ANUNT

 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 29.11.2018, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi  vacante de natura contractuala:

 

-       Consilier gr. IA in cadrul Directiei Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – Serviciul Autorizare Surse Industriale

-       Referent IA in cadrul  Directiei Economice – Biroul Achizitii publice- Administrativ.

Dosarele de concurs se depun pana la data de 22.11.2018, ora 15,00 la sediul din str. Lt. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/104, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

d) carnet de munca si copie si dupa caz,  adeverinţe care  atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care sunt pe site CNCAN.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la  lit. b), c) si  d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada  08.11 - 22.11.2018.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 23.11.2018, ora 16,00 .

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor  scoase la concurs:

 

 1.    Conditii generale pentru post: 

 - are cetăţenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

 - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 - are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

 - are capacitate deplină de exerciţiu;

 - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

 - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 - nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.         

 

2. Conditii specifice postului:

2.1  Consilier gr. IA in cadrul Directiei Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – Serviciul Autorizare Surse Industriale – 1 post

-       Pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în domeniul stiintelor exacte.

-       Perfectionari / specializari : cursuri în radioprotectie si/sau aplicatii cu surse medicale de radiatii ionizante.

-       Vechimea in munca sau specialitatea necesara: peste 6 ani

-       Cunostinte de operare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator.

-       Limba  engleză, nivel mediu.

-       Locul de munca –  Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5.

 

2.2  Referent IA in cadrul  Directiei Economice – Biroul Achizitii publice-Administrativ - 1 post

      -  absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat.

      -  dovada de la ultimul loc de muncă din care se reiasă ca nu a produs pagube (cf. art. 6 din Legea nr. 22/1969, republicată).

      - vechimea în muncă sau specialitatea necesară gestiunii: minimum 6 ani în specialitate.

      -  activitatea desfăşurată ca magaziner, gestionar, în cadrul instituţiilor publice reprezintă un avantaj.

      -  cursuri de specialitate, necesare pentru a-si desfăşura corespunzător activitatea în cadrul postului solicitat ( ex. profil economic, gestiune )

       - permisul de conducere categoria B, reprezintă un avantaj;

       - cunoştinţe  de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor specifice postului;

       - locul de muncă - la sediul CNCAN  din Bucuresti, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;

Concursul consta in :

-          proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de  29.11.2018, ora 10;

-          interviul se va desfasura in data de 06.12.2018 la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6, ora 10.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de  o zi.

Bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe “www.cncan.ro.”

a)      Consilier gr. IA in cadrul Directiei Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – Serviciul Autorizare Surse Industriale,

1. Tematica:

 

 1. 1.      Regimul de autorizare. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. 2.      Cerinte privind sistemul de protectie impotriva radiatiiilor ionizante in controlul nedistructiv: consideratii generale, responsabilitati, proceduri;
 3. 3.      Monitorizarea mediului de lucru si de arie in practica de control nedistructiv;
 4. 4.      Cerinte privind instalatiile radiologice cu surse inchise de radiatii utilizate in controlul nedistructiv;
 5. 5.      Cerinte pentru amenajarea incintelor destinate desfasurarii practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante;
 6. 6.      Cerinte privind zonarea: zone controlate si supravegheate;
 7. 7.      Cerinte privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante in exteriorul incintelor special amenajate;
 8. 8.      Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura.

 

2. Bibliografia:

 

 1. 1.      Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare; (inclusiv Legea 63/2018).
 2. 2.      HG 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018,
 3. 3.      Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica, aprobate pri n Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018, publicate in M.Of. Partea I nr. 517bis/2018.
 4. 4.      Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane,
 5. 5.      Normele de radioprotectie operationala privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 155/2003 (NSR 10) – aprobate  (http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr-10-ordin-cncan-155-2003.pdf);
 6. 6.      Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii in exteriorul incintei special amenajate (NSR-05), aprobate prin Ordinul nr.73/11.02.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in M.Of, Partea I, nr. 297 din 7.05.2002.
 7. 7.      Directiva 2013/59/Euratom.

 

b)     Referent IA in cadrul  Directiei Economice – Biroul Achizitii publice-Administrativ.

1.Tematica:

 

      1. Organizarea si functionarea CNCAN;

      2. Constituirea garantiilor.

      3. Documente necesare evidentei gestiunii.

      4. Inventarierea mijloace lor fixe si a obiectelor de inventar.

     5. Reguli generale de conduita ale personalului contractual in cadrul institutiilor publice;

      6. Drepturile si obligatiile personalului contractual.

 
 

2.Bibliografia:

 

 1. 1.      Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. 2.      HG nr. 729/2018 privind organizarea si functionarea CNCAN,
 3. 3.      Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constitruirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. 4.      Norma metodologica de intocmire, utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie, privind activitatea financiara si contabila, emisa de Ministerul Finantelor in data de 14.12.2004.
 5. 5.      Nomenclator-modele si norme de intocmire si utlizare a registrelor si formularelor financiar-contabile comune poe economie, care nu au regim special de inscriere si numerotare, emis de Ministerul Finantelor Publice, in data de 14.12.2004.
 6. 6.      Legea nr. 477/ 2004 - Codul de conduită al personalului din instituțiile publice;
 7. 7.      Ordinul MFP nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile 2861/2009 – Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii.
 8. 8.      Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. 9.      Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Rezultatele analizarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din data de 29.11.2018

Rezultatele la proba scrisa la concursul din data de 29.11.2018

Rezultatele la proba interviu la concursul din data de 29.11.2018

Rezultate finale la concursul din data de 29.11.2018