ANUNT

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 04.01.2019, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a postului  vacant, de natura contractuala de:

-Consilier gr. IA in cadrul Serviciului Reglementare si Supraveghere Reactoare Nucleare Compartimentul Supraveghere CNE Cernavoda.

Dosarele de concurs se depun pana la data de 19.12.2018, ora 15,00 la sediul din str. Lt. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.104, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a)cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

d) carnet de munca si copie   si dupa caz,  adeverinţe care  atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care sunt pe site CNCAN. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la  lit. b), c) si  d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada  06-19.12.2018.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 21.12.2018, ora 16,00 .

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor  scoase la concurs:

 1.Conditii generale pentru post: 

-are cetăţenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

 -cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 -are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

 -are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.     

 2.Conditii specifice postului:

- Absolvent al unei facultăţi cu profil tehnic, preferabil facultatea de energetică (specializarea în centrale nucleare constituie un avantaj) sau electrotehnică/ inginerie mecanică (împreună cu alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției). Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (5 ani sau 4 ani și masterat într-unul din domeniile menționate);

- Vechimea in munca si specialitatea necesara: Minim 7 ani activitate în domeniul energeticii nucleare (operare, proiectare, cercetare în domeniul nuclear, calcule mecanice, termohidraulice sau evaluari de securitate nucleară), în conformitate cu cerințele din Fișa Postului;

- Cunoștințe temeinice privind cerințele de autorizare a centralelor nuclearo-electrice și reactoarelor nucleare în România;

- Cunoștințe temeinice privind datele de proiect, datele de funcționare şi documentațiile de securitate nucleară ale centralei nuclearoelectrice de tip CANDU 6;

- Cunoștințe temeinicie privind prevederile Legii nr.111/1996 si a normelor de securitate nucleara;

- Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o saptamână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc;

- Experiența anterioara în aplicarea proceselor de inspecție si sancțiuni din cadrul CNCAN constituie un avantaj;

- Viitorul ocupant al postului  de Consilier IA din cadrul DCCN va avea o perioadă de proba de 6 luni și va intra într-un program complex de pregătire specifică, de minim 2 ani, pentru îndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare acestui post;

- Cunoştinţe avansate de limba engleză;

- Cunoștințe temeinice de lucru pe tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet;

- De preferat ca domiciliul candidatului sa fie in localitățile din vecinătatea CNE Cernavoda;

- Locul de munca – sediul CNCAN de pe amplasamentul CNE Cernavoda.

Concursul consta in :

- proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de  04.01.2019, ora 10;

- interviul se va desfasura in data de 10.01.2019 la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6, ora 10.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de  o zi.

Bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro.”                                                    

1.Tematica:

1.Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicata si actualizata).

2.Normele CNCAN privind securitatea nucleară și autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU.

3.Centrale nucleare. Sisteme cu funcții de securitate nucleară şi procese din centralele nuclearo-electrice.

4.Centrala CANDU. Descriere generală.

5.Funcțiile de securitate nucleară și protecția în adâncime la centrala nucleară CANDU.

6.Reactorul CANDU – proiectare și funcționare. Combustibilul nuclear, reacția de fisiune, rolul moderatorului la CANDU. Sistemul primar de transport al căldurii la CANDU - proiectare și funcționare.

7.Mărimi și unități de măsura dozimetrice.

8.Cunoștințe privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop, metodologie generală, coduri de calcul utilizate pentru centralele de tip CANDU), sau alternativ, cunoștințe în utilizarea programelor de calcul destinate analizelor mecanice și termohidraulice.

9.Noțiuni de bază privind rezistența materialelor și proiectarea recipienților sub presiune (materiale, eforturi admisibile, testare).

 2.Bibliografia:

1.Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicatain MOF nr. 552/26.06.2006 si consolidata in dec. 2013 - http://www.cncan.ro/legislatie/legi/).

2.Norme CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-nucleara/):

2.1.Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);

2.2.Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectric (NSN-02);

2.3.Norme privind evaluările probabilistice de securitate nucleară (NSN-08);

2.4.Norme privind revizuirea periodică a securității nucleare pentru centralele nucleare (NSN-10);

2.5.Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);

2.6.Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);

2.7.Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13);

2.8.Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07);

2.9.Norme de dezafectare a obiectivelor și instalaţiilor nucleare.

3.Bibliografie tehnica:

3.1.UPB – Centrale nuclearo-electrice (N. Danila, I. Prisecaru, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1980);

3.2.UPB – Strategii și filiere energetice nucleare (C. Bratianu, V. Bendic, V. Georgescu, Ed. Tehnică Bucuresti, 1990)

3.3.UPB - Teoria reactoarelor nucleare (N. Mihailescu, Ed. Tehnică, 2003);

3.4.UPB – Introducere în termohidraulica reactorilor nucleari CANDU (D. Dupleac, I. Prisecaru, Ed. Proxima, 2005)

3.5.UPB – Analize de securitate nucleară (D. Dupleac „Introducere în analiza termohidraulică a reactorilor CANDU”, Ed. Universitatea Carol Davila, 2013).

3.6.IAEA Safety Standards, „Safety Assessment for Facilities and Activities”, GSR Part 4 (IAEA, Viena, 2009),

(http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1375_web.pdf)

3.7.UPB - Cursul de la Facultatea de Energetica “Bazele termoenergeticii“ (Badea A., Stan M. si altii, UPB, 2003).

3.8.Cursuri, manuale specifice privind rezistența materialelor, calcule termohidraulice și mecanice.

Rezultate concurs(selectie dosare) 04.01.2019

Descarcare documente necesare pentru înscriere la concurs/ examen/angajare.