REZULTATELE  FINALE
ale examenului de promovare in grade profesionale
din data de 24.10.2022
În urma  examenului s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  / gradul in care promoveaza şi locul de muncă

Punctaj pr.scrisa

Punctaj abilitati

Punctaj final

Rezultatul

1.

5026

Consilier gr. II la Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport - DCCN100,00100,00100,00

 puncte

 

 

PROMOVAT

2.

15938

Consilier gr. II la Serviciul Reglementare si Supraveghere Reactoare Nucleare - DCCN100,0099,6699,83

puncte

 

 

PROMOVAT

3.

5031

Consilier gr. II la Serviciul Supraveghere Bucuresti-Ilfov - DSURI - DSURI91,0090,6690,83

puncte

 

 

PROMOVAT

4.

5088

Consilier gr. II la Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI


100,00


85,00


92,50

puncte

 

PROMOVAT

5.

5053

Consilier gr. I la Compartimentul Cooperare Internaţională – DRIntC71,00


69,33


70,16

  puncte

 

PROMOVAT

PRESEDINTE 
           Cantemir CIUREA-ERCĂU

 

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 
Nr. 8279 /  28.10.2022


REZULTATELE
  examenului de promovare din data de 24.10.2022
   la proba de cunostinte si abilităţi

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  / gradul in care promoveaza şi locul de muncă

Punctaj scris

Rezultatul

probei

1.

5026

Consilier gr. II la Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport - DCCN

 

100,00

puncte

 

PROMOVAT

2.

15938

Consilier gr. II la Serviciul Reglementare si Supraveghere Reactoare Nucleare - DCCN

 

99,66

puncte

 

PROMOVAT

3.

5031

Consilier gr. II la Serviciul Supraveghere Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

90,66

    puncte

 

 

PROMOVAT

4.

5088

Consilier gr. II la Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 

85,00

puncte

 

 

PROMOVAT

5.

5053

Consilier gr. I la Compartimentul Cooperare Internaţională – DRIntC

 

 

69,33

    puncte

 

PROMOVAT 


SECRETAR COMISIE
 Petruta Ghinea


COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 
Nr. 8278 /  24.10.2022
 
 
           REZULTATELE
 examenului de promovare din data de 24.10.2022
       la proba scrisă
 
 În urma  examenului s-au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  / gradul in care promoveaza şi locul de muncă

Punctaj scris

Rezultatul

probei

1.

5026

Consilier gr. II la Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport - DCCN


100,00

puncte


PROMOVAT

2.

15938

Consilier gr. II la Serviciul Reglementare si Supraveghere Reactoare Nucleare - DCCN


100,00

puncte


PROMOVAT

3.

5031

Consilier gr. II la Serviciul Supraveghere Bucuresti-Ilfov - DSURI

91,00

    punctePROMOVAT

4.

5088

Consilier gr. II la Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

100,00

punctePROMOVAT

5.

5053

Consilier gr. I la Compartimentul Cooperare Internaţională – DRIntC


66,66

    puncte


PROMOVAT 

SECRETAR COMISIE
Petruta Ghinea

 

 

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

 Nr. 3742 / 26.07.2022

               Presedinte                     

Cantemir CIUREA-ERCĂU

                 CENTRALIZATOR

 privind rezultatele finale ale concursului organizat de CNCAN in data de 21.07.2022

Nrcrt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj proba scrisa

Punctaj interviu

Media

Rezultate finale

1.

3568

Consilier gr.II – Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport-DCCN

 

 

98,50

 

 

100,00

 

 

99,25

 

 

ADMIS

 

2.

 

3566

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Internationale si Comunicare-DRIntC 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

    RESPINS

(nu indeplineste cerintele  de studii in domeniile specificate)

 

3.

3581

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Internationale si Comunicare-DRIntC

 

 

-

 

 

-

 

 

-

RESPINS

(experienta in specialitatea cerută de post  nu este reflectată in activitatea desfaşurată)


SECRETAR COMISIE CONCURS,

                                         Petruta Ghinea


 COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 Nr. 8268 / 22.07.2022

                                               REZULTATE

 La  concursul  din data de   21.07.2022 –  PROBA INTERVIU  -  s-au obtinut  următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul probei interviu

1.

3568

Consilier gr.II – Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport-DCCN

 

100

 

ADMIS

 

SECRETAR COMISIE CONCURS

 Petruţa Ghinea

 

REZULTATE

 La  concursul  din data de   21.07.2022 –  PROBA INTERVIU  -  s-au obtinut  următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul probei interviu

1.

3568

Consilier gr.II – Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport-DCCN

 

100

 

ADMIS

SECRETAR COMISIE CONCURS, 
 Petruţa Ghinea

 


COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
Nr. 8267 / 21.07.2022

REZULTATE
 La  concursul  din data de   21.07.2022 –  PROBA SCRISA  -  s-au obtinut  următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul probei scrise

1.

3568

Consilier gr.II – Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport-DCCN

 

98,50

 

ADMIS


SECRETAR COMISIE CONCURS,
 Petruţa Ghinea


COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

Nr. 3629/15.07.2022

                                                       REZULTATELE

                                        selectiei  dosarelor candidatilor

                                inscrisi la concursul  din data de 21.07.2022

În urma analizarii  dosarelor  candidatilor inscrisi  la concursul  organizat de CNCAN la data de  21.07.2022,  comisia de concurs a stabilit  următoarele rezultate: 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Rezultatul analizarii dosarelor

1.

3568

Consilier gr.II – Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport-DCCN

ADMIS

 

2.

3566

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Internationale si Comunicare-DRIntC

      RESPINS

(nu indeplineste cerintele  de studii in domeniile specificate)

 

3.

3581

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Internationale si Comunicare-DRIntC

        RESPINS

(experienta in specialitatea cerută de post  nu este reflectată in activitatea desfaşurată)    

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Petruţa Ghinea

 

ANUNT(format PDF)

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 21.07.2022, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala:
1. Compartimentul Audit Public Intern – 2 posturi (1 post Auditor gr. IA,
1 post Auditor gr. IA, cu atributii de coordonare).
2. Direcţia Ciclul Combustibilului Nuclear – 2 posturi:
- Serviciul Garantii Nucleare, Protectie fizică si Minerit – Consilier gr. II – 1 post
- Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport – Consilier gr.II – 1 post
3. Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante:
- Serviciul Autorizare Surse Medicale – Consilier gr. II – 1 post
4. Directia Relatii Internationale si Comunicare:
- Serviciul Afaceri Europene, Relatii publice si Comunicare – Consilier gr. I – 1 post
5. Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante:
- Serviciul Supraveghere Bucuresti-Ilfov – Referent tr.IA – 1 post
Dosarele de concurs se depun pana la data de 13.07.2022, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.794.0540, si vor cuprinde
urmatoarele documente:
a) cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.
d) carnet de munca si copie si dupa caz, adeverinţe care atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
   
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Inscrierile la concurs se fac in perioada 30.06.2022 – 13.07.2022.
Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 15.07.2022, ora 15,00 .
Concursul consta in :
- proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de 21.07.2022, ora 10,00.
- interviul se va desfasura in data de 27.07.2022, ora 10,00 la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.
Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de o zi.
Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs impreuna cu bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro si pe www.posturi.gov.ro”.
PREŞEDINTE
Cantemir Ciurea-Ercău
ANEXA
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
APROBAT
Președinte CNCAN
Cantemir Ciurea-Ercău
1. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
1.1.Tematica şi bibliografia pentru postul de Auditor gr. IA
TEMATICA
1. Atribuțiile compartimentului de audit public intern;
2. Planificarea activității de audit public intern;
3. Activitățile supuse auditului public intern;
4. Metodologia de desfășurare a misiunilor de audit public intern;
5. Sistemul de control intern/managerial;
6. Conduita etică a auditorului intern;
7. Consilierea furnizată de către auditorul intern;
8. Elaborarea planului anual de audit și planului multianual de audit;
9. Raportul de audit public intern;
10. Numirea și revocarea auditorilor;
11. Finanțarea instituțiilor publice;
12. Fazele de execuție bugetară a cheltuielilor;
13. Dispoziții privind controlul financiar preventiv;
14. Salarizarea personalului din sistemul bugetar.
BIBLIOGRAFIE
- Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;
- Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare;
- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- Hotărârea Guvernului nr.1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
1.2.Condiţii specifice privind ocuparea posturilor de Auditor IA:
1. Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe economice.
2. Cursuri de perfecţionare şi / sau specializare în domeniul audit, financiar – contabil.
3. Vechimea in munca si in specialitatea necesara: minim 6 ani (in functia de auditor).
4. Cunostinte de operare / programare pe calculator: Cunoştinţe în utilizarea calculatoarelor
şi a programelor Microsof Word, Excel și Internet.
5. Limba engleză: nivel mediu (scris, citit,vorbit)
- activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor publice reprezintă un avantaj.
- permisul de conducere categoria B, reprezintă un avantaj;
- cunoașterea legislației și a normelor specifice activității de audit intern.
Locul de muncă - la sediul CNCAN din București, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;
Nota: Ocuparea postului este conditionată de obtinerea avizului favorabil de la Secretariatul General al Guvernului, conform Legii nr. 672/2002 – art. 20 – care va fi solicitat de institutie numai pentru castigatorul concursului de ocupare a postului, înainte de incheierea documentelor legale pentru incadrare.
2. SERVICIUL SUPRAVEGHERE BUCURESTI-ILFOV - DSURI
2.1.Tematica şi bibliografia pentru postul de Referent tr. IA - cu atributii de secretariat
Tematica:
1. Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Activitatea de secretariat specifica Directiei Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante.
Bibliografia:
1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ( http://www.cncan.ro/legislatie/legi/ );
2. HG nr. 729/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018 ( http://www.cncan.ro/legislatie/legi/ );
3. Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control
( http://www.cncan.ro/inspectie-si-supraveghere/ )
4. Procedura de interfata Transmiterea informatiilor si corelarea activitatilor intre DAURI
si DSURI (se solicita de la Compartimentul Resurse Umane).
2.2.Conditii specifice postului scos la concurs
Referent IA cu atributii de secretariat in cadrul Serviciului Supraveghere Bucuresti - Ilfov, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante:
- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
- Cunostinte temeinice operare PC: Windows, Internet, Office (Word, Excel)
- Curs de secretariat constituie avantaj,
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit,
- Vechime in munca: minim 6 ani,
- Locul de munca – Bucuresti, bd. Libertatii nr. 14, sector 5
3. SERVICIUL AUTORIZARE SURSE MEDICALE
3.1.Tematica şi bibliografia pentru postul de Consilier gr.II în cadrul Serviciului Surse
Medicale - DAURI
Tematica:
1. Atribuțiile CNCAN. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;
2. Activitățile și sursele care fac obiectul Legii nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;
3. Cerinte privind manipularea instalatiilor radiologice in practica de RX – diagnostic
4. Autorizarea practicii de radiologie de diagnostic (descrierea cerintelor de autorizare)
5. Cerinte referitoare la proiectarea laboratorului de medicina nucleară
6. Definiții cuprinse în Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare,
7. Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica,
Bibliografia:
1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea 63/2018 (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/);
2. HG nr.729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 805 din 20.09.2018;
3. Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 517bis/2018;
4. Norme de dozimetrie individuala si radon, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2020 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1225 bis din 14.12.2020
5. Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.550 din 2.07.2018;
6. Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear
probate prin Ordinul presedintelui CNCAN 237 din 2019 și publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.798 din data de 2 ocombrie 2019;
3.2.Conditii specifice postului scos la concurs
-Pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în domeniul științelor exacte.
-Vechimea in munca sau specialitatea necesara – minim 1 an.
-Cunostinte de operare pe calculator: Office, operarea programelorimplementate, la nivel de utilizator.
-Limba engleză, nivel mediu.
-Locul de munca – Bucuresti, bd. Libertatii nr. 14, sector 5.
4. SERVICIUL RADIOPROTECTIE, DESEURI RADIOACTIVE SI TRANSPORT
4.1.Tematica şi bibliografia pentru postul de Consilier gr.II în cadrul Serviciului
Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport - DCCN
Tematica:
- Principiile generale de protecţie radiologică.
- Limite de doză și niveluri de referință.
- Cerințe privind expunerea profesională, expunerea publică.
- Mărimi specifice protecţiei radiologice.
- Principiile gestionării deşeurilor radioactive.
- Etapele de bază in gestionarea deşeurilor radioactive
- Clasificarea deşeurilor radioactive.
- Direcţii strategice prevăzute in Planul Naţional de Acţiune la Radon
- Atribuţiile CNCAN conform Legii nr.111/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Activităţi privind gestionarea deşeurilor radioactive care se autorizează conform
Legii nr.111/1996, cu completările și modificările ulterioare.
- Cerințe privind predepozitarea deșeurilor radioactive și dezafectarea instalațiilor
nucleare și radiologice,
- Cerințe de securitate pentru sursele naturale de radiații.
- Cerințe de exceptare de la controlul reglementat privind sursele naturale de radiații.
- Estimarea dozelor datorate expunerii la radon.
- Evaluarea de securitate pentru activități implicând surse naturale de radiatii.
Bibliografia:
1. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicată cu completarile si modificarile ulterioare și cu modificările și completările prevăzute in Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.
2. HG nr.729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018,
3. Ordinul CNCAN nr. 752/3978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 25 iunie 2018.
4. Ordinul CNCAN nr. 180/2020 pentru aprobarea Normelor de dozimetrie individuală şi radon.
5. Ordinul nr. 145/2018 pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii interne şi externe,  publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 03 iulie 2018.
6. Ordinul CNCAN nr. 156/2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deşeurilor radioactive, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 04 iulie 2005
7. Ordinul CNCAN nr. 74/2022 privind aprobarea Normei fundamentale pentru gestionarea în siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 13/05/2022.
8. Ordinul CNCAN nr. 102/2022 privind aprobarea Normei privind cerințele de securitate pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 587 din 16.06.2022.
9. Ordinul CNCAN nr. 103/2022 privind aprobarea Normei privind cerințele de securitate pentru activitățile de predepozitare a deșeurilor radioactive, surselor închise uzate și a combustibilului nuclear uzat, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 587 din 16.06.2022.
10. Ordinul nr. 316/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate radiologică pentru surse naturale de radiaţii , publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 11 decembrie 2018.
11. Hotărârea nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune la radon Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 25 iulie 2018.
12. Ordinul CNCAN nr. 104/2022 privind aprobarea Normei privind cerințele de elaborare și implementare a programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive
4.2. Conditii specifice postului scos la concurs
 Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licența/ master sau echivalente într-unul din domeniile: fizică, inginerie, geologie, inginerie chimică.
- Vechimea in muncă sau in specialitățile de mai sus: minim 1 an
- Cunoştinţe necesare:
a.Cunoștințe privind controlul reglementat al CNCAN.
b.Cunoștințe privind reglementările CNCAN de securitate radiologică pentru gestionarea deșeurilor radioactive
c.Cunoștințe privind protecția la radiații a expușilor profesional și a populației
d.Cunoștințe generale privind planul național de acțiune la radon
- Cunoştinţe medii de limba engleză;
- Cunoștințe temeinice de lucru pe tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet, baze de date, arhivare;
 Abilități, calități, aptitudini necesare: competență profesională, abilități de comunicare: scrisă și orală, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a lucra individual și în echipă, promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor, preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;
 Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc;
 Locul de munca – sediul CNCAN din str. Lt Zalic nr 4, București, sector 6
 Permis de conducere auto constitue un avantaj.
5. SERVICIUL GARANTII NUCLEARE, PROTECTIE FIZICĂ SI MINERIT
5.1.Tematica şi bibliografia pentru postul de Consilier gr.II în cadrul Serviciului Garantii Nucleare, Protectie fizică si Minerit - DCCN
Tematica:
1. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul în vederea autorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Obligațiile titularului de autorizație în conformitate cu prevederile Legii nr.111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Atributiile și răspunderile CNCAN în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Definițiile din Legea nr.111/1996 referitoare la: autorizație, ciclu de combustibil nuclear, instalație nucleară, instalație radiologică, materie primă nucleară, material de interes nuclear, material fisionabil special, material nuclear și material radioactiv.
5. Organizarea sistemului de control de garanții nucleare, în conformitate cu prevederile Normelor de control de garantii nucleare (Ordinul presedintelui CNCAN nr. 363/2001);
6. Descrierea rapoartelor de garanții ce se comunică Autorității pentru fiecare zonă de bilanț material, în conformitate cu prevederile Normelor de control de garantii
nucleare (Ordinul presedintelui CNCAN nr. 363/2001);
7. Prevederile Normelor de control de garantii nucleare(ordinul presedintelui CNCAN nr. 363/2001) privind importul și exportul de materiale nucleare;
8. Prevederile Normelor de control de garantii nucleare (ordinul presedintelui CNCAN nr. 363/2001) privind transferurile de materiale nucleare;
9. Prevederile procedurilor de autorizare (ordinul presedintelui CNCAN cu
419/2004) privind tipurile de autorizatii, solicitarea autorizarii și dosarul de autorizare;
10. Prevederile procedurilor de autorizare (ordinul presedintelui CNCAN cu nr. 419/2004) privind modificarea, suspendarea și retragerea autorizatiei.
Bibliografia:
1. Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Norme de control de garantii in domeniul nuclear, aprobate prin ordinul presedintelui CNCAN nr. 363/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 766 bis din 30.11.2001;
3. Norme privind procedurile de autorizare pentru activitatile din domeniul nuclear care implica materiale, dispozitive, echipamente si informatiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, aprobate prin ordinul presedintelui CNCAN nr. 419/2004, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 110/03.02.2005.
5.2. Conditii specifice postului scos la concurs:
 Vechime minim 1 an
 Absolventi ai unei facultăţi cu profil tehnic de lunga durata – reprezinta un avantaj domeniile: chimie, fizica, energetica.
Calităţi şi aptitudini profesionale:
 memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;
 rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;
 spirit de echipă;
 seriozitate şi rigurozitate în activitate;
 receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;
 spirit de observaţie, capacitate de constatare;
 capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;
 capabil să comunice uşor, atât oral, cât şi în scris;
 atitudine interogativa.
Alte condiții:
 Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor de
inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc.
 Cunoştinţe de limba engleză – cel putin nivel mediu.
 Cunoștințe privind utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel,) si Windows, Outlook, Internet, baze de date;
 Permis de conducere auto constituie un avantaj.
6. SERVICIUL AFACERI EUROPENE, RELATII PUBLICE SI COMUNICARE
6.1.Tematica şi bibliografia pentru postul de Consilier gr.I în cadrul Serviciului Afaceri Europene, Relatii publice si Comunicare
Tematica
1. Cadrul legal pentru desfășurarea activității de relații internaționale ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (atribuții și responsabilități).
2. Cadrul legal pentru desfășurarea activității de comunicare, transparență decizională și asigurarea accesului la informațiile de interes public.
3. Obligatiile Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare care incumba din aplicarea prevederilor Tratatului Euratom – caracteristicile principalelor acte
legislative ale Uniunii Europene.
4. Legislația UE și punerea sa în aplicare.
5. Instituţii şi organisme ale UE (rol, componență și mod de lucru).
Bibliografie
1. Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare cu modificările și completările ulterioare,
2. HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
3. Tratatul de instituire a comunității europene a energiei atomice (Tratatul EURATOM)
4. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,
6. Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare,
7. www.cncan.ro
8. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_ro
9. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro
6.2. Conditii specifice postului scos la concurs:
Vechime minimă:
Experienţă minimă în specialitatea cerută de post – 3 ani
Experiența minimă în muncă – 3 ani.
Studii:
Pregătire superioară de lungă durată
Licențiat în domeniul tehnic, juridic, relații internaționale.
Cursuri şi specializări în domeniul relaţiilor publice și al comunicării;
Cunoştinţe:
– Cunoștințe temeinice privind comunicarea, transparența decizională și asigurarea
accesului la informațiile de interes public;
– Cunoștințe cu privire la elaborarea actelor normative
– Cunoştinţe temeinice de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor Microsoft
Word, PowerPoint, Access, Excel şi Internet Explorer/Netscape (atestate prin
certificat);
– Cunoaşterea obligatorie a limbii engleze (cel puțin la nivel mediu);
– Experiența anterioară în relații internaționale și afaceri europene constituie un avantaj;
Abilități, calități și aptitudini solicitate de post:
– Abilități de comunicare;
– Adaptabilitate la lucrul în echipă
– Capacitatea de a executa lucrări în condiții de stres.