ANUNT

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 05.09.2019, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a 2 posturi vacante de natura contractuala:

1. Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear - la Serviciul Analize de Securitate Nucleara – 1 post (Consilier IA)

2. Compartimentul Audit Public intern – 1 post (Auditor IA)

Dosarele de concurs se depun pana la data de 28.08.2019, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.104, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a)cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

d) carnet de munca si copie si dupa caz, adeverinţe care atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Conditii generale pentru posturi:

-are cetăţenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exerciţiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs sunt prevzute in anexa.

Inscrierile la concurs se fac in perioada 13.08.2019 – 28.08.2019.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 30.08.2019, ora 16,00 .

Concursul consta in :

-proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de 05.09.2019, ora 10;

-interviul se va desfasura in data de 11.09.2019, ora 10, la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de o zi.

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs impreuna cu bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro si pe www.posturi.gov.ro”.

PREŞEDINTE

Rodin TRAICU


Anexa 

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

  

APROBAT

Președinte CNCAN

 

Rodin TRAICU

 

1. Consilier grad IA din cadrul Serviciului Analize de Securitate Nucleară (SASN) din cadrul Direcţiei Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN)

1. Cerinţe generale pentru candidați:

- Cunosc limba română, scris şi vorbit;

- Cunosc limba engleza, scris si vorbit;

- Au capacitate deplină de exerciţiu;

- Au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate și sunt apți pentru lucrul în mediu cu radiații ionizante (dovada se face prin fisa de aptitudine completată în urma examenului medical de specialitate);

- Îndeplinesc condiţiile de studii;

- Nu au fost condamnați pentru săvârşirea unei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei;

- Nu sunt în situații de conflict de interese / nu au interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a instalatiilor nucleare (declarație pe propria răspundere).

2. Cerințe specifice postului

2.1.Atribuții principale pentru postul de consilier IA:

- Evaluarea documentaţiei tehnice de specialitate în domeniul securității nucleare şi întocmirea rapoartelor interne de evaluare;

- Verificarea rapoartelor de evaluare întocmite de alți reprezentanți ai SASN/DCCN, în domeniul securității nucleare;

- Participarea la inspecţii și verificări la titularii de autorizații, în domeniul său de competenţă;

- Analiza documentaţiei de autorizare şi participarea la elaborarea autorizaţiilor, în domeniul securității nucleare;

- Efectuarea de analize independente de accident cu coduri de calcul specifice CANDU (de exemplu: CATHENA, NUCIRC, GOTHIC, MAAP4-CANDU, RELAP/SCDAP, etc.);

- Evaluarea și analiza documentației modificărilor de proiect la instalații nucleare, în domeniul său de competență;

- Asigurarea arhivării documentelor şi întreţinerea arhivei, în domeniul său de competenţă;

- Dezvoltarea pregătirii sale profesionale / de specialitate;

- Participarea la activitatile și exercițiile de pregătire și răspuns la situații de urgență, în domeniul său de competență;

- Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate în domeniul de activitate al SASN / DCCN, pentru utilizarea la nivel național și/sau internațional;

- Participarea la dezvoltarea și revizuirea reglementărilor de securitate nucleară și a procedurilor interne SASN / DCCN, în domeniul său de competență;

- Participarea la organizarea de întâlniri tehnice de lucru la nivel național sau internațional;

- Îndeplinirea și a altor dispoziții cu caracter obligatoriu date de angajator, sub rezerva legalității lor și în domeniul său de competență.

2.2.Vechime în muncă:

Minim 7 ani experiență practică în domeniul analizei și evaluărilor de securitate nucleară.

2.3.Studii:

Absolvent(ă) a unei facultăţi cu profil legat de energetica nucleară (inginerie pentru centrale nucleare, sau inginerie fizică tehnologică, cu specializare în domeniul energeticii nucleare / securității nucleare / radioprotecției). Specializarea în inginerie pentru centrale nucleare constituie un avantaj iar studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (minim 5 ani, sau 4 ani și masterat într-un domeniu legat de securitatea nucleară). Alte studii de aprofundare a cunoștințelor în domeniul securității nucleare constituie un avantaj.

2.4.Cunoştinţe necesare:

- Cunoștințe solide privind normele și ghidurile CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/):

- Cunoştinţe tehnice solide privind centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă și modul de funcţionare al acesteia;

- Cunoștințe tehnice solide privind sistemele speciale de securitate nucleară a unei CNE de tip CANDU-6;

- Noțiuni de bază /definiții privind următoarele concepte utilizate în normele de securitate nucleară: securitate nucleară; eveniment de inițiere; accident bază de proiect; accident sever, protecția în adâncime; funcțiile generale de securitate nucleară; bazele de proiectare; analize de securitate nucleară; analiza independentă;

- Cunoștințe generale privind regimul de autorizare, regimul de control și autoritatea și atribuțiile CNCAN așa cum sunt stabilite prin Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizată);

- Cunoștințe și experiență privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop, metodologie generală, coduri de calcul utilizate pentru centralele de tip CANDU).

- Cunoștințe temeinice privind utilizarea a cel puțin un cod de calcul pentru analiza securității nucleare la o centrală de tip CANDU (de exemplu: CATHENA, NUCIRC, GOTHIC, MAAP4-CANDU, RELAP/SCDAP, etc.).

- Noțiuni de bază privind rezistența materialelor și proiectarea recipienților sub presiune (materiale, eforturi admisibile, testare) și cunoștințe generale privind bazele termoenergeticii (noțiuni fundamentale, transfer de căldura, instalații și echipamente termice, surse și forme de energie).

- Cunoştinţe privind lucrul cu tehnică de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) și Windows, Outlook, Internet;

- Cunoştinţe avansate de limba engleză.

2.5.Calităţi şi aptitudini profesionale: 

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine și disciplină în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

- spirit de observaţie, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

- capacitatea de verificare;

- capabil să identifice şi să rezolve problemele;

- capabil să comunice uşor, atât oral cât şi în scris;

- atitudine interogativa.

2.6.Alte condiții:

- Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o saptamână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc.

- Locul de muncă: sediul CNCAN din Bucuresti, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICA:

1. Regimul de reglementare, autorizare și control al activităţilor din ciclul combustibilului nuclear în România.

2. Normele CNCAN privind securitatea nucleară și autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – cerințe fundamentale și cerințe specifice privind amplasarea, proiectarea, evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU, limite și condiții tehnice.

3. Centrale nucleare. Scheme tehnologice de principiu și principii de funcționare.

4. Centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6. Cunoștințe specifice despre sistemele cu funcții de securitate nucleară (Cursuri de profil UPB – Facultatea de Energetica sau https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf

5. Reactorul CANDU-6 – proiectare și funcționare. Combustibilul nuclear, reacția de fisiune, zona activă a reactorului de tip CANDU-6, canalele de combustibil, rolul moderatorului la reactorul de tip CANDU-6. Sistemul primar de transport al căldurii la reactorul de tip CANDU-6 - proiectare și funcționare. Sisteme speciale de securitate nucleara la reactorul de tip CANDU-6. (CANDU Fundamentals)

6. Cunoașterea noțiunilor utilizate în reglementarea securității nucleare (conform definițiilor din normele CNCAN de securitate nucleară), cum ar fi: securitate nucleară, eveniment de inițiere; accident bază de proiect; accident sever; protecția în adâncime și barierele de securitate la centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6; funcțiile generale de securitate nucleară; bazele de proiectare; sistemele speciale de securitate nucleară.

7. Evaluările probabilistice de securitate nucleară și analizele deterministe de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop, metodologie, coduri de calcul utilizate, modele de calcul).

8. Analiza stărilor centralei, clasificarea accidentelor, analize utilizate în autorizarea centralelor nucleare (analize accidente bază de proiect, condiții de extindere a bazei de proiectare). Obiective de securitate nucleară.

9. Testele de stres. Evenimente externe. Defecte de cauză comună.

10. Mărimi și unități de măsură (mecanice, electrice, termohidraulice, nucleare, dozimetrice).

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicata (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/).

2. Norme CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ), în particular următoarele:

2.1 Norme fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare (NSN-21);

2.2 Norme privind autorizarea instalațiilor nucleare (NSN-22)

2.3 Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);

2.4 Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectric (NSN-02);

2.5 Norme de securitate nucleara privind limitele și condițiile tehnice de operare pentru instalațiile nucleare (NSN-05);

2.6 Norme de securitate nucleară privind protecția instalațiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturala (NSN-06);

2.7 Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07)

2.8 Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);

2.9 Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);

2.10 Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13);

2.11 Ghidul privind formatul-cadru si conținutul Raportului Final de Securitate Nucleară pentru centralele nuclearoelectrice (GSN-04);

2.12 Norme privind evaluarile probabilistice de securitate nucleara (NSN-08)

2.13 Norme de securitate nucleară privind analizele deterministe de securitate nucleară (NSN-24) – în proiect pe pagina web a CNCAN (http://www.cncan.ro/transparenta/proiecte-de-acte-normative/ )

2.14 Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la producerea si utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize si calcule destinate instalatiilor nucleare (NMC-12) (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/ )

3. Rapoarte CNCAN

3.1 Raportul national al Romaniei la Conventia de Securitate Nucleara, Editia a 8-a, 2019: http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Romanian-Report-for-CNS-8th-Edition-06.08.2019-final.pdf

3.2 Rapoarte privind testele de stres (http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/rapoarte/rapoarte-privind-testele-de-stres-de-la-cne-cernavoda/ )

4. Bibliografie tehnică:

A. Cursuri de specialitate:

4.1. UPB – Centrale nuclearo-electrice (N. Danila, I. Prisecaru, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1980);

4.2. UPB – Strategii și filiere energetice nucleare (C. Bratianu, V. Bendic, V. Georgescu, Ed. Tehnică Bucuresti, 1990)

4.3. UPB - Teoria reactoarelor nucleare (N. Mihailescu, Ed. Tehnică, 2003);

4.4. UPB – Introducere în termohidraulica reactorilor nucleari CANDU (D. Dupleac, I. Prisecaru, Ed. Proxima, 2005)

4.5. UPB – Analize de securitate nucleară (D. Dupleac „Introducere în analiza termohidraulică a reactorilor CANDU”, Ed. Universitatea Carol Davila, 2013).

4.6. UPB - Cursul de la Facultatea de Energetica “Bazele termoenergeticii“ (Badea A., Stan M. si altii, UPB, 2003).

4.7. Petre Stefanescu, Introducere in securitatea nucleara. Sistemul de management al calitatii. Editura Modelism, 2005.

4.8. Prescriptia tehnica ISCIR “Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare”, PT N SCP 1-2008

(http://www.iscir.ro/doc/legislatie/PT%20N%20SCP%201-2008.pdf ).

4.9. Cursuri, manuale specifice privind rezistența materialelor, calcule termohidraulice și mecanice.

4.10 Cursuri și manuale specifice privind coduri de calcul pentru analiza securității nucleare la o centrala nuclearo-electrică de tip CANDU-6 în caz de accident (de exemplu, CATHENA, NUCIRC, GOTHIC, MAAP4-CANDU, RELAP/SCDAP, etc.)

.1

B. Bibliografie internațională:

4.10 CANDU-6 Technical Summary, CANDU 6 Program Team Reactor Development Business Unit, May 2005.

4.11 CANDU Fundamentals: https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf

4.12 The Essential CANDU - A Textbook on the CANDU Nuclear Power Plant Technology: http://www.nuceng.ca/candu/

4.13 Cursuri și manuale specifice privind coduri de calcul pentru analiza securității nucleare la o centrala nuclearo-electrică de tip CANDU-6 în caz de accident (de exemplu, CATHENA, NUCIRC, GOTHIC, MAAP4-CANDU, RELAP/SCDAP, etc.)

4.14 Standarde internaționale privind analiza accidentelor la centralele nucleare, ca de exemplu ale Agenției Internaționale pentru Energia Atomică

( https://www.iaea.org/publications ) :

4.14.1 IAEA, Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants, SSG-2, 2009

4.14.2 IAEA, Safety Assessment for Facilities and Activities, GSR Part 4, 2009

4.14.3 IAEA, Safety of Nuclear Power Plants: Design, SSR 2/1, Rev. 1, 2016

4.15 Directive Europene privind securitatea nucleară (http://www.ensreg.eu/nuclear-safety-regulation/eu-instruments/Nuclear-Safety-Directive )

4.16 Stress tests (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy/nuclear-safety)

2.Auditor gr. IA în cadrul Compartimentului Audit Intern – 1 post

- studii superioare, economice de lungă durată;

- cursuri de perfecţionare şi / sau specializare în domeniul financiar – contabil, audit.

- aviz conform Legii nr. 672/2002 – art. 20 – va fi solicitat de instituție înainte de data limită de depunere a dosarelor (înscrierea la concurs va fi condiționată de obținerea avizului favorabil de la Secretariatul General al Guvernului).

- vechimea în muncă – 10 ani pe functii din domeniul economic

- vechimea in specialitatea necesară: minim 6 ani, pe funcţii de auditor public intern;

- activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor publice reprezintă un avantaj.

- permisul de conducere categoria B, reprezintă un avantaj;

- cunostințe avansate de limba engleză,

- cunoştinţe temeinice de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor specifice postului;

 

Locul de muncă - la sediul CNCAN din București, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

1. Legea nr. 111 / 10.10.1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Hotărârea Guvernului nr. 1627 / 23.12.2003 privind aprobarea regulamentului de organizare și completările ulterioare.

3. Legea contabilităţii nr. 82 / 24.12.1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75 / 01.06.1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

5. Ordonanţa Guvernului nr. 119 / 31.08.1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată , cu modificările și completările ulterioare.

6. Legea nr. 301 / 17.05.2002 pentru aprobarea OG 119 / 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv (MO 339 / 22.05.2002).

7. Legea nr. 672 / 19.12.2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 252 / 03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

9. Ordonanţa Guvernului nr. 80 / 30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

10. Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice cu modificările și completările ulterioare.

11. Ordinul nr. 1792 / 24.12.2002 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.

12. Hotărârea Guvernului nr. 264 / 13.03.2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fondurile publice, republicată în MO 109 / 05.02.2004, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Ordonanţa Guvernului nr. 81 / 28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările si completarile ulterioare.

14. HG nr. 70 /2007 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.

15. Ordinul nr. 2861 / 2009 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv.

16. Hotărârea Guvernului nr. 2139 / 30.11.2004 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare.

17. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

18. Norma metodoglogică de întocmire si utilizare a registrelor și formularelor comune pe economie privind activitatea financiară și contabilă, emisă de Ministerul Finantelor, în data de 14.12.2004.

19. Nomenclator – modele și norme de întocmire și utilizare a registrelor și formularelor financiar-contabile comune pe economie, care nu au regim special de înseriere și numerotare, emis de Ministerul Finantelor Publice , în data de 14.12.2004.

20. Legea nr. 477/ 2004 - Codul de conduită al personalului din instituțiile publice.

21. Ordinul OMF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile

2861/2009 – Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii.

22. Ordinul MPF nr.522/2003 privind Normele metodologice referitoare la exercitarea Controlului Financiar Preventiv.

23. Ordinul SGG nr. 600/2018 privind controlul intern/managerial.

 

TEMATICA

 

1. Contabilitatea financiară

2. Analiza economico-financiară pe termen mediu și lung. Mecanisme, tehnici și instrumente de finanțare-metode de finanțare a investiției.

3. Modul de organizare și funcționare a CNCAN.

4. Implementarea, consolidarea și eficiența metodelor și procedurilor bugetare

5. Analiza economică pe baza de bilanț.

6. Legea bugetului de stat.

7. Legislație privind achizițiile publice și organizarea licitațiilor pentru achizițiile publice de bunuri de consum și servicii.

8. Regulamentul de taxe și tarife al CNCAN

9. Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv.

10. Normativele de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.

 

 

CENTRALIZATOR privind rezultatele finale ale concursului organizat de CNCAN in data de 31.07.2019

Rezultatele la concursul din data de 31.07.2019 - Proba interviu

N O T A

privind desfasurarea probei INTERVIU a candidatilor participanti la concursul din 31.07.2019

Candidatii participanti la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere din cadrul Directiei Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante (Serviciul Autorizare Surse Medicale) si din cadrul Directiei Ciclul Combustibilului Nuclear (Serviciul Garantii Nucleare, Protectie fizica si Minerit) vor sustine proba INTERVIU luni, 05.08.2019, ora 10,00 la sediul CNCAN din str. Zalic nr.4, sector 6.

Secretar comisie concurs

Rezultatele la concursul din data de 31.07.2019 - Proba scrisa

REZULTATELE analizarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din data de 31.07.2019

ANUNT 

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 31 Iulie 2019, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi  vacante de natura contractuala: 

1. Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear

- la Serviciul Reglementare și Supraveghere Reactoare Nucleare – 1 post (Sef serviciu)

-  la Serviciul Controlul Sistemelor de Management – 1 post (Sef serviciu)

- la Serviciul Radioprotecție, Deșeuri Radioactive și Transport – 1 post (Sef serviciu)

- la Serviciul Garanții Nucleare, Protecție fizica și Minerit – 1 post (Sef serviciu)

2. Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante

- la Serviciul  Autorizare Surse Medicale – 1 post (Sef serviciu)

- la Serviciul  Autorizare Surse Industriale – 1 post (Sef serviciu)

3. Directia Relatii Internationale si Comunicare – 1 post (Director)

- Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare – 1 post (Sef serviciu)

4. Direcția Economică  - Director – 1 post

- la Biroul Financiar - Contabilitate  – 1 post (Sef birou),

- la Biroul Achiziții publice - Administrativ  – 1 post (Sef birou)


Dosarele de concurs se depun pana la data de 24.07.2019, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.104, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a)cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

d) carnet de munca si copie si dupa caz,  adeverinţe care  atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

     În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.  

     Actele prevăzute la  lit. b), c) si  d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Conditii generale pentru posturi:  

 - are cetăţenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

 - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 - are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

 - are capacitate deplină de exerciţiu;

 - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

 - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 - nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile  specifice necesare pentru ocuparea tuturor posturilor  scoase la concurs sunt prevazute in anexa.

 Inscrierile la concurs se fac in perioada  10.07.2019 – 24.07.2019.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 26.07.2019, ora 16,00 .

Concursul consta in :

- proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de  31 iulie 2019, ora 10;

- interviul se va desfasura in data de 06.08.2019, ora 10,  la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de  o zi.

Bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro. 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

si 

Tematica si Bibliografie concurs 31.07.2019

Condiţiile generale si specifice necesare pentru ocuparea posturilor  scoase la concurs:

Conditii specifice posturilor:

1.  Sef de Serviciu  din cadrul Serviciului Reglementare și Supraveghere Reactoare Nucleare (SRSRN), din cadrul Direcţiei Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN).

Atribuții principale pentru post:

- Coordonarea si participarea la dezvoltarea și revizuirea reglementărilor de securitate nucleară;

- Coordonarea si participarea la inspecțiile/activitatile de control, la CNE Cernavodă si la alte instalatii nucleare dotate cu reactoare nucleare;

- Coordonarea si participarea la dezvoltarea și revizuirea procedurilor si instructiunilor de lucru specifice DCCN / SRSRN;

- Participarea la analiza și evaluarea documentației de securitate nucleară baza de autorizare pentru instalațiile nucleare de pe amplasamentul CNE Cernavodă si pentru alte instalatii nucleare dotate cu reactoare nucleare;

- Participarea la procesul de autorizare pentru instalațiile nucleare de pe amplasamentul CNE Cernavodă si pentru alte instalatii nucleare dotate cu reactoare nucleare;

- Coordonarea si participarea la elaborarea si actualizarea rapoartelor nationale pentru Conventia de Securitate Nucleara si pentru Comisia Europeana in domeniul securitatii nucleare a instalatiilor nucleare;

- Coordonarea si participarea la perfectionarea pregatirii de specialitate in domeniul de activitate al DCCN / SRSRN;

- Participarea la activitatile de analiza si documentare pentru utilizarea experientei de reglementare si a experientei de exploatare pentru imbunatatirea activitatilor de reglementare;

- Participarea la organizarea sedintelor si intalnirilor tehnice de lucru specifice activitatii DCCN / SRSRN;

- Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate in domeniul de activitate al DCCN/ SRSRN / CSCNEC;

- Participarea la exercitiile de pregatire si raspuns la situatii de urgenta pentru instalatiile nucleare;

- Participarea la mentinerea / actualizarea bazelor de date specifice activitatii DCCN / SRSRN.

Cerinţe generale pentru candidati: 

- Cunosc limba română, scris şi vorbit;

- Cunosc limba engleza, scris si vorbit;

- Au capacitate deplină de exerciţiu;

- Au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate și sunt apți pentru lucrul în mediu cu radiații ionizante (dovada se face prin fisa de aptitudine completata in urma examenului medical de specialitate);

- Îndeplinesc condiţiile de studii;

- Nu au fost condamnati pentru săvârşirea unei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei;

- Nu sunt in situatii de conflict de interese / nu au interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a instalatiilor nucleare (declaratie pe propria raspundere; aceasta va include si acordul scris privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzator postului, in conditiile in care este declarat admis la concurs);

- Deținerea calificarilor necesare pentru accesul neinsotit pe amplasamentul CNE Cernavoda si in interiorul zonelor radiologice in vederea efectuarii inspectiilor / activitatilor de control;

- Locul de munca la CNE Cernavoda.

Vechime: Vechimea necesara este de minimum 10 ani de experienta practica in reglementarea, autorizarea si controlul instalatiilor nucleare de la CNE Cernavoda, inclusiv in coordonarea activitatilor complexe de reglementare si inspectie la reactoarele nucleare, in domeniul securitatii nucleare.

Studii: Absolventi ai unei facultăţi cu profil tehnic, cum ar fi  facultatea de energetică /inginerie fizica/fizica tehnologica. Alte cursuri de specialitate în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției/culturii de securitate nucleara constituie un avantaj. Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată. Efectuarea studiilor postuniversitare, de masterat sau doctorat (finalizate sau in curs), într-unul din domeniile menționate, constituie un avantaj.

Cunoştinţe:

- Cunostinte temeinice privind regimul de autorizare, reglementarea, regimul de control si autoritatea si atributiile CNCAN asa cum sunt stabilite prin Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicata si actualizata);

- Cunostinte temeinice privind  normele CNCAN de securitate nucleara (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/), experienta in dezvoltarea reglementarilor si aplicarea practica a acestora in activitatile de autorizare si control;

- Cunostinte temeinice privind procesul si activitatile de inspectie si evaluare / control in toate domeniile relevante pentru securitatea nucleara a instalatiilor nucleare si experienta practica in efectuarea si coordonarea inspectiilor complexe la CNE Cernavoda in toate zonele de activitate importante pentru securitatea nucleara;

- Cunostinte tehnice privind centrala nuclearoelectrica (CNE) Cernavodă, modul de funcţionare, limitele si conditiile tehnice de operare, procesele si procedurile de exploatare ale acesteia;

- Cunostinte tehnice privind sistemele cu functii de securitate nucleara ale unei CNE de tip CANDU-6;

- Cunostinte temeinice privind urmatoarele concepte utilizate in normele de securitate nucleara: securitate nucleara, eveniment de initiere; accident baza de proiect; protectia in adancime; functiile generale de securitate nucleara; bazele de proiectare; evaluarile de securitate nucleara; sistemele speciale de securitate nucleara;

- Cunostinte temeinice privind analizele si evaluarile de securitate nucleara, deterministe si probabilistice si rapoartele de securitate nucleara pentru CNE Cernavoda;

- Cunostinte temeinice privind cultura de securitate nucleara;

- Cunostinte temeinice privind protectia radiologica, atestate prin calificari profesionale relevante pentru activitatile in zonele radiologice la CNE Cernavoda;

- Cunostinte privind modul de indeplinire a obligatiilor ce revin Romaniei ca parte contractanta la Conventia de Securitate Nucleara;

- Cunostinte privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet; cunostinte generale privind utilizarea bazelor de date;

- Cunostinte avansate de limba engleză.

- Notiuni generale de management al activitatilor in autoritatile de reglementare in domeniul nuclear.

Calităţi şi aptitudini profesionale:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

- spirit de observaţie, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

- capabil să identifice şi să rezolve problemele;

- capabil să comunice uşor, atât oral, cât şi în scris;

- atitudine interogativa.

Alte condiții:

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o saptamână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc.

Disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, in conditiile inregistrarii unui volum fluctuant de lucrari, precum si pentru efectuarea inspectiilor/controalelor in afara orelor uzuale de program.

TEMATICA:

1. Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicata si actualizata) http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/   

2. Normele CNCAN privind securitatea nucleară și autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/   

3. Procesul de autorizare si cerintele de securitate nucleara pentru CNE și alte instalatii nucleare, conform normelor de securitate nucleara

4. Regimul de control, conform prevederilor din Capitolul IV al Legii 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.

5. Efectuarea inspectiilor / controalelor la CNE si alte instalatii nucleare pentru verificarea conformitatii cu cerintele din normele de securitate nucleara

6. Cunoștințe privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop), conform prevederilor din normele CNCAN de securitate nucleara

7. Organizarea activitatilor CNCAN de reglementare, autorizare si control pentru CNE Cernavoda si instalatiile nucleare

8. Sistemul de management si procesele implementate la CNE Cernavoda si instalatiile nucleare

9. Procesul de autorizare a personalului cu functii importante pentru securitatea nucleara din organizatiile care exploateaza instalatii nucleare, conform normelor CNCAN

10. Evaluarile efectuate si imbunatatirile implementate la CNE Cernavoda dupa accidentul de la Fukushima

11. Procesul de colectare, evaluare si utilizare a experientei de exploatare

12. Indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei ca parte contractanta la Conventia de Securitate Nucleara

13. Centrale nucleare - scheme tehnologice și principii de funcționare. Centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6. Reactorul CANDU-6 – proiectare și funcționare. Combustibilul nuclear, reacția de fisiune, zona activă a reactorului de tip CANDU-6, canalele de combustibil, rolul moderatorului la reactorul de tip CANDU-6. Sistemul primar de transport al căldurii la reactorul de tip CANDU-6 - proiectare și funcționare. Sisteme speciale si sistemele suport de securitate nucleara la reactorul de tip CANDU-6

14. Funcțiile de securitate nucleară. Protecția în adâncime la centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6 și barierele de securitate

15. Mărimi și unități de măsura dozimetrice. Limite de doze stabilite prin legislația națională

16. Mărimi și unități de măsură (mecanice, electrice, nucleare)

17. Notiuni utilizate in reglementarea securitatii nucleare (conform definitiilor din normele CNCAN de securitate nucleara), cum ar fi: securitate nucleara, eveniment de initiere; accident baza de proiect; protectia in adancime; functiile generale de securitate nucleara; bazele de proiectare; evaluarile de securitate nucleara; sistemele speciale de securitate nucleara.

18. Notiuni generale de management al activitatilor in autoritatile de reglementare in domeniul nuclear.

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare,  republicata (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/)

2. Normele si ghidurile CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/)

3. Raportul national al Romaniei la Conventia de Securitate Nucleara, Editia a 7-a, 2017: http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2016/Romanian-Report-for-CNS-7th-Edition-12-August-2016.pdf  

4. The Essential CANDU - A Textbook on the CANDU Nuclear Power Plant Technology:  http://www.nuceng.ca/candu/  

5. IAEA – GSR Part 2 – Leadership and Management for Safety

6. IAEA – GSG -12 - Organization, Management and Staffing of the Regulatory Body for Safety.

 

2. Șef Serviciu Controlul Sistemelor de Management (SCSM) din cadrul Direcţiei Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN)

 Atribuții principale post:

- Planificarea şi coordonarea activităţilor desfaşurate în cadrul Serviciului Controlul Sistemelor de Management din cadrul Direcției Ciclul Combustibilului Nuclear;

- Participarea la evaluarea documentaţiilor suport pentru autorizarea sistemelor de management pentru instalaţiile nucleare şi autorizarea principalilor furnizori de produse şi servicii din domeniul nuclear;

- Participarea la evaluarea conformităţii cu normele de managementul calităţii emise de CNCAN prin evaluari, inspecţii şi audituri la titularii sau solicitanţii de autorizatie;

- Participarea la evaluarea documentaţiilor suport şi auditarea sistemelor de management pentru organizațiile care desfășoară activități în domeniul nuclear;

- Participarea la evaluarea documentaţiilor suport de autorizare şi efectuarea controlului construcţiilor în domeniul nuclear;

- Participare la elaborarea normelor specifice domeniului nuclear;

- Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate în domeniul de activitate al DCCN;

- Participarea la dezvoltarea/actualizarea bazelor de date specifice activității DCCN / SCSM și la gestionarea/arhivarea documentației de lucru, de la titularii și solicitanții de autorizații precum și a documentației proprii SCSM / DCCN.

Cerinţe generale:

- Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- Are capacitate deplină de exerciţiu;

- Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate (examen general și psihologic);

- Îndeplineşte condiţiile de studii;

- Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei;

- Nu se află în situații de conflict de interese / nu are interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare (declarație pe propria răspundere; aceasta va include si acordul scris privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzator postului, in conditiile in care este declarat admis la concurs);

Vechime:

Minim 10 ani de experienta practica in evaluarea, analiza și implementarea cerințelor privind sistemele de management al calității în domeniul nuclear sau în activitatea de reglementare, evaluare și autorizare a sistemelor de management al calității pentru instalațiile nucleare și pentru produsele și/sau serviciile destinate instalațiilor nucleare. .

Studii:

-Absolvent al unei facultăţi din domeniul științelor inginerești, studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (5 ani sau 4 ani și masterat finalizat într-unul din domeniile menționate).

-Cursuri de pregatire în domeniul sistemelor de management integrat sau standardelor de management al calității / asigurarea calității, aplicabile domeniului nuclear.

Cunoştinţe:

- Cunoștințe privind  Norme de managementul calității în domeniul nuclear

 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/).

- Cunoștințe privind standardele de management integrat/managementul calității (ISO, CSA.N, NQA-1, GSR-Part 2).

- Cunoştinţe tehnice generale privind instalațiile nucleare.

- Cunoştinţe tehnice generale privind centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă și modul de funcţionare al acesteia.

- Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) şi Windows, Outlook, Internet; cunoştințe generale privind utilizarea bazelor de date.

- Cunoștințe privind regimul de reglementare, autorizare și control și autoritatea și atribuțiile CNCAN așa cum sunt stabilite prin Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizată).

- Cunoştinţe avansate de limba engleză.

- Notiuni generale de management al activitatilor in autoritatile de reglementare in domeniul nuclear.

Calităţi şi aptitudini profesionale:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

- spirit de observaţie, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

- capabil să identifice şi să rezolve problemele;

- abilităţi de comunicare, exprimare usoara în scris și vorbit;

- atitudine interogativa

Alte condiții:

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o saptamână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc.

Disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, in conditiile inregistrarii unui volum fluctuant de lucrari, precum si pentru efectuarea inspectiilor/controalelor in afara orelor uzuale de program.

Cunoştinţe avansate de limba engleză

Cunoștințe temeinice de lucru pe tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet, baze de date, arhivare;

Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj.

Locul de munca – sediul CNCAN din str. Lt Zalic nr 4, București, sector 6.

 

TEMATICA:

 - Noțiuni generale privind regimul de reglementare, autorizare și control al activităţilor din ciclul combustibilului nuclear.

- Cunoștințe privind cerinţele pentru sistemele de management/sisteme de management al calității în domeniul nuclear.

- Cunoștinte privind Normele CNCAN de managementul calităţii în domeniul nuclear, Normele privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear și Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.

- Cunoștințe generale privind codurile, standardele și ghidurile internaționale în domeniul sistemelor de management / sisteme de management al calității destinate domeniului nuclear.

- Notiuni generale de management al activitatilor in autoritatile de reglementare in domeniul nuclear.

 

BIBLIOGRAFIA:

- Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

-  Raportul Romaniei privind indeplinirea obligatiilor din Conventia de Securitate Nucleara - a 7-a editie (2016), articolul 13, http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2016/Romanian-Report-for-CNS-7th-Edition-12-August-2016.pdf

- Raportul anual al CNCAN, http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2017/CNCAN-Raportul-Anual-pe-2016-24.05.2017-final-1.pdf

- Norme privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare (NMC-01), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

- Norme privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare (NMC-02), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 66/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 286/2004 din 27.08.2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004.

- Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la evaluarea și alegerea amplasamentelor instalațiilor nucleare (NMC-03), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 67/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

- Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de cercetare - dezvoltare în domeniul nuclear (NMC-04), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 68/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

- Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la proiectarea instalațiilor nucleare (NMC-05), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 69/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

- Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activitătilor de aprovizionare destinate instalațiilor nucleare (NMC-06), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 70/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

- Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și de furnizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare (NMC-07), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 71/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 287/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004.

- Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de construcții-montaj destinate instalațiilor nucleare (NMC-08), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 72/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

- Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de punere în funcțiune a instalațiilor nucleare (NMC-09), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 73/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

- Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității pentru exploatarea instalațiilor nucleare (NMC-10), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 74/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

- Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la dezafectarea instalațiilor nucleare (NMC-11), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 75/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

- Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la producerea și utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize și calcule destinate instalațiilor nucleare (NMC-12), aprobate prin ordinul nr. 76 din 30.05.2003 al președintelui CNCAN și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

- Norme pentru stabilirea claselor de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității în fabricarea produselor și realizarea serviciilor destinate instalațiilor nucleare (NMC-13), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 407/2004, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 02 februarie 2005.

- Normele privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear (NCN-01), aprobate prin Ordinul nr 407/2005 al președintelui CNCAN din 21/12/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 01/03/2006.

- Norme fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare (NSN-21), publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017.

- Publicaţia AIEA, Leadership and Management for Safety, GSR Part 2, http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1750web.pdf

- IAEA – GSG -12 - Organization, Management and Staffing of the Regulatory Body for Safety


3. Sef de Serviciu  din cadrul Serviciului Garanții Nucleare, Protecție Fizică si Minerit (activitățile de control garanții, protecție fizică și minerit) , din cadrul Direcţiei Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN).

 Atribuții principale pentru post:

- Planificarea şi coordonarea activităţilor desfaşurate în cadrul Serviciului Garanții Nucleare, Protecție Fizică Și Minerit din cadrul Direcției Ciclul Combustibilului Nuclear;

- Coordonarea si participarea la dezvoltarea și revizuirea reglementărilor de protecție fizica, garanții nucleare si minerit;

- Coordonarea si participarea la inspecțiile/activitățile de control, privind protecția fizica si controlul de garanții nucleare la CNE Cernavodă si la alte instalații nucleare si radiologice din Romania;

- Coordonarea si participarea la dezvoltarea și revizuirea procedurilor si instructiunilor de lucru specifice DCCN / SGNPFM;

- Participarea la analiza și evaluarea documentației de autorizare pentru instalațiile nucleare de pe amplasamentul CNE Cernavodă si pentru alte instalatii nucleare din Romania;

- Participarea la procesul de autorizare pentru instalațiile nucleare de pe amplasamentul CNE Cernavodă si pentru alte instalatii nucleare alte instalatii nucleare din Romania;

- Coordonarea si participarea activitatilor de autorizare a obiectivelor nucleare din Romania din punct de vedere al protectiei fizice, a garantiilor nucleare sau al activitatilor de minerit;

- Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate in domeniul de activitate al DCCN/ SGNPFM;

- Participarea la exercitiile de pregatire si raspuns la situatii de urgenta pentru instalatiile nucleare;

- Participarea la mentinerea / actualizarea bazelor de date specifice activitatii DCCN / SGNPFM.

Cerinţe generale pentru candidati:

- Cunosc limba română, scris şi vorbit;

- Cunosc limba engleza, scris si vorbit;

- Au capacitate deplină de exerciţiu;

- Au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- Nu au fost condamnati pentru săvârşirea unei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei;

- Nu sunt in situatii de conflict de interese / nu au interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a instalatiilor nucleare (declaratie pe propria raspundere; aceasta va include si acordul scris privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzator postului, in conditiile in care este declarat admis la concurs);

Vechime:

Vechimea necesara este de minimum 10 ani de experienta practica în oricare din domeniile:

- control de garanții inclusiv raportări conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții dintre AIEA/EURATOM/State Membre.

- protecția fizică a instalațiilor nucleare și materialelor protejate;

- prospectarea, mineritul și prepararea minereurilor de uraniu;

- exploatarea minieră și prepararea minereurilor radioactive;

- prelucrarea materiilor prime nucleare și fabricarea combustibilului nuclear tip CANDU;

- dezafectarea instalațiilor de minerit și preparare și ecologizarea amplasamentelor de producere a uraniului;

- efectuarea de cercetări și proiectare pentru mineritul și prepararea minereurilor de uraniu.

Studii: Absolventi ai unei facultăţi cu profil tehnic de lunga durata, cu diploma de licenta.

Cunoştinţe:

- Cunoștințe privind principiile de bază privind sistemele de protecție fizică;

- Cunoștințe privind  principiile şi criteriile pentru stabilirea nivelelor  de protecție fizică;

- Cunoștințe privind responsabilitățile titularilor de autorizații pentru asigurarea protecției fizice a instalațiilor nucleare;

- Cunoștințe privind  instalațiile majore pentru care este obligatorie implementarea prevederilor normelor și ghidurilor de protecție fizică;

- Cunoștințe privind cerințele de protecția fizică a materialelor protejate din categoria a I-a în timpul utilizării şi depozitării;

- Cunoștințe privind cerințele pentru categoria II de materiale protejate;

- Cunoștințe privind elementele pe care trebuie să le includă proiectul sistemelor de protecție fizică;

- Cunoștințe privind obligațiile titularilor de autorizație pentru pregătirea tehnică a personalului implicat în protecția fizică;

- Cunoștințe privind control de Garanții în domeniul nuclear din Romania;

- Cunoștințe privind tipurile de rapoarte de control de garanții care se întocmesc și se transmit la EURATOM de către operatorii nucleari din România;

- Cunoștințe privind condițiile de efectuare a transferurilor de materiale nucleare între zonele de bilanț material în conformitate cu prevederile art. 98, 99, 100 din Normele de Control de Garanții în domeniul nuclear;

- Cunoștințe privind condițiile de efectuare a Exporturilor/Transferurilor intracomunitare de materiale nucleare între zonele de bilanț material în conformitate cu prevederile din Normele de Control de Garanții în domeniul nuclear;

- Cunoștințe privind condițiile de efectuare a Transferurilor/Transferurilor intracomunitare de materiale de interes nuclear/materiale cu dublă utilizare/echipamente în conformitate cu prevederile HG nr. 916/2002 și Ordinul CNCAN nr. 419/2004;

- Cunoștințe privind radioprotectia operationala  a expusilor profesionali si a persoanelor in curs de pregatire, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică și Normelor de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională în mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 127/27.05.2002;

- Cunoștințe privind conținutul evaluărilor de securitate radiologică în domeniile, mineritului si prepararii minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear tip CANDU

- Notiuni generale de management al activitatilor in autoritatile de reglementare in domeniul nuclear

Calităţi şi aptitudini profesionale:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

- spirit de observaţie, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

- capabil să identifice şi să rezolve problemele;

- capabil să comunice uşor, atât oral, cât şi în scris;

- atitudine interogativa.

Alte condiții:

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o saptamână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc.

Disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, in conditiile inregistrarii unui volum fluctuant de lucrari, precum si pentru efectuarea inspectiilor/controalelor in afara orelor uzuale de program.

Cunoştinţe avansate de limba engleză

Cunoștințe temeinice de lucru pe tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet, baze de date, arhivare;

Locul de munca – sediul CNCAN din str. Lt Zalic nr 4, București, sector 6.

Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj

TEMATICA:

 

1. Sistemul Comunității de înregistrare contabilă și de control al tuturor materialelor nucleare. Măsurile stabilite de Comunitate pentru aplicarea controlului său de garanții nucleare în conformitate cu Acordul de garanții.

2. Tipuri de inspecții pe care AIEA le poate efectua într-un stat membru UE în conformitate cu prevederile art. 71, 72, 73 din Acordul de garanții. Care este scopul inspecțiilor prevăzute de art. 71, 72, 73

3. Acordul de garanții (art.76, 77) privind dreptul de acces pentru inspecțiile efectuate de inspectorii AIEA.

4. Prevederile art. 81 și 82 din Tratatul EURATOM privind inspecțiile de control de garanții nucleare

5. Sancțiunile prevăzute în art. 83 din Tratatul EURATOM în cazul încălcării obligațiilor privind controlul de garanții de către un stat

6. Informațiile ce trebuie furnizate de România la EURATOM, respectiv, AIEA, în conformitate cu Protocolul Adițional la Acordul de garanții și prevederile privind accesul complementar în baza legii 185/2007.

7. Unități de masă și categorii de materiale nucleare în conformitate cu prevederile

     art. 18 din Regulamentul nr. 302/2005 privind aplicarea sistemului EURATOM de

     garanții nucleare.

8. Prevederile art. 3 și 4 din Regulamentul nr. 302/2005 privind declararea caracteristicilor tehnice de bază.

9. Tipurile de rapoarte de control de garanții care se întocmesc și se transmit la EURATOM de către operatorii nucleari din România.

10. Condițiile de efectuare a Transferurilor de materiale nucleare între zonele de bilanț material în conformitate cu prevederile art. 98, 99, 100 din Normele de Control de Garanții în domeniul nuclear.

11. Condițiile de efectuare a Exporturilor/Transferurilor intracomunitare de materiale nucleare între zonele de bilanț material în conformitate cu prevederile din Normele de Control de Garanții în domeniul nuclear

12. Condițiile de efectuare a Transferurilor/Transferurilor intracomunitare de materiale de interes nuclear/materiale cu dublă utilizare/echipamente în conformitate cu prevederile HG nr. 916/2002 și Ordinul CNCAN nr. 419/2004.

13. Principii de bază privind sistemele de protecție fizică;

14. Principii şi criterii pentru stabilirea nivelelor  de protecție fizică;

15. Responsabilitățile titularilor de autorizații privind asigurarea protecției fizice a  instalațiilor nucleare;

16. Instalațiile majore pentru care este obligatorie implementarea prevederilor normelor și ghidurilor de protecție fizică;

17. Cerințe privind protecția fizică a materialelor protejate din categoria a I-a în  timpul utilizării şi depozitării;

18. Cerințe pentru categoria II de materiale protejate;

19. Elementele pe care trebuie să le includă proiectul sistemelor de protecție fizică;

20. Transferarea  in mediu a deseurilor radioactive din domeniul mineritului uraniului, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică si Normelor de securitate radiologică privind gospodărirea deşeurilor radioactive provenite de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 192/26.09.2002;

21. Conținutul programul de radioprotectie in instalatiile de minerit si de preparare a minereurilor de uraniu;

22. Conținutul evaluărilor de securitate radiologică în domeniile, mineritului si prepararii minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear tip CANDU;

23. Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al CNCAN pentru utilizarea in alte scopuri a cladirilor, materialelor, instalatiilor, haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu.

24. Notiuni generale de management al activitatilor in autoritatile de reglementare in domeniul nuclear.

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Acordul dintre Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin.1 şi alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, la care România a aderat  prin Legea nr. 185/2007;

3. Protocolul Adițional la Acordul dintre Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin.1 şi alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, la care România a aderat prin Legea nr. 185/2007;

4. Normele de control de garanții în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 363 din 14.09.2001 şi publicate în Monitorul Oficial al României nr. 766 din 30 noiembrie 2001;

5. Tratatul de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM), ratificat prin Legea nr. 157/2005;

6. Regulamentul Comisiei (EURATOM) nr. 302/2005 privind aplicarea sistemului de control de garanții nucleare EURATOM;

7. Recomandarea Comisiei (EURATOM) din 11 februarie 2009 privind implementarea sistemului de evidență contabilă și control al materialelor nucleare de către operatorii instalațiilor nucleare (2009/120/EURATOM);

8. Ordinul CNCAN nr. 419/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare pentru activități din domeniul nuclear care implică materiale, dispozitive, echipamente și informațiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive;

9. HG nr. 916/2002 de aprobare a Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive.

10. Normele de protecție fizica in domeniul nuclear (NPF-01), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr 382 din 24 octombrie 2001 si publicate in Monitorul Oficial al României nr 766 bis din 30 noiembrie 2001;

11. Normele privind cerințele pentru calificarea personalului care asigura paza si protecția materialelor si instalațiilor protejate in domeniul nuclear (NPF-02), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 106 din 12 aprilie 2002 si publicate in Monitorul Oficial al României nr. 4407 din 12 iunie 2002;

12. Norma privind avizarea personalului care desfășoară activități profesionale, cu caracter permanent sau temporar, in punctele de lucru vitale din cadrul instalațiilor nucleare sau care are acces la informații secrete de stat (NPF-03), aprobata prin ordin al președintelui CNCAN nr.8/12.01.2006 si publicata in Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 138/14.02.2006;

13. Ghid privind protecția fizică a instalațiilor nucleare împotriva unui sabotaj din interior, aprobat prin ordin al președintelui CNCAN nr. 85/28.03.2006 si publicat in Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 366/26.04.2006;

14. Ghid privind iluminarea exterioară a instalațiilor nucleare, aprobat prin ordin al președintelui CNCAN nr. 154/01.06.2006 si publicat in Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 510/13.06.2006;

15. Ghid privind protecția preventivă a instalațiilor nucleare, aprobat prin ordin al președintelui CNCAN nr. 304/29.08.2007 si publicat in Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 636/17.09.2007;

16. Ghid privind verificarea periodică a sistemelor de protecție fizică a instalațiilor nucleare, aprobat prin ordin al președintelui CNCAN nr. 305/29.08.2007 si publicat in Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 652/25.09.2007;

17. Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică aprobate prin Ordinul MS nr. 752/13.06.2018, Ordinul Ministerului Educațiri Naționale nr. 3978/18.06.2018 și Ordinul CNCAN nr. 136/12.06.2018;

18. Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala  in mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 127/27.05.2002 și publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 677 din 12.09.2002;

19. Normele de securitate radiologica privind gospodarirea deseurilor radioactive provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 192/26.09.2002, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 867 bis din 02.12.2002;

20. Normele de securitate radiologica privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu, aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 184 din 10 iulie 2006 și  publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 80 din 30 ianuarie 2004.

21. IAEA – GSR Part 2 – Leadership and Management for Safety

22. IAEA – GSG -12 - Organization, Management and Staffing of the Regulatory Body for Safety


4. Sef de Serviciu  din cadrul Serviciului Radioprotecție, Deșeuri Radioactive și Transport, din cadrul Direcţiei Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN)

 Atribuții principale pentru post:

- Planificarea şi coordonarea activităţilor desfaşurate în cadrul Serviciului Radioprotecție, Deșeuri Radioactive și Transport;

- Coordonarea si participarea la dezvoltarea și revizuirea reglementărilor de radioprotecție, managementul deșeurilor radioactive și transport;

- Coordonarea si participarea la inspecțiile/activitățile de control, privind radioprotecție, managementul deșeurilor radioactive și transport la titularii/solicitantii de autorizatii din Romania;

- Coordonarea si participarea la dezvoltarea și revizuirea procedurilor si instructiunilor de lucru specifice DCCN / SRDRT;

- Participarea la analiza și evaluarea documentației de autorizare pentru instalațiile nucleare si radiologice din Romania;

- Participarea la procesul de autorizare pentru instalațiile nucleare si radiologice din Romania;

- Coordonarea si participarea la activitățile de autorizare a practicilor de transport materiale nucleare si radioactive in Romania;

- Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate in domeniul de activitate al DCCN/ SRDRT;

- Participarea la exercitiile de pregatire si raspuns la situatii de urgenta pentru instalatiile nucleare;

- Participarea la mentinerea / actualizarea bazelor de date specifice activitatii DCCN / SRDRT.

Cerinţe generale pentru candidati:

- Cunosc limba română, scris şi vorbit;

- Cunosc limba engleza, scris si vorbit;

- Au capacitate deplină de exerciţiu;

- Au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- Nu au fost condamnati pentru săvârşirea unei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei;

- Nu sunt in situatii de conflict de interese / nu au interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a instalatiilor nucleare (declaratie pe propria raspundere; aceasta va include si acordul scris privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzator postului, in conditiile in care este declarat admis la concurs);

Vechime: Vechimea necesara este de minimum 10 ani de experiența practica în oricare din domeniile:

- securitate radiologică pentru gestionarea deșeurilor radioactive

- gestionarea deșeurilor radioactive  sub control reglementat al CNCAN;

- evaluarea securității instalațiilor nucleare și radiologice in dezafectare;

- transportul materialelor radioactive;

Studii: Studii universitare de licență, master sau doctorat absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente într-unul din domeniile: fizică, inginerie, geologie, geofizică, inginerie chimică.

Cunoştinţe:

- Cunoștințe temeinice privind controlul reglementat al CNCAN

- Cunoștințe temeinice privind reglementările CNCAN de securitate radiologică pentru gestionarea deșeurilor radioactive

- Cunoştinţe tehnice privind instalațiile de gestionare a deșeurilor radioactive  sub control reglemental al CNCAN;

- Cunoștințe temeinice privind evaluarea securității instalațiilor de gestionare a deșeurilor radioactive;

- Cunoștințe temeinice privind evaluarea securității instalațiilor nucleare și radiologice in dezafectare,

- Cunoștințe temeinice privind evaluarea securității coletelor de transport materiale radioactive;

- Cunoștințe generale privind planul național de acțiune la radon și gestionarea situațiilor de expunerea existentă,

- Cunoștințe temeinice privind cerințele de autorizare pentru: instalațiile de gestionare a deșeurilor radioactive, activitatea de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice, transportul materialelor radioactive;

- Notiuni generale de management al activitatilor in autoritatile de reglementare in domeniul nuclear.

Calităţi şi aptitudini profesionale:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

- spirit de observaţie, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

- capabil să identifice şi să rezolve problemele;

- capabil să comunice uşor, atât oral, cât şi în scris;

- atitudine interogativa.

Alte condiții:

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o saptamână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc.

Disponibilitate pentru lucrul in program prelungit, in conditiile inregistrarii unui volum fluctuant de lucrari, precum si pentru efectuarea inspectiilor/controalelor in afara orelor uzuale de program.

Cunoştinţe avansate de limba engleză.

Cunoștințe temeinice de lucru pe tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet, baze de date, arhivare;

Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj

Locul de munca – sediul CNCAN din str. Lt Zalic nr 4, București, sector 6.

TEMATICA:

- Controlul reglementat al CNCAN conform Legii 111/1996 cu completările și modificările ulterioare

- Activități care se autorizează de către CNCAN conform Legii 111/1996 cu completările și modificările ulterioare

- Atribuțiile CNCAN conform Legii 111/1996 cu completările și modificările ulterioare

- Principiile generale de protecție radiologică

- Limite de doză și niveluri de referință

- Cerințe privind expunerea profesională

- Cerințe privind expunerea publică

- Cerințe privind situația de expunere planificată, situația de expunere existentă și  situația de expunere la urgență  

- Principiile gestionării în siguranță a deșeurilor radioactive 

- Etapele de baza în managementul deșeurilor radioactive.

-Cerințe privind predepozitarea deșeurilor radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice

- Clasificarea deseurilor radioactive 

- Cerințe de securitate pentru sursele naturale de radiații

- Cerințe de exceptare de la controlul reglementat privind sursele naturale de radiații

- Estimarea dozelor datorate expunerii la radon

- Evaluarea de securitate pentru activități implicând surse naturale de radiații

- Planul National de Acțiune la Radon

- Cerințe pentru categoria II de materiale protejate;

- Strategia pentru managementul situațiilor de expunere existente;

- Cerințe privind transportul de materiale radioactive;

- Notiuni generale de management al activitatilor in autoritatile de reglementare in domeniul nuclear.

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată cu completarile și modificarile ulterioare și  cu modificările și completările prevăzute in Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare  

2. HG 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018,

3. Ordinul CNCAN nr. 752/3978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 25 iunie 2018.

4. Ordinul CNCAN nr. 56/2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat republicat in 2014, cu completările și modificările prevăzute în Ordinul nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului CNCAN nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat  

5. Ordinul CNCAN nr. 156/2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deşeurilor radioactive, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 04 iulie 2005.

6. Ordinul nr. 115/2017 pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice , publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 15 iunie 2017.

7. Ordinul nr. 148/2017 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 02 august 2017.

8. Ordinul nr. 316/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate radiologică pentru surse naturale de radiaţii , publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 11 decembrie 2018.

9. Hotărârea nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune la radon Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 25 iulie 2018.

10. Ordinul nr. 221/2017 pentru aprobarea Normei privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive,  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 01 noiembrie 2017

11. Ordinul nr. 222/2017 pentru aprobarea Normei privind elaborarea şi implementarea programului de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive,  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 30 octombrie 2017

12. IAEA – GSR Part 2 – Leadership and Management for Safety

13. IAEA – GSG -12 - Organization, Management and Staffing of the Regulatory Body for Safety.

5. Conditii specifice pentru ocuparea postului de Director – Directia Economica

Studii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente in domeniul economic.

Cursuri si specializari efectuate  in domeniul de competenta.

Vechime: Vechimea necesara este de minimum 10 ani de experiența practica în specialitatea cerută de post (financiar-contabil)

Experiența minimă în muncă – 15 ani.

(Experienta acumulata  intr-o functie de conducere –minimum 3 ani-  in cadrul unei institutii publice poate reprezenta un avantaj).

Cunoştinţe:

Cunoștințe temeinice privind programele utilizate in specialitatea functiei.

Cunoştinţe temeinice de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel şi Internet Explorer/Netscape,

Cunoaşterea  limbii engleze (cel puțin la nivel mediu);

Cunoaşterea legislaţiei muncii ( pentru domeniul economic si resurse umane);

Cunostinte de management al administratiei publice.

Abilități, calități și aptitudini solicitate de post:

Abilități de comunicare;

Abilitati pentru lucrul in echipa

Capacitatea de a executa lucrări în condiții de stres.

- Disponibilitate pentru efectuarea de deplasari cu frecvență relativ scazută, si pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;

Locul de muncă - la sediul CNCAN  din Bucuresti, str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;

Tematica:

Contabilitatea institutiilor publice;

Organizarea si  efectuarea inventarierii la institutiile publice;

Notiuni generale de management (principii, metode, si procedee de management, rolul managerului in procesul de decizie)

Achizitii publice;

Bugetul de venituri si cheltuieli (elaborarea bugetului, deschiderea de credite, încadrarea cheltuielilor bugetare etc.);

Sistemul National de Raportare FOREXEBUG;

Atribuirea contractelor de achizitie publica;

Salarizarea in institutii publice;

Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice.

Bibliografie:

1. Lege nr.111/1996, privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

3. Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;

5. Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu , cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propria;

11. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

14. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive;

15. Management general, teorie si practica – Maria Gaf-Deac, Tratat de management, Editura Burdus;

16. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 

6. Conditii specifice pentru ocuparea postului de Sef Birou Financiar-Contabilitate

Studii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente in domeniul economic.

Cursuri si specializari efectuate  in domeniul de competenta (contabilitate, salarizare, gestiune).

Vechime: Vechimea necesara este de minimum 10 ani de experiența practica în specialitatea cerută de post (finananciar-contabil).

Experiența minimă în muncă – 15 ani.

 Cunoştinţe:

Cunoștințe temeinice privind programele utilizate in specialitatea functiei.

Cunoştinţe temeinice de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel,

Cunoaşterea  limbii engleze (cel puțin la nivel mediu);

Cunoaşterea legislaţiei muncii ( pentru domeniul economic si resurse umane);

experienta acumulata in institutii publice reprezinta un avantaj 

Abilități, calități și aptitudini solicitate de post:

 Abilități de comunicare;

 Abilitati pentru lucrul in echipa

 Capacitatea de a executa lucrări în condiții de stres.

- Disponibilitate pentru efectuarea de deplasari cu frecvență relativ scazută, si pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;

Locul de muncă - la sediul CNCAN  din Bucuresti, str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;

Tematica:

a) Modul de organizare si functionare a CNCAN;

b) Notiuni generale de management (principii, metode, si procedee de management, rolul managerului in procesul de decizie);

c) Contabilitatea institutiilor publice;

d) Bugetul de venituri si cheltuieli (elaborarea bugetului, deschiderea de credite, încadrarea cheltuielilor bugetare etc.);

e) Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;

f) Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice in cazul deplasarii in tara sau in strainatate;

g) Sistemul National de Raportare FOREXEBUG;

h) Salarizarea in institutiile publice;

i) Exercitarea controlului financiar preventiv propriu in institutiile publice.

Bibliografie:

1. Legea nr.111/1996, privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Hotărârea nr.729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

3. Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Hotărârea nr.714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;

6. Hotărârea nr.582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

7. Ordonanţa nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Hotărârea nr.552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol;

9. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Ordonanţa de urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

13. Ordinul nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare;

14. Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu , cu modificarile si completarile ulterioare;

15. Ordonanţa nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

16. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

17. Management general, teorie si practica – Maria Gaf-Deac, Tratat de management, Editura Burdus.

7. Conditii specifice pentru ocuparea postului de Sef Birou Achizitii publice –Administrativ.

Studii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente in domeniul tehnic (inginer sau absolvent al unei universitati, in domeniul stiintelor exacte),  sau economic.

Cursuri si specializari efectuate  in domeniul de competenta.

Vechime: Vechimea necesara este de minimum 10 ani de experiența practica în specialitatea cerută de post.

Experiența minimă în muncă – 15 ani.

Cunoştinţe:

Cunoștințe temeinice privind programele utilizate in specialitatea functiei.

Cunoştinţe temeinice de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel şi Internet,

Cunoaşterea  limbii engleze (cel puțin la nivel mediu);

Cunoaşterea legislaţiei aferente;

Cunostinte de management al administratiei publice.

Experienta acumulata in institutii publice reprezinta un avantaj 

Abilități, calități și aptitudini solicitate de post:

Abilități de comunicare;

Abilitati pentru lucrul in echipa

Capacitatea de a executa lucrări în condiții de stres.

- Disponibilitate pentru efectuarea de deplasari cu frecvență relativ scazută, si pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;

Locul de muncă - la sediul CNCAN  din Bucuresti, str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si          controlul activitatilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare

2.HG nr.729 /2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare                   al CNCAN

3. Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

4. HG nr 395/ 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /acordul- cadrul

5. Legea nr. 99/2016 publicat in 24.06.201 privind achizițiile sectoriale

6.HG nr 394/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru

7. OMFP nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

8. OMFP 2861/2009 – Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si         capitalurilor proprii

9..Legea nr.307/2006 privind   apararea impotriva incendiilor-rectificata

10. Notiuni generale de management.      

TEMATICA:

 Principiile în achiziţiile publice

 Planificarea achiziţiilor publice

 Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 Iniţierea şi lansarea procedurii

 Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 Atribuirea contractului de achiziţie publică

 Soluţionarea contestaţiilor

 Derularea şi finalizarea contractului

 Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a  contractelor  de achiziţie publică

 Licitaţia electronică ca etapă finală a unei proceduri offline

 Procesul bugetar

 Principii în execuţia bugetară

 Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice

 Atributii, organizare CNCAN

 Reguli generale de conduita in ale personalului contractual in cadrul institutiilor   publice 

Scopul principal al inventarierii si situații în care institutiile publice au obligația efectuării inventarierii

Obligațiile  ordonatorului de credite , a comisiei de inventariere si a gestionarului inainte si in timpul procesului de inventariere

Angajarea , ordonantarea si plata cheltuielilor in sistemul bugetar

Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului privind apararea impotriva incendiilor

8. Conditii specifice  Sef serviciu in cadrul Serviciului Autorizare Surse Medicale-DAURI

- pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie sau în domeniul științelor exacte

- cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse medicale de radiații ionizante

-Vechimea in specialitatea necesara - 9 ani

- Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator 

- Limba engleză, nivel mediu 

 - adaptabilitate la solicitări de complexitate mare, adaptabilitate la condiții de stres

 - călătorii cu frecvență relativ scăzută, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții

- capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a acționa strategic, capacitate de comunicare, capacitate de coordonare a echipei . Locul de munca  -  Bd. Libertatii, nr 14 sector 5.

Tematica:

Regimul de autorizare. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile din Legea 63/2018;

Principalele atributii ale CNCAN

Aplicarea principiului ”graded approach” în procesul de autorizare a surselor medicale de radiații ionizante;

Considerații generale privind principiul justificării practicilor cu surse medicale de radiatii și principiul optimizării protecției radiologice în cazul expunerilor medicale;

Categorizarea surselor radioactive

Aplicarea principiilor generale de management la gestionarea activității Serviciului Surse Medicale de Radiații Ionizante

Bibliografia:

Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea 63/2018 (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/ );

HG 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018;

Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica  – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018, publicate in M. Of. Partea I nr. 517bis/2018;

Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane;

Notiuni generale de management.

9. Conditii specifice Sef serviciu in cadrul Serviciului Autorizare Surse Industriale-DAURI

-pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie sau în domeniul științelor exacte

            -cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse ionizante cu precădere în industrie

-Vechimea specialitatea necesara: 9 ani

           - Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator 

           - cunoasterea limbii engleze – nivel mediu; 

          - adaptabilitate la solicitări de complexitate mare, adaptabilitate la condiții de stres

          - călătorii cu frecvență relativ scăzută, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții

-capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a acționa strategic, capacitate de comunicare, capacitate de coordonare a echipei . 

            Locul de munca -  Bd. Libertatii, nr 14 sector 5.

Tematica:

1.Regimul de autorizare. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile din Legea 63/2018;

2.Principalele atributii ale CNCAN

3.Aplicarea principiului ”graded approach” în procesul de autorizare a surselor de radiații ionizante;

4.Considerații generale privind principiul justificării practicilor cu surse de radiatii și principiul optimizării protecției radiologice;

5.Categorizarea surselor radioactive

6.Aplicarea principiilor generale de management la gestionarea activității Serviciului Surse Industriale de Radiații Ionizante

Bibliografia:

1.Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea 63/2018 (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/ );

2.HG 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018;

3.Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica  – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018, publicate in M. Of. Partea I nr. 517bis/2018;

4.Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane;

5.Notiuni generale de management.

10. Director in cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale și Comunicare

Vechime minimă:

Experienţă minimă în specialitatea cerută de post - 10 ani.

Experiența minimă în muncă – 15 ani.

(Experienta acumulata  intr-o functie de conducere  - minimum 3 ani - in cadrul unei institutii publice poate reprezenta un avantaj).

Studii:

Pregătire superioară  de lungă durată

Licențiat în domeniul tehnic,științe administrative, relații internationale.

Cursuri şi specializări în domeniul diplomatiei si comunicării.

Cunoştinţe:

Cunoștințe temeinice privind comunicarea, transparența decizională și asigurarea accesului la informațiile de interes public;

Cunoştinţe temeinice de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel şi Internet Explorer/Netscape,

Cunoaşterea obligatorie a limbii engleze (cel puțin la nivel mediu);

Cunoaşterea legislaţiei în domeniul nuclear;

Cunoaşterea legislaţiei internaţionale;

Cunoaşterea metodologiei de încheiere a tratatelor internationale si a lucrului cu instituțiile Uniunii Europene.

Abilități, calități și aptitudini solicitate de post:

Abilități manageriale si de comunicare;

Abilitati pentru lucrul in echipa.

Capacitatea de a executa lucrări în condiții de stres.

Alte conditii:

Nu sunt in situatii de conflict de interese / nu au interese incompatibile cu activitatea CNCAN (declaratie pe propria raspundere; aceasta va include si acordul scris privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzator postului, in conditiile in care este declarat admis la concurs);

Tematica

1. Cadrul legal pentru desfășurarea activității de relații internaționale ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (atribuții și responsabilități)

2. Sistemul de relatii internationale al CNCAN

3. Cadrul legal pentru elaborarea si supunerea spre aprobare a proiectelor de acte normative

4. Instituții și organisme ale Uniunii Europene (rolul, componența, modul de lucru)

5. Principalele directive din domeniul nuclear (Dir. 2006/117/Euratom, Dir. 2009/71/Euratom, Dir. 2011/70/Euratom, BSS). Aspecte legislative specifice.

6. Prevederi legislative privind modalitatea de incheierea tratatelor internationale,

7. Cadrul legal pentru desfășurarea activităților Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind transparența decizională și asigurarea accesului la informațiile de interes public

8. Principii de bază ale managementului.

Bibliografie

1. Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare cu modificările și completările ulterioare

2. HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

3. 3. Lege nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Reg Belgiei, R Cehă, Reg Danemarcei, R Federală Germania, R Estonia, R Elenă, Reg Spaniei, R Franceză, Irlanda, R Italiană, R Cipru, R Letonia, R Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, R Ungară, R Malta, Regatul Ţărilor de Jos, R Austria, R Polonă, R Portugheză, R Slovenia, R Slovacă, R Finlanda, Reg Suediei, Reg Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale UE) şi R Bulgaria şi România privind aderarea R Bulgaria şi a României la UE

4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

6. Legea nr.590 din 22 decembrie 2003 privind tratatele

7. Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

8. Hotărârea nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificarile si completarile ulterioare

9.   www.cncan.ro 

10. https://europa.eu/

11. Fundamentele managementului organizaţiei (autori: O.Nicolescu, I.Verboncu)

12. Comunicare internă în organizaţii (autor: Diana-Maria Cismaru)

13. Notiuni generale de management.

11. Sef serviciu - Serviciul Afaceri Europene, Relații Publice și Comunicare din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale și Comunicare


Vechime minimă:

Experienţă minimă în specialitatea cerută de post - 6 ani.

Experiența minimă în muncă – 10 ani.

Studii:

Pregătire superioară  de lungă durată

Licențiat în domeniul tehnic,științe administrative, relații internationale.

Cursuri şi specializări în domeniul comunicării.

Cunoştinţe:

-Cunoștințe temeinice privind comunicarea, transparența decizională și asigurarea accesului la informațiile de interes public;

-Cunoştinţe temeinice de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel şi Internet Explorer/Netscape,

-Experienta acumulata in institutii publice reprezinta un avantaj 

-Cunoaşterea obligatorie a limbii engleze (cel puțin la nivel mediu);

-Experiența în afaceri europene, comunicare și relații publice,

Abilități, calități și aptitudini solicitate de post:

-Abilități de comunicare;

-Capacitatea de a executa lucrări în condiții de stres.

Alte conditii:

-Nu sunt in situatii de conflict de interese / nu au interese incompatibile cu activitatea CNCAN (declaratie pe propria raspundere; aceasta va include si acordul scris privind verificarea in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzator postului, in conditiile in care este declarat admis la concurs);

Tematica

1.Cadrul legal pentru desfășurarea activității de relații internaționale ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (atribuții și responsabilități)

2.Instituții și organisme ale Uniunii Europene (rolul, componența, modul de lucru)

3.Cooperarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare cu organismele și instituțiile Uniunii Europene

4.Transpunerea Directivei 2013/59/EURATOM – modificari legislative, implicatii asupra cadrului de reglementare si provocari in implementarea directivei

5.Cadrul legal pentru desfășurarea activităților Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind transparența decizională și asigurarea accesului la informațiile de interes public

6.Metode si instrumente de comunicare intra / interinstitutionale

7.Principii de bază ale managementului.

Bibliografie

1.Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare cu modificările și completările ulterioare

2.HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

3.Lege nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Reg Belgiei, R Cehă, Reg Danemarcei, R Federală Germania, R Estonia, R Elenă, Reg Spaniei, R Franceză, Irlanda, R Italiană, R Cipru, R Letonia, R Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, R Ungară, R Malta, Regatul Ţărilor de Jos, R Austria, R Polonă, R Portugheză, R Slovenia, R Slovacă, R Finlanda, Reg Suediei, Reg Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale UE) şi R Bulgaria şi România privind aderarea R Bulgaria şi a României la UE

4.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

5.Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

6.www.cncan.ro 

7.https://europa.eu/

8.Fundamentele managementului organizaţiei (autori: O.Nicolescu, I.Verboncu)

9.Comunicare internă în organizaţii (autor: Diana-Maria Cismaru).