REZULTATELE selectiei  dosarelor candidatilor inscrisi la concursul  din data de 05.08.2020

COMUNICAT

In conformitate cu dispoziţiile art. 37 alin. (1) și alin. (3) si art. 38 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CNCAN anunță amânarea concursurilor organizate in data de 29 iulie 2020 si in data de 05 august 2020 pentru ocuparea a 8 posturi vacante de natura contractuala.

I. Concursul programat in data de 29 iulie 2020 pentru ocuparea a 7 posturi se va desfasura in data de 20 august 2020:

1.Directia Ciclul Combustibilului Nuclear – 3 posturi

- la Serviciul Reglementare si Supraveghere Reactoare Nucleare, Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – 1 post (Consilier debutant),

- la Serviciul Controlul Sistemelor de Management – 1 post (Consilier debutant)

- la Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport – 1 post (Consilier gr.IA)

2.Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

- la Compartimentul Zona 3 – Sud – 1 post (Consilier gr. IA)

3. Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – 2 posturi

- Serviciul Autorizare Surse Medicale – 1 post (Consilier gr.IA)

- Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive – 1 post (Consilier gr. I) 

5. Compartimentul Juridic – 1 post (Consilier juridic gr.IA)

II. Concursul programat in data de 05 august 2020 pentru ocuparea unui post se va desfasura in data de 27 august 2020:

-la Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive – 1 post (Sef Serviciu)

In cazul prelungirii starii de alerta, concursurile se vor suspenda iar procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor suspendate se va relua conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la o data ce va fi anuntata ulterior.

PRESEDINTE

Gheorghe Ioniţă

 

REZULTATELE selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul  din data de 29.07.2020

 

ANUNT

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de  05 august 2020, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a postului vacant de natura contractuala de Sef Serviciu in cadrul  Directiei Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante la  Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive.

Dosarele de concurs se depun pana la data de 28.07.2020, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.104, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

d) carnet de munca si copie   si dupa caz,  adeverinţe care  atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

            Actele prevăzute la  lit. b), c) si  d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada  15.07.2020 – 28.07.2020.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 31.07.2020, ora 16,00 .

Concursul consta in :

-          proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de  05 august 2020, ora 10,00.

-          interviul se va desfasura in data de 11.08.2020, ora 10,00 la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de  o zi.

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor  scoase la concurs impreuna cu bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro si pe www.posturi.gov.ro”.

                                                            PREŞEDINTE

                                                                 Gheorghe IONIȚĂ

 ANEXA 

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE 

APROBAT

Președinte CNCAN

    Gheorghe IONIȚĂ  

1.CONDIŢII DE ÎNSCRIERE 

pentru ocuparea postului vacant de Sef serviciu in cadrul  Serviciului Evidențe Doze și Surse Radioactive - DAURI 

1.    Conditii  specifice

Pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în domeniul științelor exacte. Obligatoriu: Cursuri în dozimetrie.Vechimea in munca sau specialitatea necesara - 9 ani. Cunostinte de operare pe calculator: Office si capacitatea de asimilare a programelor specifice implementate, la nivel de utilizator. Limba engleză, nivel mediu. Reprezinta un avantaj:  Activitatea desfasurata in functii de conducere, Cursuri in radioprotectie, Permis de conducere categoria B. 

2.Tematica şi Bibliografia

2.1.Tematica:

1.    Atribuțiile CNCAN. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Activitățile și sursele care fac obiectul Legii nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

3.    Controlul reglementat al surselor radioactive;

4.    Categorizarea surselor radioactive închise;

5.    Asigurarea validității rezultatelor in cadrul laboratoarelor desemnate pentru dozimetrie individuală;

6.    Cerințe privind desemnarea laboratoarelor de dozimetrie individuală;

7.    Cerințe privind tratarea neconformităților în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;

8.    Sistemul de management al calității în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;

9.    Aplicarea principiilor generale de management la gestionarea activității unui serviciu din cadrul CNCAN;

10. Definiții cuprinse în Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare, Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica,  Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.

 2.2. Bibliografia:

1.    Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea 63/2018 (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/ );

2.    HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 805 din 20.09.2018;

3.    Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica  – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 517bis/2018;

4.    Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 1253 din 24/12/2004;

5.    Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.550 din 2.07.2018;

6.    Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear probate prin Ordinul presedintelui CNCAN 237 din 2019  și publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.798 din data de 2 octombrie 2019;

7.    Standardul ISO/IEC 17027/2018 - cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

8.    Principii generale de management.


ANUNT

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 29 iulie 2020, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala:

1.Directia Ciclul Combustibilului Nuclear – 3 posturi

- la Serviciul Reglementare si Supraveghere Reactoare Nucleare, Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – 1 post (Consilier debutant),

- la Serviciul Controlul Sistemelor de Management – 1 post (Consilier debutant)

- la Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport – 1 post (Consilier gr.IA)

2.Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

- la Compartimentul Zona 3 – Sud – 1 post (Consilier gr. IA)

3. Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – 2 posturi

- Serviciul Autorizare Surse Medicale – 1 post (Consilier gr.IA)

- Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive – 1 post (Consilier gr. I)

5. Compartimentul Juridic – 1 post (Consilier juridic gr.IA)


Dosarele de concurs se depun pana la data de 21.07.2020, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.104, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

d) carnet de munca si copie si dupa caz, adeverinţe care atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    Actele prevăzute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada 08.07. – 21.07.2020.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 23.07.2020, ora 16,00 .

Concursul consta in :

-proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de 29.07.2020, ora 10;

-interviul se va desfasura in data de 04.08.2020, ora 10, la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de o zi.

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs impreuna cu bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro si pe www.posturi.gov.ro.

In cazul mentinerii starii de alerta sau a altor situatii ce fac imposibila desfasurarea concursului la data respectiva, acesta se va reprograma la o data ce va fi anuntata din timp”.

PREŞEDINTE

 Gheorghe IONITA

 

ANEXA

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

APROBAT

Președinte CNCAN

Gheorghe IONITA

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL

pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul CNCAN

1.CONSILIER DEBUTANT - Serviciul Reglementare și Supraveghere Reactoare Nucleare, Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare din cadrul Direcţiei Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN)

1.Atribuții principale post:

-Participarea la activitățile de documentare pentru utilizarea experientei de reglementare si a experientei de exploatare pentru imbunatatirea activitatilor de reglementare;

-Participarea la dezvoltarea și revizuirea reglementărilor de securitate nucleară și a procedurilor DCCN / SRSRN / CRSN;

-Participarea la inspecții/activități de control;

-Participarea la menținerea / actualizarea bazelor de date specifice activității DCCN / SRSRN / CRSN;

-Participarea la organizarea sedintelor si intalnirilor tehnice de lucru specifice activitatii DCCN / SRSRN / CRSN;

-Perfectionarea pregatirii de specialitate in domeniul de activitate al DCCN / SRSRN / CRSN;

-Participarea la analiza și evaluarea documentației de securitate nucleară baza de autorizare pentru instalațiile nucleare;

-Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate in domeniul de activitate al DCCN/ SRSRN / CRSN.

2.Cerinţe generale pentru candidați:

-Au numai cetăţenia română şi domiciliul în România;

-Cunosc limba română, scris şi vorbit;

-Cunosc limba engleza, scris si vorbit;

-Au capacitate deplină de exerciţiu;

-Au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate (examen general si psihologic) și sunt apți pentru lucrul în mediu cu radiații ionizante (dovada se face prin fisa de aptitudine completata in urma examenului medical de specialitate);

-Îndeplinesc condiţiile de studii;

-Nu au fost condamnati pentru săvârşirea unei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei;

-Nu sunt in situatii de conflict de interese / nu au interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a instalatiilor nucleare (declaratie pe propria raspundere);

-Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj.

3.Vechime: Nu este necesara/obligatorie.

4. Studii:

Absolvenți ai unei facultăţi cu profil tehnic, preferabil facultatea de energetică (specializarea în inginerie nucleară constituie un avantaj) sau automatizări / electrotehnică / inginerie fizică / fizică tehnologică. Alte cursuri si calificari în domeniul energeticii nucleare, securității nucleare și radioprotecției constituie un avantaj. Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată. Efectuarea studiilor de masterat (finalizate sau în curs), într-unul din domeniile menționate, constituie un avantaj.

5.Cunoştinţe:

-Cunoștințe generale privind normele CNCAN de securitate nucleara (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/), in special a Normelor fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21), a Normelor de securitate nucleară privind proiectarea şi constructia centralelor nuclearoelectrice (NSN-02) si a Normelor de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05);

-Cunoştinţe tehnice privind centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă și modul de funcţionare al acesteia;

-Cunostinte tehnice de baza privind sistemele speciale de securitate nucleara a unei CNE de tip CANDU-6;

-Noțiuni de bază privind următoarele concepte utilizate in normele de securitate nucleară: securitate nucleară, eveniment de inițiere; accident bază de proiect; protecția în adâncime; functiile generale de securitate nucleară; bazele de proiectare; evaluările de securitate nucleară; sistemele speciale de securitate nucleară;

-Cunoștințe generale privind regimul de autorizare, regimul de control si autoritatea si atributiile CNCAN asa cum sunt stabilite prin Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizata);

-Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet; cunostinte generale privind utilizarea bazelor de date;

-Cunoştinţe avansate de limba engleză.

6.Calităţi şi aptitudini profesionale:

-memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

-rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;

-spirit de echipă, dispus la colaborare;

-corectitudine în muncă;

-seriozitate şi rigurozitate în activitate;

-receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

-spirit de observaţie, capacitate de constatare;

-capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

-capabil să identifice şi să rezolve problemele;

-capabil să comunice uşor, atât oral, cât şi în scris;

-atitudine interogativă.

7.Alte condiții:

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o săptămână / lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întâlniri de lucru, etc.

Disponibilitate pentru lucrul în ture și în zilele de week-end și sărbători legale.

1.1.TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICA

1.Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicata si actualizata) http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/

2.Toate normele CNCAN privind securitatea nucleară, inclusiv cele care conțin prevederi privind autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, analizele și evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/

3.Proiectul și exploatarea centralei nuclearoelectrice. Scheme tehnologice generale și principii de funcționare

4.Centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6. Descriere generală și sisteme specifice

https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf

5.Reactorul CANDU-6 – proiectare și funcționare. Combustibilul nuclear, reacția de fisiune, zona activă a reactorului de tip CANDU-6, canalele de combustibil, rolul moderatorului la reactorul de tip CANDU-6. Sistemul primar de transport al căldurii la reactorul de tip CANDU-6 - proiectare și funcționare. Sisteme speciale de securitate nucleara la reactorul de tip CANDU-6

6.Funcțiile de securitate nucleară. Protecția în adâncime la centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6 și barierele de securitate

7.Mărimi și unități de măsura dozimetrice. Limite de doze stabilite prin legislația națională, conform Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica http://www.cncan.ro/assets/NSR/2018-2/02.07.2018Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf

8.Cunoștințe generale privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop), conform prevederilor din normele CNCAN de securitate nucleară

9.Mărimi și unități de măsură (mecanice, electrice, nucleare)

10.Noțiuni de baza utilizate in reglementarea securitatii nucleare (conform definitiilor din normele CNCAN de securitate nucleara), cum ar fi: securitate nucleara, eveniment de initiere; accident baza de proiect; protectia in adancime; functiile generale de securitate nucleara; bazele de proiectare; evaluarile de securitate nucleara; sistemele speciale de securitate nucleara.

11.Notiuni de baza privind regimul de control, conform prevederilor din Capitolul IV al Legii 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.

BIBLIOGRAFIA

1.Legea nr.111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicata (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/).

2.Normele CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/), în particular următoarele:

2.1. Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);

2.2. Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectric (NSN-02);

2.3. Norme de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05);

2.4 Norme de securitate nucleara privind protectia instalatiilor nucleare impotriva evenimentelor externe de origine naturala (NSN-06);

2.5 Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07 rev.1)

2.6 Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);

2.7 Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);

2.8 Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13);

2.9 Norme de securitate nucleara privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare (NSN-18)

2.10 Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21);

2.11 Norme de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare (NSN-23);

2.12 Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-24).

3.Bibliografie tehnica:

3.1. The Essential CANDU - A Textbook on the CANDU Nuclear Power Plant Technology: http://www.unene.ca/essentialcandu/

3.2.___CANDU-6 Technical Summary: https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf

3.3. CANDU Fundamentals: https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf

3.4 Raportul national al Romaniei la Conventia de Securitate Nucleara, Editia a 8-a, 2019:

http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Romanian-Report-for-CNS-8th-Edition-06.08.2019-final.pdf

2. CONSILIER DEBUTANT - Serviciul Controlul Sistemelor de Management (SCSM) din cadrul Direcţiei Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN)

1.Atribuții principale post:

-Participarea la evaluarea documentaţiilor suport pentru autorizarea sistemelor de management pentru instalaţiile nucleare şi a principalilor furnizori de produse şi servicii din domeniul nuclear;

-Participarea la evaluarea conformităţii cu normele de managementul calităţii emise de CNCAN prin evaluari şi audituri la titularii sau solicitanţii de autorizatie;

-Participarea la evaluarea documentaţiilor suport şi auditarea sistemelor de management pentru desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear;

-Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate în domeniul de activitate al DCCN;

-Participarea la dezvoltarea/actualizarea bazelor de date specifice activității DCCN / SCSM și la gestionarea/arhivarea documentației de lucru, de la titularii și solicitanții de autorizații precum și a documentației proprii SCSM / DCCN.

2.Cerinţe generale:

-Are numai cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;

-Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-Are capacitate deplină de exerciţiu;

-Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate (examen general și psihologic);

-Îndeplineşte condiţiile de studii;

-Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei;

-Nu se află în situații de conflict de interese / nu are interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a activităților nucleare (declarație pe propria raspundere);

-Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj.

3.Vechime: Nu este necesara/obligatorie

4.Studii:

Absolvent al unei facultăţi din domeniul științelor inginerești, preferabil facultatea de energetică (specializarea în centrale nucleare constituie un avantaj) sau automatizări/electrotehnică/ inginerie mecanică/tehnologia materialelor (alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției constituie un avantaj). Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (5 ani sau 4 ani).

5.Cunoştinţe:

-Cunoștințe generale privind Normele de managementul calității în domeniul nuclear

(http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/).

-Cursuri de pregătire în domeniul sistemului de management / standardelor de management al calităţii, constituie avantaj.

-Cunoştinţe tehnice generale privind instalațiile nucleare, constituie avantaj.

-Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet; cunostințe generale privind utilizarea bazelor de date.

-Cunoștințe generale privind regimul de reglementare, autorizare și control și autoritatea și atribuțiile CNCAN așa cum sunt stabilite prin Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizată).

-Cunoştinţe de limba engleză.

6.Calităţi şi aptitudini profesionale:

-memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

-spirit de echipă, dispus la colaborare;

-corectitudine în muncă;

-seriozitate şi rigurozitate în activitate;

-receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

-spirit de observaţie, capacitate de constatare;

-capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

-abilităţi de comunicare, exprimare usoara în scris și vorbit.

7.Alte condiții:

-Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o saptămână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întâlniri de lucru, etc.

2.1.TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICA

-Noțiuni de bază privind regimul de reglementare, autorizare și control al activităţilor din ciclul combustibilului nuclear.

-Cunoștințe generale privind cerinţele pentru sistemele de management/sisteme de management al calității în domeniul nuclear.

-Cunoștinte generale privind Normele CNCAN de managementul calităţii în domeniul nuclear și Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.

BIBLIOGRAFIA:

-Legea nr.111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

-Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

-Norme privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, cu modificările uterioare.

-Norme privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 66/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003,

-Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 114/2017, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017.

3.CONSILIER gr.IA – Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport

Conditii specifice

Studii universitare de licență, master sau doctorat absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente într-unul din domeniile: fizică, inginerie, geologie, geofizică, inginerie chimică.

Vechimea in specialitate: minim 6 ani,

-Cunoştinţe avansate de limba engleză;

-Cunoștințe temeinice de lucru pe tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet, baze de date, arhivare;

Abilități, calități, aptitudini necesare: competență profesională, abilități de comunicare: scrisă și orală, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a lucra individual și în echipă, promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor, preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc;

Locul de munca – sediul CNCAN in str. Lt Zalic nr 4, București, sector 6

Permis de conducere auto constitue un avantaj.

3.1.TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICA

1.Controlul reglementat al CNCAN conform Legii nr.111/1996 cu completările și modificările ulterioare

Activități care se autorizează de către CNCAN conform Legii nr.111/1996 cu completările și modificările ulterioare

Atributiile CNCAN conform Legii nr.111/1996 cu completările și modificările ulterioare

2 Principiile generale de protectie radiologica

Limite de doză și niveluri de referință

Cerințe privind expunerea profesională

Cerințe privind expunerea publică

Cerințe privind situația de expunere planificată, situația de expunere existentă și situația de expunere la urgență

2. Marimi specifice radioprotectiei

Ecranarea radiațiilor

Tipuri de radiații

5. Principiile gestionării in siguranță a deșeurilor radioactive

6. Etapele de baza în managementul deșeurilor radioactive

7. Cerințe privind predepozitarea deșeurilor radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice

8. Clasificarea deseurilor radioactive

9. Cerințe de securitate pentru sursele naturale de radiații

Cerințe de exceptare de la controlul reglementat privind sursele naturale de radiații

Estimarea dozelor datorate expunerii la radon

Evaluarea de securitate pentru activități implicând surse naturale de radiatii

10. Planul National de Actiune la Radon

Metodologiei pentru determinarea concentrației de radon în aerul din interiorul clădirilor și de la locurile de muncă

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicată cu completarile si modificarile ulterioare și cu modificările și completările prevăzute in Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

2.HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018,

3.Ordinul CNCAN nr. 752/3978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 25 iunie 2018.

4.Ordinul CNCAN nr. 56/2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat republicat in 2014, cu completările și modificările prevăzute in Ordinul nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului CNCAN nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

5.Ordinul CNCAN nr. 156/2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deşeurilor radioactive, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 04 iulie 2005.

6.Ordinul nr. 145/2018 pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii interne şi externe,  publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 03 iulie 2018.

7.Ordinul nr. 115/2017 pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 15 iunie 2017.

8.Ordinul nr. 148/2017 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 02 august 2017.

9.Ordinul nr. 316/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate radiologică pentru surse naturale de radiaţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 11 decembrie 2018.

10.Hotărârea nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune la radon Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 25 iulie 2018

11.Ordinul CNCAN 185/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea concentrației de radon în aerul din interiorul clădirilor și de la locurile de muncă.

4.CONSILIER gr.IA – Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante, Compartimentul Zona 3 Sud

Conditii specifice

-Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

-Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante;

-Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;

-Permis de conducere categoria B;

-Vechime in munca sau specialitatea necesara: minim 6 ani;

-Locul de munca – Compartimentul Zona 3 Sud, cu atributii de control in judetele Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita.

4.1.TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICA

1.Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Regimul de control conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Aplicarea sanctiunilor contraventionale. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Sistemul de reglementari CNCAN din domeniul securitatii radiologice;

5.Efectuarea activitatii de control pentru supravegherea desfasurarii de activitati cu surse de radiatii ionizante;

6.Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura.

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/

2.HG nr.729/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018 (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

3.Norme CNCAN in domeniul securitatii radiologice, de implementare a prevederilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/

4.Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control http://www.cncan.ro/inspectie-si-supraveghere/

5.CONSILIER gr.IA - Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante - Serviciul Autorizare Surse Medicale

Condiţii specifice:

1.Studii de specialitate : pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în chimie – specializare in radiochimie

2.Perfectionari / specializari - cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse medicale de radiații ionizante . Prezinta avantaj experienta in practica clinica de RX – diagnostic, sau manipulare instalatii radiologice medicale .

3.Vechimea in munca sau specialitatea necesara: 6 ani.

4.Cunostinte de operare / programare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator

5.Limbi straine _ engleză, nivel mediu

6.Disponibilitate pentru lucru cu publicul, disponibilitate pentru respectarea termenelor impuse prin reglementări

7.Capacitatea de a lucra atât independent cât și în echipă, capacitate de analiză și sinteză, de consiliere și comunicare, competență în redactare.

5.1.TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICA

-Regimul de autorizare. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-Atributiile CNCAN. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Aplicarea principiului justificarii si principiului optimizarii in general, precum și cazul particular al expunerilor medicale – prevederi generale;

-Cerinte privind proiectarea laboratorului de radiologie;

-Autorizarea practicilor de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala;

-Monitorizarea dozimetrica individuala a persoanelor expuse profesional in practica de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala ;

-Monitorizarea mediului de munca in practica de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala;

-Cerinte generale privind zonarea; clasificarea zonelor in radiologia de diagnostic;

-Limite de doza pentru persoanele expuse profesional; clasificarea pe categorii a persoanelor expuse profesional ;

-Limite de doza pentru populatie;

-Definiții cuprinse în Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare și în Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică;

-Mărimi fizice și unități de măsură utilizate în expunerile medicale.

BIBLIOGRAFIE

-Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completările ulterioare;

-HG 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

-Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018;

-Normele de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR 11) – aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/2003;

-Directiva 2013/59/Euratom – versiunea în limba engleză.

6. CONSILIER gr. I - Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive

Conditii specifice

1.Studii de specialitate: pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie sau în domeniul științelor exacte.

2.Perfectionari / specializari: cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse ionizante, cursuri de dozimetrie. Prezinta avantaj experienta practica in tinerea evidentei surselor radioactive.

3.Vechimea in munca sau specialitate necesara: 3 ani

4.Cunostinte de operare / programare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator,

5.Limbi straine - engleză, nivel mediu,

6.Adaptabilitate la solicitări de complexitate mare, adaptabilitate la condiții de stres.

7.Disponibilitate pentru lucru cu publicul, disponibilitate pentru respectarea termenelor impuse prin reglementări.

6.1.TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICA

-Atribuțiile CNCAN. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

-Activitățile și sursele care fac obiectul Legii nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

-Controlul reglementat al surselor radioactive;

-Categorizarea surselor radioactive închise;

-Asigurarea validității rezultatelor si trasabilitatii metrologice in cadrul laboratoarelor desemnate pentru domeniul nuclear;

-Enumerați și explicitați pe scurt cerințele generale de competență aplicabile pentru laboratoarele desemnate pentru domeniul nuclear.

-Definiții cuprinse în Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare, Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica, Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.

BIBLIOGRAFIE

-Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea nr.63/2018 ;

-HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018;

-Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018;

-Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane;

-Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN 237 din 2019;

-Directiva 2013/59/Euratom – varianta în limba engleză.

7.CONSILIER JURIDIC gr. IA – Compartimentul Juridic

Conditii specifice:

Studii superioare juridice/de drept, de lunga durata absolvite cu diploma de licenta,Cursuri de perfectionare/specializare in cel putin unul dintre domeniile principale de activitate, master in studii juridice poate fi un avantaj.Vechime in specialitate minim 6 ani.

7.1.TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICA

1.Modul de organizare şi principalele atribuţii ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

2.Cadrul legal pentru desfăşurarea activităţii CNCAN.

3.Regimul de autorizare şi control în domeniul nuclear.

4.Consideraţii generale privind ocuparea posturilor.

5.Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual

6.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi pragul valoric pentru achiziţionarea de bunuri servicii şi lucrări de către autoritatea contractantă.

7.Aspectele generale privind contractele de achizitie publică, clauze generale şi specifice. Acordul cadru.

8.Consideratii generale privind contractul individual de muncă. Încheierea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă.

9. Acordarea concediilor pentru personalul bugetar si indemnizatiile de concediu ale salariatilor

10.Competenţa instanţelor judecătoreşti: generală, după materie, teritorială.

11.Consideraţii generale privind căile de atac: apelul, recursul.

12.Actul administrativ. Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ.

13.Termenele privind comunicarea informaţiilor de interes public şi de soluţionare a petiţiilor.

14.Categorii de documente care necesită viză juridică.

15.Decizia de sanctionare disciplinara potrivit Codului Muncii.

16.Procedura prealabila in Legea Contenciosului administrativ nr. 554/2004

17.Categorii de informatii de inters public pe care institutiile publice au obligatia sa le comunice din oficiu, conform Legii nr. 544/200.

18.Raspunderea disciplinara in dreptul muncii

19. Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual.

20. Raspunderea disciplinara in dreptul muncii

21. Categorii de documente care necesita viza juridica

22. Actul administrativ. Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ.

23. Principiile generale aplicabile administrației publice

24. Reglementarea regimului muncii la domiciliu/telemunca.

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr. 111/1996 (r2) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare cu modificările și completările ulterioare

2.Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 20 septembrie 2018

3.Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările ulterioare

4.Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare

5.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

6.Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare

7.Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările și completările ulterioare

8.Codul Muncii cu modificările la zi

9.Codul Administrativ cu modificarile la zi

10.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

11.Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

12.Legea nr.314/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

13.Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

14.Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor)

15.Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

16.Legea nr. 51/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

17.Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă

18.Legea nr. 111/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

19.Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

REZULTATE 06.07.2020

REZULTATELE FINALE ale examenului de promovare din data de 06.07.2020

REZULTATELE examenului de promovare din data de 06.07.2020 (cunostinte si abilitati)

REZULTATELE examenului de promovare din data de 06.07.2020 la proba scrisa

 ANUNT

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează examen  pentru promovarea in grad (Consilier gr.II).

Examenul se desfasoara la sediul CNCAN din Bucuresti, str. Lt. Zalic nr. 4,. Sector 6,  proba scrisa – in data de 06.07.2020, ora 10,00.

Dosarele candidatilor se depun in perioada 23-26.06.2020 la Compartimentul Resurse Umane si vor cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b)  copia actului de identitate;

c) copia carnetului de muncă, sau adeverinta care atesta gradul  profesional din care promoveaza ,

d)  copii ale rapoartelor de evaluare a performantelor individuale din ultimii 2 ani.

Condiţiile  necesare pentru promovare sunt cele prevazute la art.451 alin. (1)  si art.41 alin.(3) din HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

1) Candidatul trebuie sa fi obtinut  caficativul “foarte bine” la  evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in  care acesta s-a aflat in activitate.

2) 3 ani de la ultima promovare.

3) 1 an de activitate in institutie pentru consilierii debutanti.

Bibliografia  si tematica sunt prevazute in anexa   prezentului anunt.

                                                      PREŞEDINTE                                     

                                    Gheorghe IONITA                                                                                                           Anexa 1

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE 

APROBAT

Președinte CNCAN

 Gheorghe IONITA

TEMATICA

examenului pentru promovarea in grad pentru postul de consilier II din Serviciul Analize de Securitate Nucleara

1) Normele si ghidurile de securitate nucleara emise de CNCAN referitoare la procesul de Analiza şi evaluare de securitate nucleara pentru CNE şi RC;

2) Normele si ghidurile de securitate nucleara emise de CNCAN privind procesul de autorizare a instalatiilor nucleare;

3)  Cunoasterea si punerea in practica a procesului CNCAN de evaluare de securitate nucleară;

4) Participare si promovarea procesului de pregatire, calificare si certificare a inspectorilor CNCAN pentru instalatiile nucleare. 

BIBLIOGRAFIA 

examenului pentru promovarea in grad pentru postul de consilier II din cadrul Analize de Securitate Nucleara 

1) Legea nr. 111 / 10.10.1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare;

2) Norme privind autorizarea instalatiilor nucleare,aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 336/03.01.2019 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din data de 03 ianuarie 2019 - (NSN 22.

3) Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectrice (NSN-02) publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 bis din 21/12/2010

4) Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017.

5) Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-24), publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 31 octombrie 2019.

6) Ghid privind indeplinirea obiectivului general de securitate nucleara stabilit prin normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 338/22.12.2018 pentru aprobarea si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1096 din data de 22 decembrie 2018 - (GSN 03)

7) Ghidul intern CNCAN cod GL-CP3.1-02 "Analiza și evaluarea propunerilor de modificări de proiect la instalațiile nucleare".

8)  Ghidul intern CNCAN cod GL-CP3.1-01 - "Evaluarea de către CNCAN a Analizelor Deterministe de Securitate Nucleară (ADSN) realizate pentru instalațiile nucleare".

9) Procedura interna CNCAN Cod MC-PI-01 - "Procedura Generala de Inspectie la CNE Cernavoda".

10) Ghidul intern CNCAN Cod GO-CP3-00.02 "Analiza si evaluarea de catre CNCAN a procedurilor de operare in caz de urgenta (APOP) si a ghidurilor de management al accidentelor severe (SAMG) pentru o Centrala Nuclearo-Electrica" 2017.

SERVICIUL GARANTII NUCLEARE, PROTECTIE FIZICA SI MINERIT

BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare in grad 

 1. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Norme de control de garantii in domeniul nuclear, aprobate prin ordinul presedintelui CNCAN nr. 363/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 766 bis din 30.11.2001- NGN 01.
 3. Hotărârea de Guvern nr. 916/2002 privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 687/18.09.2002 – NGN 02.
 4. Norme privind procedurile de autorizare pentru activitatile din domeniul nuclear care implica materiale, dispozitive, echipamente si informatiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, aprobate prin ordinul presedintelui CNCAN nr. 419/2004, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 110/03.02.2005 -NGN 03.
 5. Cunoasterea și punerea în aplicare a procesului de autorizare in CNCAN.

TEMATICA

pentru examenul de promovare in grad.

 1. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul în vederea autorizării, în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Prevederile Ordinului presedintelui CNCAN cu nr. 419/2004 privind  solicitarea autorizarii și dosarul de autorizare.
 3. Prevederile Ordinului presedintelui CNCAN cu nr. 419/2004 privind modificarea, suspendarea și retragerea autorizatiei.
 4. Prevederile Normelor de control de garantii in domeniul nuclear privind importul și exportul de materiale nucleare.
 5. Prevederile Normelor de control de garantii in domeniul nuclear privind transferul de materiale nucleare.
 6. Documentația pe care solicitantul de autorizatie trebuie sa o depună la CNCAN în vederea obținerii  autorizației de deținere de material de interes nuclear  si descrierea procesului de evaluare și emitere a autorizatiei.
 7. Documentația pe care solicitantul de autorizatie trebuie sa o depună la CNCAN în vederea obținerii  autorizației de transfer intern de combustibil nuclear si descrierea procesului de evaluare și emitere a autorizatiei.
 8. Documentația pe care solicitantul de autorizatie trebuie sa o depună la CNCAN în vederea obținerii  autorizației de import dispozitive si descrierea procesului de evaluare și emitere a autorizatiei.
 9. Documentația pe care solicitantul de autorizatie trebuie sa o depună la CNCAN în vederea obținerii  negației privind importul de  materiale de interes nuclear ( materiale ce nu se incadreaza in prevederile HG 916/2002 si nu necesita autorizație de import)  si descrierea procesului de  emitere a negatiei.