilier gr. IA in cadrul Compartimentului Achizitii-Administrativ.

Dosarele de concurs se depun pana la data de 30.08.2018, ora 15,00 la sediul din str. Lt. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.131, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a)cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

d) carnet de munca si copie si dupa caz, adeverinţe care atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , in copie;

 e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care sunt pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Inscrierile la concurs se fac in perioada 14-30.08.2018.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 03.09.2018, ora 16,00 .

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs: 

1.Conditii generale pentru post:

- are cetăţenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

 - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 - are vârsta minima reglementata de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

 


- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

2.Conditii specifice postului: 

 


Consilier gr. IA – Directia Ciclul Combustibilului Nuclear - Compartimentul Garantii Nucleare, Protectie Fizica si Minerit (activitate minerit radioactiv) – 1 post

- Pregatire tehnica superioară de lungă durată, inginer sau absolvent al unei universitati, in domeniul stiintelor exacte;

 - Cel putin 6 ani vechime in oricare din domeniile:

 • prospectarea, mineritul si prepararea minereurilor de uraniu;

 • exploatarea minieră și prepararea minereurilor radioactive

 • prelucrarea materiilor prime nucleare si fabricarea combustibilului nuclear tip CANDU

 • dezafectarea instalatiilor de minerit si preparare și ecologizarea amplasamentelor de producere a uraniului;

 • efectuarea de cercetari si proiectare pentru mineritul si prepararea minereurilor de uraniu.

-Cunoastere cel putin de nivel mediu a limbii engleze.

 - Permis de conducere cat. B,

 - Cunostinte temeinice de utilizare a computerului si a programelor utilitare necesare pentru elaborarea lucrarilor

 - Disponibilitate pentru efectuarea în interes de serviciu a delegatiilor interne, în zone cu relief accidentat, si in afara tarii, disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii;

 - Locul de munca – Bucuresti, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6; 

Consilier gr. IA - Directia Ciclul Combustibilului NuclearCompartimentul CNE Cernavoda-1 post

 • Absolvent al unei facultăţi cu profil tehnic, preferabil facultatea de energetică (specializarea în centrale nucleare constituie un avantaj) sau electrotehnică/ inginerie mecanică (împreună cu alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției). Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (5 ani sau 4 ani și masterat într-unul din domeniile menționate);

 • Vechimea in munca si specialitatea necesara: Minim 7 ani activitate în domeniul energeticii nucleare (operare, proiectare, cercetare în domeniul nuclear, calcule mecanice, termohidraulice sau evaluari de securitate nucleară), în conformitate cu cerințele din Fișa Postului;

 • Cunoștințe temeinice privind cerințele de autorizare a centralelor nuclearo-electrice și reactoarelor nucleare în România;

 • Cunoștințe temeinice privind datele de proiect, datele de funcționare şi documentațiile de securitate nucleară ale centralei nuclearoelectrice de tip CANDU 6;

 • Cunoștințe temeinicie privind prevederile Legii nr.111/1996 si a normelor de securitate nucleara;

 • Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o saptamână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc;

 • Experiența anterioara în aplicarea proceselor de inspecție si sancțiuni din cadrul CNCAN constituie un avantaj;

 • Viitorul ocupant al postului de Consilier IA din cadrul DCCN va avea o perioadă de proba de 6 luni și va intra într-un program complex de pregătire specifică, de minim 2 ani, pentru îndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare acestui post;

 • Cunoştinţe avansate de limba engleză;

 • Cunoștințe temeinice de lucru pe tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet;

 • De preferat ca domiciliul candidatului sa fie in localitățile din vecinătatea CNE Cernavoda;

 • Locul de munca – sediul CNCAN de pe amplasamentul CNE Cernavoda.

Consilier gr. IA – Compartimentul Documente Clasificate si Informatica - 1 post specialist IT (Administrator retea).

 • Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenta, specializarea: Informatica, Electronica, Automatizari si calculatoare.

 • Perfectionari / specializari : cursuri în domeniul IT (sisteme calculatoare, informatica aplicata , etc.)

 • Vechimea in munca sau specialitatea necesara: peste 6 ani

 • Cunostinte aprofundate de : arhitectura, analiza si mentenanta retelelor informatice.

 • Limba engleză, nivel mediu.

 • Permis de conducere categoria B.

 • Locul de munca – Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5.

Consilier gr. IA - Serviciul Managementul Resurselor - Compartimentul Achizitii Publice – Administrativ - 1 post

 • pregatire superioara tehnica (inginer sau absolvent al unei universitati, in domeniul stiintelor exacte) , economica sau juridica, studii de lunga durata;

 • vechimea in specialitatea studiilor: peste 6 ani

 • vechimea in domeniul achizitiilor publice: minim 5 ani

 • desfasurarea activitatii in domeniul achizitiilor publice intr-o institutie publica reprezinta un avantaj;

 • cunostinte limba engleza cel putin nivel mediu.

 • Permis de conducere categoria B.

 • Locul de munca - la sediul CNCAN din Bucuresti, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;

Concursul consta in :

 -proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de 06.09.2018, ora 10;

-interviul se va desfasura in data de 12.09.2018 la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6, ora 10.

 Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de o zi.

 Bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro.”

Consilier gr. IA –Compartimentul Garantii Nucleare, Protectie fizica si Minerit (activitatea minerit radioactiv)

1.Tematica:

 1. Conditii de autorizare, conform art. 18 din Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, aurorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu modificările și completările ulterioare;

 2. Justificarea, optimizarea si limitarea dozelor pentru practicile din domeniul nuclear, conform Normelor fundamentale de securitate radiologica;

 3. Radioprotectia operationala a expusilor profesionali si a persoanelor in curs de pregatire, conform Normelor fundamentale de securitate radiologica;

 4. Transferarea in mediu a deseurilor radioactive, conform Normelor fundamentale de securitate radiologica si Normelor de securitate radiologica privind mineritul si prepararea minereurilor de uraniu;

 5. Programul de radioprotectie in instalatiile de minerit si de preparare a minereurilor de uraniu;

 6. Prevederile legislatiei in vigoare privind taxele si tarifele de evaluare a documentatiilor de autorizare in domeniul nuclear si prevederi legislative privind obtinerea permiselor de exercitare de nivel 2 si 3;

 7. Evaluarea securității radiologice în domeniile, mineritului si prepararii minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear tip CANDU;

 8. Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al CNCAN pentru utilizarea in alte scopuri a cladirilor, materialelor, instalatiilor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu;

 9. Prevederile Tratatului EURATOM, Regulamentului EURATOM 302/2005, Acordului de garanții EURATOM/AIEA/Statele Membre și Protocolul Adițional la Acord, cu privire la aplicarea art. III din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.(partile aplicabile la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu). 

2.Bibliografia

 1. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, aurorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

 2. Tratatul EURATOM;(partile aplicabile la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu).

 3. Legea nr. 185/2007 pentru aderarea României la Acordului de garanții EURATOM/AIEA/Statele Membre și Protocolul Adițional la Acord, cu privire la aplicarea art. III din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare

 4. Regulamentul EURATOM nr. 302/2005 (partea aplicabila la minerul și prepararea minereurilor de uraniu);

 5. Normele fundamentale de securitate radiologica, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 404 din 29.08.2000;

 6. Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 677 din 12.09.2002;

 7. Normele de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 867 bis din 02.12.2002;

 8. Normele de securitate radiologica privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu – Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru utilizarea in alte scopuri a cladirilor, materialelor, instalatiilor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 80 din 30 ianuarie 2004;

 9. Norma de securitate radiologica – Proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 530 din 14 iunie 2004.

 10. Ghid privind cerințele tehnice pentru proiectarea, amplasarea, construcția, funcționarea, închiderea și dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu și/sau toriu și a deșeurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu și/sau toriu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 757 din 06/09/2006;

 11. Normele de protectie fizica in domeniul nuclear, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 734 din 28.08.2006;

 12. Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectia radiologica, publicate in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 936 din 20.12.2002;

 13. Normele de dozimetrie individuală, publicate in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 769 bis din 22 octombrie 2002;

 14. Regulamentul de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, aprobat prin HG Nr. 712/2009 si publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 604 din 01.09.2009 cu modificarile si completarile ulterioare;

 15. Normativul de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante, aprobat prin Ordinul nr. 421/2004 al presedintelui CNCAN si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 107 din 02.02.2005;

 16. Conceptele radioprotectiei, Mircea Oncescu; Societatea Romana de Radioprotectie;

 17. Protectia contra radiatiilor nucleare la cercetarea, extractia si prelucrarea substantelor minerale, R. Catilina, Gh. Dinca, Th. Burtic; Ed. Tehnica-1976.

Consilier gr. IA - Direcţia Ciclul Combustibilului Nuclear-Compartiment Supraveghere CNE Cernavoda

1.Tematica:

 1. Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicata si actualizata).

 2. Normele CNCAN privind securitatea nucleară și autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU.

 3. Centrale nucleare. Sisteme cu funcții de securitate nucleară şi procese din centralele nuclearo-electrice.

 4. Centrala CANDU. Descriere generală.

 5. Funcțiile de securitate nucleară și protecția în adâncime la centrala nucleară CANDU.

 6. Reactorul CANDU – proiectare și funcționare. Combustibilul nuclear, reacția de fisiune, rolul moderatorului la CANDU. Sistemul primar de transport al căldurii la CANDU - proiectare și funcționare.

 7. Mărimi și unități de măsura dozimetrice.

 8. Cunoștințe privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop, metodologie generală, coduri de calcul utilizate pentru centralele de tip CANDU), sau alternativ, cunoștințe în utilizarea programelor de calcul destinate analizelor mecanice și termohidraulice.

 9. Noțiuni de bază privind rezistența materialelor și proiectarea recipienților sub presiune (materiale, eforturi admisibile, testare).

2.Bibliografia:

 1. Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicatain MOF nr. 552/26.06.2006 si consolidata in dec. 2013 - http://www.cncan.ro/legislatie/legi/).

 2. Norme CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-nucleara/):

 3. Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);

 4. Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectric (NSN-02);

 5. Norme privind evaluările probabilistice de securitate nucleară (NSN-08);

 6. Norme privind revizuirea periodică a securității nucleare pentru centralele nucleare (NSN-10);

 7. Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);

 8. Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);

 9. Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13);

 10. Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07);

 11. Norme de dezafectare a obiectivelor și instalaţiilor nucleare. 

3.Bibliografie tehnica: 

 1. UPB – Centrale nuclearo-electrice (N. Danila, I. Prisecaru, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1980);

 2. UPB – Strategii și filiere energetice nucleare (C. Bratianu, V. Bendic, V. Georgescu, Ed. Tehnică Bucuresti, 1990)

 3. UPB - Teoria reactoarelor nucleare (N. Mihailescu, Ed. Tehnică, 2003);

 4. UPB – Introducere în termohidraulica reactorilor nucleari CANDU (D. Dupleac, I. Prisecaru, Ed. Proxima, 2005)

 5. UPB – Analize de securitate nucleară (D. Dupleac „Introducere în analiza termohidraulică a reactorilor CANDU”, Ed. Universitatea Carol Davila, 2013).

 6. IAEA Safety Standards, „Safety Assessment for Facilities and Activities”, GSR Part 4 (IAEA, Viena, 2009),(http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1375_web.pdf)

 7. UPB - Cursul de la Facultatea de Energetica “Bazele termoenergeticii“ (Badea A., Stan M. si altii, UPB, 2003).

 8. Cursuri, manuale specifice privind rezistența materialelor, calcule termohidraulice și mecanice.

Consilier gr. IA ( specialist IT) – Compartimentul Documente Clasificate si Informatica

Tematică:

 1. Arhitectura calculatoarelor personale, componente şi caracteristici;

 2. Suporţi magnetici utilizaţi: tipuri, caracteristici principale;

 3. Periferice: imprimante, terminale, modemuri, etc.

 4. Sisteme de operare server –Windows 2003, 2008 ;

 5. Tipuri, versiuni, utilizare, configurare şi administrare sisteme de operare Windows;

 6. Reţele locale de calculatoare ( protocoale, topologii, servicii, cablare structurată);

 7. Medii de comunicaţie, structură generală, componente;

 8. Software de reţea (Windows, Linux), topologii: definire, avantaje şi dezavantaje.

 9. Limbaje de programare: SQL

 10. Cunoştinţe despre semnătura electronică, certificate digitale, comerţ electronic, securitate electronică.

Bibliografie:

 1. Munteanu, A., Greavu-Şerban, V., Reţele locale de calculatoare. Proiectare şi Administrare, Ed. Polirom, Iaşi, 2003;

 2. Munteanu, A., Greavu-Şerban, V., Reţele Windows. Servere şi clienţi. Exemple practice, Ed. Polirom, Iaşi, 2004;

 3. Fotache, M., Proiectarea bazelor de date. Normalizare şi postnormalizare. Implementări SQL şi Oracle, Ed. Polirom, Iaşi, 2005;

 4. Oprea, D., Protecţia şi securitatea informaţiilor, Ed. Polirom, Iaşi, 2003.

 5. Retele locale de calculatoare – proiectare şi administrare, Autor: Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban – Editura Teora

 6. PC – Depanare şi modernizare – ediţia a IV a, Autor: Scott Mueller – Editura Teora

 7. Sabin Buraga, Gabriel Ciobanu, Atelier de programare în reţele de calculatoare, 2001.

 8. Bazele retelelor de calculatoare – Microsoft Press – Editura Teora.

 9. Retele de calculatoare – Editura Teora

 10. Retele de comunicatii intre calculatoare – Ion Banica – Editura Teora.

 11. Legea nr. 111/1996 privind reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare.

 12. HG nr. 1627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CNCAN, cu modificarile si completarile ulterioare.

 13. Alte publicatii de specialitate.

Consilier gr. IA in cadrul Serviciului Managementul Resuselor - Compartimentul Achizitii Publice – Administrativ

1.Tematica:

1.Legislație privind achizițiile publice și organizarea licitațiilor pentru achizițiile publice de bunuri de consum și servicii;

2.Modul de organizare și funcționare a CNCAN;

3.Legea bugetului de stat;

4.Normativele de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice;

5.Reguli generale de conduita in ale personalului contractual in cadrul institutiilor publice;

6.Contractele de achizitii publice;

7.Drepturile si obligatiile personalului contractual.

8.Indicatori de monitorizare a eficientei- procedurile de achizitii publice finalizate prin contract / acord – cadru.

2.Bibliografia:

 

 1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr. 477/ 2004 - Codul de conduită al personalului din instituțiile publice;

 4. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;

 5. Legea nr. 500/2002 a  finanţelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Codul Muncii.

 7. HG nr. 1627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CNCAN, cu modificarile si completarile ulterioare

 8. HG nr. 502/2018 privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate si modificarea si completarea unor acte normative.

 9. OUG Nr. 46/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate.

 10. OUG nr. 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice.

 11. Ghidul privind Achizitiile publice pentru practicieni (pe site-ul Comisiei Europene).

Rezultatele selectiei dosarelor pentru candidatii incrisi la concursul organizatin data de 06.09.2018.
Proces verbal afisare rezultate proba scrisa 06.09.2018
Rezultate proba oral 12.09.2018