CENTRALIZATOR privind rezultatele finale ale concursului organizat de CNCAN in data de 18.12.2019

REZULTATELE la  concursul  din data de   18.12.2019 –  PROBA INTERVIU

REZULTATELE la  concursul  din data de   18.12.2019 –  PROBA SCRISA

REZULTATELE selectiei  dosarelor candidatilor inscrisi la concursul  din data de 18.12.2019

CENTRALIZATOR privind rezultatele finale ale concursului organizat de CNCAN in data de 03.12.2019


REZULTATELE la PROBA INTERVIU a candidatilor inscrisi la cancursul din data de 03.12.2019(PDF)
  
REZULTATELE la proba scrisă a candidatilor inscrisi la cancursul din data de 03.12.2019(PDF)

REZULTATELE analizarii  dosarelor candidatilor inscrisi la concursul  din data de 03.12.2019(PDF)

 

ANUNT

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 18.12.2019, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a postului  vacant de natura contractuala, de Auditor gr. IA in cadrul Compartimentul Audit Public intern.

Dosarele de concurs se depun pana la data de 10.12.2019, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.104, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

d) carnet de munca si copie   si dupa caz,  adeverinţe care  atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la  lit. b), c) si  d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Conditii generale pentru post: 

- are cetăţenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada  27.11.2019 – 10.12.2019.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 12.12.2019,ora 16,00 .

Concursul consta in :

- proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de  18.12.2019, ora 10;

- interviul se va desfasura in data de 06.01.2020, ora 10,  la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de  o zi.

Conditiile specifice, bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro si pe www.posturi.gov.ro”.

                                                           PREŞEDINTE                        

                                                                 Rodin TRAICU

Anexa

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

APROBAT

Președinte CNCAN

Rodin TRAICU

Conditii specifice - Auditor gr. IA  în cadrul Compartimentului Audit Intern – 1 post

- studii superioare, economice de lungă durată;

-cursuri de perfecţionare şi / sau specializare în domeniul financiar – contabil, audit.

- vechimea în muncă – 6 ani pe functii din domeniul economic

- vechimea in specialitatea necesară: minim 1 ani, pe funcţii de auditor public intern;

- activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor publice reprezintă un avantaj.

-  permisul de conducere categoria B, reprezintă un avantaj;

-  cunostințe avansate de limba engleză,

- cunoştinţe temeinice de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor specifice postului;

Locul de muncă - la sediul CNCAN  din București, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 111 / 10.10.1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Hotărârea Guvernului nr. 729-13.09.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare  și completările  ulterioare.
 3. Legea contabilităţii nr. 82 / 24.12.1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75 / 01.06.1999 privind activitatea de audit financiar, republicată,  cu modificările si completarile ulterioare.
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 119 / 31.08.1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată , cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea nr. 301 / 17.05.2002 pentru aprobarea OG 119 / 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv (MO 339 / 22.05.2002).
 7. Legea nr. 672 / 19.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 252 / 03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.
 9. Ordonanţa Guvernului nr. 80 / 30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice cu modificările și completările  ulterioare.
 11. Ordinul nr. 1792 / 24.12.2002 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.
 12. Hotărârea Guvernului nr. 264 / 13.03.2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice, republicată în MO 109 / 05.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 13. Ordonanţa Guvernului nr. 81 / 28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările si completarile ulterioare.
 14. HG nr. 70 /2007  al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.
 15. Ordinul nr. 2861 / 2009 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv.
 16. Hotărârea Guvernului nr. 2139 / 30.11.2004 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare.
 17. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 18. Norma metodoglogică de întocmire si utilizare a registrelor și formularelor comune pe economie privind activitatea financiară și contabilă, emisă de Ministerul Finantelor, în data de 14.12.2004.
 19. Nomenclator – modele și norme de întocmire și utilizare a registrelor  și formularelor financiar-contabile comune pe economie, care nu au regim special de înseriere  și numerotare, emis de Ministerul Finantelor Publice , în data de 14.12.2004.
 20. Legea nr. 477/ 2004 - Codul de conduită al personalului din instituțiile publice.
 21. Ordinul  OMF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile 2861/2009 – Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii.
 22. Ordinul MPF nr.522/2003 privind Normele metodologice referitoare la exercitarea Controlului Financiar Preventiv.
 23. Ordinul SGG nr. 600/2018 privind controlul intern/managerial.

TEMATICA

 1. Contabilitatea financiară
 2. Analiza economico-financiară pe termen mediu și lung. Mecanisme, tehnici și instrumente de finanțare-metode de finanțare a investiției.
 3. Modul de organizare și funcționare a CNCAN.
 4. Implementarea, consolidarea și eficiența metodelor și procedurilor bugetare
 5. Analiza economică pe baza de bilanț.
 6. Legea bugetului de stat.
 7. Legislație privind achizițiile publice și organizarea licitațiilor pentru achizițiile publice de bunuri de consum și servicii.
 8. Regulamentul de taxe și tarife al CNCAN
 9. Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv.
 10. Normativele de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.
 11. Contracte economice.
 12. Executie bugetara.
 13. Sistem control intern / managerial.
 14. Analiza riscurilor
 15. Proceduri operationale
 16. Norme de  audit intern
 17. Angajare, lichidare, ordonantare si plata cheltuielilor.

 

ANUNT 

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 03 decembrie 2019, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi  vacante de natura contractuala.

Anunt(PDF)