ANUNT
„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 17 aprilie 2018, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi  vacante de natura contractuala:

-   Consilier gr. IA in cadrul Directiei Ciclul Combustibilului Nuclear – Compartimentul Garantii Nucleare, Protectie fizica si Minerit.
-    Consilier juridic  gr. IA in cadrul Compartimentului Juridic

Dosarele de concurs se depun pana la data de 05.04.2018, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.131, si vor cuprinde urmatoarele documente:
a)cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
d) carnet de munca si copie   si dupa caz,  adeverinţe care  atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la  lit. b), c) si  d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Inscrierile la concurs se fac in perioada  23.03.– 05.04.2018.
Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 10.04.2018, ora 16,00 .

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor  scoase la concurs:

1.     Conditii generale pentru post: 
- are cetăţenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România;
-  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-  are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
-  are capacitate deplină de exerciţiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

2.     Conditii specifice postului:

Consilier gr. IA in cadrul Compartimentului Garantii Nucleare, Protectie Fizica si Minerit (activitatea minerit radioactiv si control garantii) – 1 post 

1. Studii superioare in domeniul tehnic de lunga durata
2. Cel putin 6 ani vechime in oricare din domeniile:
-prospectarea, mineritul si prepararea minereurilor de uraniu;
-exploatarea minieră și prepararea minereurilor radioactive
-prelucrarea materiilor prime nucleare si fabricarea combustibilului nuclear tip CANDU
-dezafectarea instalatiilor de minerit si preparare și ecologizarea amplasamentelor de producere a uraniului;
-efectuarea de cercetari si proiectare pentru mineritul si prepararea
minereurilor de uraniu
-raportari conform prevederilor Protocolului Aditional la Acordul de garantii dintre AIEA/EURATOM/State Membre.
3. Cunoastere cel putin de nivel mediu a limbii engleze
4. Cunostinte temeinice de utilizare a computerului si a programelor utilitare necesare pentru elaborarea lucrarilor
5. Disponibilitate pentru efectuarea de delegatii în zone cu relief accidentat,  lucrul in echipa si promptitudine in rezolvarea sarcinilor de serviciu
6. Permis de conducere cat. B,

Locul de munca – Bucuresti,  Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;

Consilier juridic  gr. IA – in cadrul Compartimentului Juridic – 1 post
- Pregatire superioara de lunga durata, licentiat in domeniul  stiinte
juridice.
- Cursuri de perfectionare / specializare in domeniul juridic.
- Cunostinte de management si despre organizarea şi funcţionarea
instituţiilor publice;
- Vechime in munca - minim 6 ani
- Experienta in specialitatea ceruta de post – minim 6 ani
- Limba engleza - nivel mediu
- Călătorii cu frecvență relativ scazută, disponibilitate pentru lucru
în program prelungit în anumite condiții;

Locul de muncă - la sediul CNCAN  din Bucuresti, str. Lt. Zalic, nr. 4,
sector 6;
Concursul consta in :

- proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de  17.04.2018, ora 10;
- interviul se va desfasura in data de 20.04.2018 la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6, ora 10.
Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de  o zi.
Bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe http://www.cncan.ro/anunturi-posturi-vacante/documente-pentru-angajare/
 Anexa

TEMATICA DE EXAMEN PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DE EXECUTIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI GARANȚII NUCLEARE, PROTECȚIE FIZICĂ ȘI MINERIT (activitatea minerit radioactiv si control garantii)

1. Conditii de autorizare, conform art. 18 din Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, aurorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 552 din 27 iunie 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
2. Justificarea, optimizarea si limitarea dozelor pentru practicile din domeniul nuclear, conform Normelor fundamentale de securitate radiologica  
3. Radioprotectia operationala  a expusilor profesionali si a persoanelor in curs de pregatire, conform Normelor fundamentale de securitate radiologica
4. Transferarea  in mediu a deseurilor radioactive, conform Normelor fundamentale de securitate radiologica si Normelor de securitate radiologica privind mineritul si prepararea minereurilor de uraniu
5. Programul de radioprotectie in instalatiile de minerit si de preparare a minereurilor de uraniu
6. Prevederile legislatiei in vigoare privind taxele si tarifele de evaluare a documentatiilor de autorizare in domeniul nuclear si prevederi legislative privind obtinerea permiselor de exercitare de nivel 2 si 3
7. Evaluarilor securității radiologice în domeniile, mineritului si prepararii minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear tip CANDU
8.Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al CNCAN pentru utilizarea in alte scopuri a cladirilor, materialelor, instalatiilor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu
9. Tipurile de declaratii, continutul acestora, responsabilitatile de elaborare si transmitere a acestora la EURATOM si AIEA conform prevederilor  Protocolului  Adițional la Acordul de garantii dintre AIEA/EURATOM/STATELE MEMBRE, cu privire la aplicarea art. III din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare si Aranjamentelor pentru implementarea si fluxul informational pentru Protocolul Aditional in Romania, publicat in Juranalul Oficial al EC nr. OJ L 67/1din 13/3/1999.
   

BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUTIE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI GARANȚII NUCLEARE, PROTECȚIE FIZICĂ ȘI MINERIT (activitatile minerit radioactiv si control garantii)

1.Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, aurorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
2.Tratatul EURATOM;
3.Legea nr. 185/2007 pentru aderarea României la Acordului de garanții EURATOM/AIEA/Statele Membre și Protocolul Adițional la Acord, cu privire la aplicarea art. III din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare
4.Regulamentul EURATOM nr. 302/2005 (partea aplicabila la minerul și prepararea minereurilor de uraniu);
5.Normele fundamentale de securitate radiologica, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 404 din 29.08.2000;
6.Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala  in mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 677 din 12.09.2002;
7.Normele de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 867 bis din 02.12.2002;
8.Normele de securitate radiologica privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu – Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare  al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru utilizarea in alte scopuri a cladirilor, materialelor, instalatiilor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 80 din 30 ianuarie 2004;
9.Norma de securitate radiologica – Proceduri de autorizare a activitatilor de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu, de prelucrare a materiilor prime nucleare si de producere a combustibilului nuclear, publicate  in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 530 din 14 iunie 2004.
10.Ghid  privind cerințele tehnice pentru proiectarea, amplasarea, construcția, funcționarea, închiderea și dezafectarea incintelor amenajate pentru depozitarea minereurilor de uraniu și/sau toriu și a deșeurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu și/sau toriu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 757 din 06/09/2006;
11.Normele de protectie fizica in domeniul nuclear, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 734 din 28.08.2006;
12.Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectia radiologica, publicate in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 936 din 20.12.2002;
13.Normele de dozimetrie individuală, publicate in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 769 bis din 22 octombrie 2002;
14.Regulamentul de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, aprobat prin HG Nr. 712/2009 si publicat in   Monitorul Oficial, Partea I, nr. 604 din 01.09.2009;
15.Normativul de acordare si de utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante, aprobat prin Ordinul nr. 421/2004 al presedintelui CNCAN si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 107 din 02.02.2005; 
16.Conceptele radioprotectiei, Mircea Oncescu; Societatea Romana de Radioprotectie;
17.Protectia contra radiatiilor nucleare la cercetarea, extractia si prelucrarea substantelor minerale, R. Catilina, Gh. Dinca, Th. Burtic; Ed. Tehnica-1976.
18.Aranjamente pentru implementarea si fluxul informational pentru Protocolul Aditional in Romania, publicat in Juranalul Oficial al EC nr. OJ L 67/1din 13/3/1999.  

Bibliografia pentru participarea la concursul in vederea ocuparii unui post vacant de consilier juridic gr IA in cadrul Compartimentului Juridic.

Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicata, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările și completările ulterioare 
Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. republicată, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare 
Codul Muncii al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
Codul de Procedură Civilă din 2010, republicat, cu modificările și completările ulterioare
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
Ordonanţă de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare, republicată
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 
Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

REZULTATELE
analizarii dosarelor candidatilor
inscrisi la concursul din data de 17.04.2018
REZULTATELE analizarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din data de 17.04.2018

REZULTATELE la concursul din data de 17.04.2018 – PROBA SCRISA

REZULTATELE la concursul din data de 20.04.2018 – PROBA INTERVIU

REZULTATE finale la concursul din data de 17.04.1018