COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

Nr. ................../CC/ 19.05.2022                                                                                                                                                    Presedinte  

                                                                                        Cantemir CIUREA-ERCĂU
 CENTRALIZATOR
privind rezultatele ale concursului organizat de CNCAN in
data de 11.05.2022

 

Nrcrt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj proba scrisa

Punctaj interviu

Media

Rezultate finale

1.

2238

Referent tr.IA – Serviciul Achizitii publice-Administrativ, Directia Economică 

 

 

70,33

 

 

85,33

 

 

77,83

 

 

ADMIS

2.

 

2155 

Referent tr.IA – Serviciul Achizitii publice-Administrativ, Directia Economică 

 

 

68,00

 

 

81,66

 

 

74,83

 

 

RESPINS

3.

2328

Auditor gr.IA – Compartimentul Audit Public Intern 

 

48,66

 

-

 

-

 

RESPINS

 SECRETAR COMISIE CONCURS,

 Petruta Ghinea


COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 Nr. 8241 / 18.05.2022 

 REZULTATE                                                                                 

 La  concursul  din data de   11.05.2022 –  PROBA INTERVIU  -  s-au obtinut  următoarele rezultate

Nr. crt. 

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul  probei interviu

1.

2238

Referent tr.IA – Serviciul Achizitii publice-Administrativ, Directia Economică 

 

85,33

 

ADMIS

2.

2155

Referent tr.IA – Serviciul Achizitii publice-Administrativ, Directia Economică 

 

81,66

 

   RESPINS


SECRETAR COMISIE CONCURS,
 

 Petruţa Ghinea 

 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

Nr. 8236 / 12.05.2022

 REZULTE

 La  concursul  din data de   11.05.2022 –  PROBA SCRISA  -  s-au obtinut  următoarele rezultate

Nr. crt. 

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul  probei scrise

1.

2238

Referent tr.IA – Serviciul Achizitii publice-Administrativ, Directia Economică 

 

70,33

 

ADMIS

2.

2155

Referent tr.IA – Serviciul Achizitii publice-Administrativ, Directia Economică 

 

68,00

 

    ADMIS

3.

2328

Auditor gr.IA – Compartimentul Audit Public Intern 

 

48,66

 

RESPINS

 

Nota:  Proba interviu se va desfasura in data de 17.05.2022, la ora 10,00 la sediul CNCAN din str. Lt. Zalic nr. 4, sectorul 6, Bucuresti. 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

                                    Petruţa Ghinea

REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare in grade profesionale din data de 04.05.2022

REZULTATELE selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din data de 11.05.2022

AN
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-
dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează examen pentru promovarea in grade imediat
superioare celor detinute.
Examenul se desfasoara la sediul CNCAN din Bucuresti, Bdul Libertatii nr.14,. Sector 5,
- proba scrisa – in data de 04.05.2022, ora 10:00.
Dosarele candidatilor se depun in perioada 19.04 – 21.04.2022 la Compartimentul
Resurse Umane si vor cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate;
c) referatul de evaluare intocmit se seful ierarhic superior;
d) copie a fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru 2 ani
din ultimii 3 ani/ultimul an pentru debutant;
Condiţiile necesare pentru promovare sunt cele prevazute la art.43 din HG nr. 286/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
-Candidatul trebuie sa fi obtinut 2 caficative “foarte bine” la evaluarea performantelor
profesionale individuale in ultimii 3 ani in cadrul institutiei /1 an pentru debutant.
Bibliografia si tematica sunt prevazute in anexa prezentului anunt.
PREŞEDINTE
Cantemir CIUREA-ERCĂU
Anexa 1
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PREŞEDINTE
Cantemir CIUREA-ERCĂU
1. DIRECTIA AUTORIZARE UTILIZARE RADIATII IONIZANTE
Tematica şi bibliografia
pentru concurs in vederea promovarii in grad pentru postul de Consilier gr. I din cadrul
D.A.U.R.I.
1.Tematica:
1. Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. Justificarea practicilor care presupun expunerea in scopuri medicale;
3. Regimul de autorizare a instalatiilor radiologice medicale de RX – diagnostic,
principalele tipuri de autorizatii se descrierea activitatilor care pot fi desfasurate pe baza
acestora;
4. Prevederi generale privind notificarea si aplicarea notificarii in cazul desfasurarii
practicii de RX – diagnostic;
5. Cerinte referitoare la proiectarea laboratorului de radiologie ;
6. Optimizarea expunerilor medicale in RX – diagnostic;
7. Cerinte privind expunerea profesionala pentru practica de radiologie de diagnostic si
radiologie interventionala.
2.Bibliografia:
1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi
controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din
27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ( http://www.cncan.ro/despre-
noi/legislatie/legi/ );
2. Norma privind cerintele de baza de securitate radiologica;
3. Normele privind procedurile de autorizare;
4. Normele de securitate radiologica in practicile de radilogie de diagnostic si radiologie
interventionala.
Anexa 2
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PREŞEDINTE
Cantemir CIUREA-ERCĂU
2. DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI COMUNICARE
Tematica şi bibliografia
pentru concurs in vederea promovarii in grad pentru postul de Consilier gr. I A din cadrul
D.R.Int.C
1.Tematica:
1. Cadrul legal pentru desfăsurarea activităţii de relaţii internaţionale a CNCAN;
2. Cadrul legal pentru elaborarea si supunerea spre aprobare a proiectelor de acte normative;
3. Relatiile de cooperare ale CNCAN cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica (AIEA)
4. Sistemul de relatii internationale al CNCAN;
2.Bibliografia:
1. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul
activitatilor nucleare, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare (publicata in
Monitorul Oficial nr. 552 din 27.06.2006, Partea I
2. Hotararea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale
pentru Controlul Activităților Nucleare, publicată in Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie
2018, Partea I
3. Decretul nr 123/1957 privind ratificarea Statutului Agentiei Internationale pentru Energie
Atomica, publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare
Romane nr 13/25.04.1957
4. Ordonanţa de urgenţă nr 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la
proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie
Atomică (AIEA), publicata in Monitorul Oficial nr. 825din 8.12.2008, Partea I
5. Legea 152 /1999 pentru ratificarea Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare,
publicata in Monitorul Oficial nr. 508 din 20 octombrie 1999, Partea I
6. Legea nr. 590/2003 privind tratatele, publicata in Monitorul Oficial nr. 23 din 12
ianuarie 2004, Partea I
7. HG 561/2009 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului,
pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a
proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării,
publicată in Monitorul Oficial nr. 319 din 14 mai 2009, Partea 

ANUNT 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează examen pentru promovarea in grade imediat superioare celor detinute.

 Examenul se desfasoara la sediul CNCAN din Bucuresti, Bdul Libertatii nr.14,. Sector 5, - proba scrisa – in data de 04.05.2022, ora 10:00.

 Dosarele candidatilor se depun  in perioada 19.04 – 21.04.2022  la Compartimentul Resurse Umane si vor cuprinde urmatoarele documente:

 

 a) cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;  

 b) copia actului de identitate;   

 c) referatul de evaluare intocmit se seful ierarhic superior; 

d) copie a fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru 2 ani din ultimii 3 ani/ultimul an pentru debutant;

Condiţiile  necesare pentru promovare sunt cele prevazute la art.43 din HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,  astfel: 

-Candidatul trebuie sa fi obtinut 2 caficative “foarte bine” la  evaluarea performantelor profesionale individuale in ultimii 3 ani in cadrul institutiei /1 an pentru debutant.

Bibliografia  si tematica sunt prevazute in anexa prezentului anunt.

 PREŞEDINTE 

 Cantemir  CIUREA-ERCĂU

                                          Anexa 1

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

 PREŞEDINTE

 Cantemir  CIUREA-ERCĂU 

 1. DIRECTIA AUTORIZARE UTILIZARE RADIATII IONIZANTE 

Tematica şi bibliografia

pentru concurs in vederea promovarii in grad pentru postul de Consilier gr. I din cadrul D.A.U.R.I.

1.Tematica:

Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Justificarea practicilor care presupun expunerea in scopuri medicale;

Regimul de autorizare a instalatiilor radiologice medicale de RX – diagnostic, principalele tipuri de autorizatii se descrierea activitatilor care pot fi desfasurate pe baza acestora;

Prevederi generale privind notificarea si aplicarea notificarii in cazul desfasurarii practicii de RX – diagnostic;

Cerinte referitoare la proiectarea laboratorului de radiologie ;

Optimizarea expunerilor medicale in RX – diagnostic;

Cerinte privind expunerea profesionala pentru practica de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala. 

2.Bibliografia:

Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/);

Norma privind cerintele de baza de securitate radiologica;

Normele privind procedurile de autorizare;

Normele de securitate radiologica in practicile de radilogie de diagnostic si radiologie interventionala.

Anexa 2

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

 

PREŞEDINTE

Cantemir  CIUREA-ERCĂU

 

2. DIRECTIA  RELATII INTERNATIONALE SI COMUNICARE        

Tematica şi bibliografia

 pentru concurs in vederea promovarii in grad pentru postul de Consilier gr. I A din cadrul D.R.Int.C

1.Tematica:

1. Cadrul legal pentru desfăsurarea activităţii de relaţii internaţionale a CNCAN;

2. Cadrul legal pentru elaborarea si supunerea spre aprobare a proiectelor de acte normative;

3. Relatiile de cooperare ale CNCAN cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica (AIEA)

4. Sistemul de relatii internationale al CNCAN;

2.Bibliografia:

1. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare (publicata in Monitorul Oficial nr. 552 din 27.06.2006, Partea I

2. Hotararea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, publicată in Monitorul Oficial nr. 805 din 20 septembrie 2018, Partea I

3. Decretul nr 123/1957 privind ratificarea Statutului Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr 13/25.04.1957

4. Ordonanţa de urgenţă nr 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), publicata in Monitorul Oficial nr. 825din 8.12.2008, Partea I

5. Legea 152 /1999 pentru ratificarea Tratatului de interzicere totală a experientelor nucleare, publicata in Monitorul Oficial nr. 508 din 20 octombrie 1999, Partea I

6. Legea nr. 590/2003 privind tratatele, publicata in Monitorul Oficial nr. 23 din                      12 ianuarie 2004, Partea I

7. HG 561/2009 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, publicată in Monitorul Oficial nr. 319 din 14 mai 2009, Partea I

 

Anunt

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de  11 mai  2022, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala:

1. Directia Economică

-  la Serviciul Achizitii publice-Administrativ – 1 post (Referent tr.IA)

2.   Compartimentul Audit Public Intern – 2 posturi (1 post Auditor gr. IA,  1 post Auditor gr. IA, cu atributii de coordonare).

Dosarele de concurs se depun pana la data de 03.05.2022, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.794.0540, si vor cuprinde urmatoarele documente:

 a) cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

d) carnet de munca si copie   si dupa caz,  adeverinţe care  atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la  lit. b), c) si  d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada  18.04.2022 – 03.05.2022.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 05.05.2022, ora 15,00 .

Concursul consta in :

- proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de  11.05.2022, ora 10,00.

- interviul se va desfasura in data de 17.05.2022, ora 10,00 la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de  o zi.

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor  scoase la concurs impreuna cu bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro si pe www.posturi.gov.ro”.

                                                            PREŞEDINTE

                                                    Cantemir Ciurea-Ercău

ANEXA 

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE 

APROBAT

Președinte CNCA

 Cantemir Ciurea-Ercău 

1. DIRECTIA ECONOMICA

 1.1.Tematica şi bibliografia  pentru postul de Referent IA

TEMATICA

- Modul de organizare si functionare a CNCAN;

- Principalele atributii ale CNCAN;

- Conducerea CNCAN. Principalele atributii.

- Organizarea parcului auto CNCAN;

- Codul de conduita. Domeniul de aplicare si principii generale;

- Apărarea împotriva incendiilor. Dispozitii generale;

- Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului privind apararea impotriva incendiilor;

- Instruirea si obligatiile lucratorilor privind securitatea la locul de muncă.

1.2.BIBLIOGRAFIA 

- Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

- Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

-  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

-   Legea nr. 307/2006 (R1) republicată privind apărarea împotriva incendiilor ;

         - Legea nr.319/ 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

1.3.Conditii specifice postului de referent IA

Referent IA (cu atributii de întretinere sediu CNCAN), in cadrul Serviciului Achizitii publice-Administrativ - 1 post:

1.Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

2.Vechime in muncă sau în specialitatea necesara: minim 6 ani;

3.Cunostinte operare PC: Windows, Internet, Office (Word, Excel), nivel mediu;

4.Permis de conducere categ.B reprezintă un avantaj.

Locul de muncă – Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5.

2. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

2.1.Tematica şi bibliografia  pentru postul de Auditor gr. IA

TEMATICA

 1. Atribuțiile compartimentului de audit public intern;

 2. Planificarea activității de audit public intern;

 3. Activitățile supuse auditului public intern;

 4. Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern;

 5. Sistemul de control intern/managerial;

 6. Conduita etică a auditorului intern;

 7. Consilierea furnizată de către auditorul intern;

 8. Elaborarea planului anual de audit și planului multianual de audit;

 9.  Raportul de audit public intern;

10. Numirea și revocarea auditorilor;

11. Finanțarea instituțiilor publice;

12. Fazele de execuție bugetară a cheltuielilor;

13. Dispoziții privind controlul financiar preventiv;

14. Salarizarea personalului din sistemul bugetar.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;

- Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

-  Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

- Hotărârea Guvernului nr.1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice;

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

-  Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

2.2.Condiţii specifice privind ocuparea postului de Auditor IA:

1. Studii de specialitate:  Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe economice.

2. Cursuri de perfecţionare şi / sau specializare în domeniul audit,  financiar – contabil.

3. Vechimea in munca si in specialitatea necesara:  minim 6 ani (in functia de auditor).

4. Cunostinte de operare / programare pe calculator: Cunoştinţe în utilizarea calculatoarelor şi a programelor Microsof Word, Excel și Internet.

5. Limba engleză: engleză – nivel mediu (scris, citit,vorbit)

-     activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor publice reprezintă un avantaj.

-  permisul de conducere categoria B, reprezintă un avantaj;

- cunoașterea legislației și a normelor specifice activității de audit intern.

Locul de muncă - la sediul CNCAN  din București, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;

Nota: Ocuparea postului este conditionată de obtinerea avizului favorabil de la Secretariatul General al Guvernului, conform Legii nr. 672/2002 – art. 20 – care  va fi solicitat de institutie numai pentru castigatorul concursului de ocupare a postului,  înainte de incheierea documentelor legale pentru incadrare.