COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
Nr. 3465/CC/15.07.2021
Presedinte             
Cantemir CIUREA-ERCĂU
CENTRALIZATOR
privind rezultatele finale
ale concursului organizat de CNCAN in data de 06.07.2021 

Nrcrt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj proba scrisa

Punctaj interviu

Media

Rezultate finale

1.

3125

Sef Serviciu - Serviciul  Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 


79,66


86,66


83,16


 

ADMIS

2.


3151

Consilier gr.II – Serviciul Controlul Sistemelor de Management-DCCN

 


75,00  


99,66


87,33ADMIS

3.

3102

Referent tr. IA - Serviciul  Zona 8 Buc-Ilfov - DSURI

 


53,00


32,66


42,83


RESPINS

4.

3090

Referent tr. IA – Serviciul  Zona 8 Buc-Ilfov - DSURI

 


64,00  


34,00


49,00


RESPINS

5.

3116

Sef Serviciu - Serviciul  Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 


46,06  


-


-RESPINS

6.

3101

Consilier juridic gr.IA – Compartimentul Juridic

 


33,33  


-


-RESPINS

7.

3091


Consilier gr.IA – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI


35,00  


-


-RESPINS

SECRETAR COMISIE CONCURS,
Petruta Ghinea

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

Nr.  8387 / 13.07.2021

 REZULTATE                                                                             

 La  concursul  din data de   06.07.2021 –  PROBA INTERVIU  -  s-au obtinut  următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul  probei scrise

1.

3125

Sef Serviciu – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

86,66

     ADMIS

2.

3151

Consilier gr.II – Serviciul Control Sisteme Management - DCCN

99,66

ADMIS

3.

3102

Referent tr.IA – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

32,66

RESPINS

4.

3090

Referent tr.IA – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

34,00

RESPINS

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Petruţa Ghinea

 

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

 Nr. 8283/CC/09.07.2021

REZULTATELE  

 Contestatiilor  depuse la concursul organizat in data de  06.07.2021

In urma solutionarii contestatiei la concursul organizat de CNCAN in data de 06.07.2021 – proba scrisa, comisia de solutionare a contestatiilor a stabilit urmatoarele rezultate: 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Postul scos la concurs si locul de munca

Nr. contestatie

Rezultat

1.

    3116

Sef Serviciu Evidente Doze si Surse Radioactive

3328/CC/08.07.2021

      RESPINS

Secretar comisie solutionare contestatii,

 Liliana Moldovan

Data 09.07.2021

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 Nr. 8282 / 07.07.2021

 REZULTATE

 La  concursul  din data de   06.07.2021 –  PROBA SCRISA  -  s-au obtinut  următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul  probei scrise

1.

3116

Sef Serviciu – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI 

45,33

RESPINS

2.

3125

Sef Serviciu – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI 

79,66

   ADMIS

3.

3151

Consilier gr.II – Serviciul Control Sisteme Management - DCCN 

75,00

ADMIS

4.

3101

Consilier juridic gr.IA – Compartimentul Juridic 

33,33

RSPINS

5.

3102

Referent tr.IA – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI 

53,00

ADMIS

6.

3090

Referent tr.IA – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI 

64,00

ADMIS

7.

3091

Consilier gr.IA – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

35,00

RESPINS

 


Nota:  
Proba interviu se va desfasura luni, 12.07.2021, la ora 10,00 la sediul CNCAN din str. Lt. Zalic nr. 4, sectorul 6, Bucuresti. 

SECRETAR COMISIE CONCURS, 

                                                             Petruţa Ghinea

Data 07.07.2021
COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
Nr. 8279 / 30.06.2021
  
 
                                                       REZULTATELE
                                        selectiei  dosarelor candidatilor
                                inscrisi la concursul  din data de 06.07.2021
 
În urma analizarii  dosarelor  candidatilor inscrisi  la concursul organizat de CNCAN la data de  06.07.2021,  comisia de concurs a stabilit următoarele rezultate:
 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Rezultatul analizarii dosarelor

1.

3027

Sef Serviciu – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 

ADMIS

2.

3116

Sef Serviciu – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 

ADMIS

3.

3125

Sef Serviciu – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 

ADMIS

4.

3160

Consilier gr.IA – Serviciul Autorizare Surse Industriale - DAURI

 

ADMIS

5.

3161

Consilier gr.IA – Serviciul Autorizare Surse Industriale - DAURI

 

ADMIS

6.

3151

Consilier gr.II – Serviciul Control Sisteme Management - DCCN

 

ADMIS

7.

3101

Consilier juridic gr.IA – Compartimentul Juridic

 

ADMIS

8.

3102

Referent tr.IA – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

ADMIS

9.

3090

Referent tr.IA – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

ADMIS

 

10.

3091

Consilier gr.IA – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

ADMIS

 
SECRETAR COMISIE CONCURS,
 
Petruţa Ghinea

 

ANUNT 

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de  06 iulie  2021, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala:

1. Directia Ciclul Combustibilului Nuclear – 5 posturi

- la Compartimentul Urgente Nucleare si Radiologice – 1 post (Consilier IA)

-  la  Serviciul Control Sisteme Management – 2 posturi (Consilier gr.IA si Consilier gr.II)

-  la Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport – 1 post (Consilier gr. IA)

-  la Serviciul Reglementare si Supraveghere Reactoare Nucleare – 1 post (Consilier debutant)

  2. Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante –  3 posturi

      -  la Serviciul  Zona 8 Bucuresti-Ilfov  – 2 posturi (Referent tr. IA si Consilier gr.IA).

      -   la Compartimentul Zona 5 Vest - 1 post (Consilier IA)

   3. Directia  Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – 3 posturi

      - la Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive – 1 post (Sef Serviciu)

       -  la Serviciul Autorizare Surse Industriale  - 1 post (Consilier gr. IA)

       -  la Serviciul  Autorizare Surse Medicale - 1 post (Consilier gr.IA) 

    4.  Compartimentul Juridic – 1 post (Consilier juridic gr.IA)

 5. Compartimentul Documente Clasificate, Informatica, Arhivare si Registratura. – 1 post (Arhivist gr.IA).

 

Dosarele de concurs se depun pana la data de 28.06.2021, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.104, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

d) carnet de munca si copie   si dupa caz,  adeverinţe care  atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

     În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la  lit. b), c) si  d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada  14.06.2021 – 28.06.2021.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 30.06.2021, ora 15,00 .

Concursul consta in :

- proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de  06.07.2021, ora 10,00.

- interviul se va desfasura in data de 12.07.2021, ora 10,00 la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de  o zi.

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor  scoase la concurs impreuna cu bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro si pe www.posturi.gov.ro”


                                                            PREŞEDINTE

                                                   Cantemir Ciurea-Ercău

ANEXA

 

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE 

APROBAT

Președinte CNCAN

                                                                                Cantemir Ciurea-Ercău

 

1. DIRECTIA SUPRAVEGHERE UTILIZARE RADIATII IONIZANTE 

1.Tematica şi bibliografia

pentru concurs in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a 2 posturi de Consilier IA si 1 post Referent IA cu atributii de secretariat din cadrul D.S.U.R.I.

Compartimentul Zona 5 Vest – 1 post consilier IA

Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - 1 post consilier IA

1.1.Tematica pentru consilier IA:

 

1. Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Regimul de control conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Aplicarea sanctiunilor contraventionale. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Sistemul de reglementari CNCAN din domeniul securitatii radiologice;

5. Efectuarea activitatii de control pentru supravegherea desfasurarii de activitati cu surse de radiatii ionizante;

6. Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura.

 

1.2.Bibliografia pentru consilier IA:

 

1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

2. HG nr.729/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018 (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

3. Norme CNCAN in domeniul securitatii radiologice, de implementare a prevederilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/)

4. Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control (http://www.cncan.ro/assets/Inspectie-si-Supraveghere/Procedura-operationala-DESFASURAREA-ACTIVITATII-DE-CONTROL-.pdf).

 

Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - 1 post referent IA cu atributii de secretariat

1.3.Tematica pentru referent IA cu atributii de secretariat:

1. Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Activitatea de control si activitatile de secretariat specifice pentru supravegherea desfasurarii de activitati cu surse de radiatii ionizante;

1.4.Bibliografia pentru referent IA cu atributii de secretariat:

1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

2. HG 729/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018 (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

3.Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control (http://www.cncan.ro/assets/Inspectie-si-Supraveghere/Procedura-operationala-DESFASURAREA-ACTIVITATII-DE-CONTROL-.pdf);

4. Procedura de interfata Transmiterea informatiilor si corelarea activitatilor intre DAURI si DSURI (se ridica de la compartimentul Resurse umane)

1.5.Conditii specifice postului de consilier IA

Consilier IA in cadrul Compartimentului Zona 5 Vest si Serviciului Zona 8 Bucuresti - Ilfov, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante - 2 posturi:

Studii superioare de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante, constituie un avantaj;

Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;

Permis de conducere categoria B;

Vechime in munca sau specialitate necesara: minim 6 ani;

Locul de munca:

- pentru Compartimentul Zona 5 Vest – unul din judetele compartimentului,  cu atribuții de control în județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;

- pentru Serviciul Zona 8 Bucuresti Ilfov - Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5, cu atribuții de control în Bucuresti şi Ilfov.

 

1.6.Conditii specifice postului de referent IA cu atributii de secretariat

Referent IA cu atributii de secretariat in cadrul Serviciului Zona 8 Bucuresti - Ilfov, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante - 1 post:

Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

Cunostinte operare PC: Windows, Internet, Office (Word, Excel)

Absolvent al unui curs de secretariat reprezintă un avantaj.

Disponibilitate pentru lucru in program prelungit,

Vechime in munca sau specialitate necesara: minim 6 ani;

Locul de munca – Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5, cu atribuții de secretariat. 

2.COMPARTIMENTUL JURIDIC

2.1.Condiţii specifice privind ocuparea postului de consilier juridic:

Studii de specialitate:  Studii Juridice de lungă durată.

Perfectionari / specializari: în domeniile de drept incidente activității compartimentului.

Vechimea in munca si in specialitatea necesara:  Minim 6 ani (in functia de consilier juridic).

Cunostinte de operare / programare pe calculator: Cunoştinţe în utilizarea calculatoarelor şi a programelor Microsof Word, Excel și Internet.

Îndeplinirea conditiilor de exercitare a profesiei, conform Statutului profesiei de consilier juridic şi Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 

Limba engleză: engleză – nivel mediu (scris, citit,vorbit)

2.2.Bibliografie pentru ocuparea postului de consilier juridic gradul IA

Constituţia României.

Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic cu modificările și completările ulterioare.

Statutul profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009.

Codul Administrativ.

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Codul Muncii al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

Codul de Procedură Civilă din 2010, republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor avea în vedere actele normative actualizate, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

3.DIRECTIA CICLUL COMBUSTIBILULUI  NUCLEAR -  SERVICIUL RADIOPROTECTIE, DESEURI RADIOACTIVE SI TRANSPORT

3.1.Condiţii specifice privind ocuparea postului de Consilier gr. IA

Studii universitare de licență, master sau doctorat absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente într-unul din domeniile: fizică, inginerie nucleara, inginerie chimică, geologie, geofizică

Vechimea in specialitate: 6 ani

Cunoştinţe avansate de limba engleză;

Cunoștințe temeinice de lucru pe tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet, baze de date, arhivare;

Abilități, calități, aptitudini necesare: competență profesională, abilități de comunicare: scrisă și orală, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a lucra individual și în echipă, promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor, preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc;

Locul de munca – sediul CNCAN din str. Lt Zalic nr 4, București, sector 6

Permis de conducere auto categ.B  constitue un avantaj.

3.2.TEMATICA

pentru ocuparea postului de Consilier IA

1.Controlul reglementat al CNCAN conform Legii nr.111/1996 cu completările și modificările ulterioare

Activități care se autorizează de către CNCAN conform nr.Legii 111/1996 cu completările și modificările ulterioare

Atributiile CNCAN conform Legii nr.111/1996 cu completările și modificările ulterioare

2

Principiile generale de protectie radiologica, Limite de doză și niveluri de referință

Cerințe privind expunerea profesională, Cerințe privind expunerea publică

Cerințe privind situația de expunere planificată, situația de expunere existentă și  situația de expunere la urgență  

2.

Marimi specifice radioprotectiei, Ecranarea radiațiilor, Tipuri de radiații

5.

Principiile gestionării in siguranță a deșeurilor radioactive; Etapele de baza în managementul deșeurilor radioactive

6.

Cerinte privind dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice

7.

Cerințe privind predepozitarea si depozitarea deșeurilor radioactive

8.

Clasificarea deseurilor radioactive

9.

Cerințe de securitate pentru sursele naturale de radiații

Cerințe de exceptare de la controlul reglementat privind sursele naturale de radiații

Estimarea dozelor datorate expunerii la radon

Evaluarea de securitate pentru activități implicând surse naturale de radiatii

10.

Expunerea la radon

11

Transportul de materiale radioactive


3.3.BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Consilier IA 

Legea nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlula activitatilor nucleare, republicată cu completarile si modificarile ulterioare și  cu modificările și completările prevăzute in Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare  

HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018

Ordinul presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 25 iunie 2018.

Ordinul presedintelui CNCAN nr. 56/2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat republicat in 2014, cu completările și modificările prevăzute in Ordinul nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului CNCAN nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat  

Ordinul presedintelui CNCAN nr. 156/2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deşeurilor radioactive, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 04 iulie 2005.

Ordinul presedintelui CNCAN nr. 145/2018 pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii interne şi externe,  publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 03 iulie 2018.

Ordinul presedintelui CNCAN nr. 115/2017 pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 15 iunie 2017.

Ordinul presedintelui CNCAN nr. 148/2017 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 02 august 2017.

Ordinul presedintelui CNCAN 11/2019 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate pentru activităţile de depozitare a deşeurilor radioactive.

Ordinul presedintelui CNCAN nr. 316/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate radiologică pentru surse naturale de radiaţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 11 decembrie 2018.

Hotărârea nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune la radon Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 25 iulie 2018.

Ordinul presedintelui CNCAN nr. 221/2017 pentru aprobarea Normei privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport de materiale radioactive

Ordinul presedintelui CNCAN nr. 222/2017 pentru aprobarea Normei privind elaborarea şi implementarea programului de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive

Ordinul presedintelui CNCAN nr. 223/2017 pentru aprobarea Normei privind elaborarea raportului de securitate a unui model de colet de transport al materialelor radioactive

Ordinul presedintelui CNCAN nr.185/2019 pentru aprobarea Metodologiei pentru determinarea concentratiei de radon din interiorul cladirilor si de la locurile de munca

4. DIRECTIA CICLUL COMBUSTIBILULUI NUCLEAR – SERVICIUL REGLEMENTARE SI SUPRAVEGHERE REACTOARE NUCLEARE

4.1.CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Consilier Debutant din cadrul Serviciului Reglementare și Supraveghere Reactoare Nucleare (SRSRN), Compartimentul Reglementări și Standarde Nucleare (CRSN)

1. Atribuții principale pentru postul de consilier debutant:

- Participarea la activitățile de documentare pentru utilizarea experientei de reglementare și a experienței de exploatare pentru îmbunătățirea activităților de reglementare;

- Participarea la dezvoltarea și revizuirea reglementărilor de securitate nucleară și a procedurilor DCCN / SRSRN / CRSN;

- Participarea la inspecții/activități de control;

- Participarea la menținerea / actualizarea bazelor de date specifice activității DCCN / SRSRN / CRSN;

- Participarea la organizarea sedintelor si intalnirilor tehnice de lucru specifice activitatii DCCN / SRSRN / CRSN;

- Perfectionarea pregatirii de specialitate in domeniul de activitate al DCCN / SRSRN / CRSN;

- Participarea la analiza și evaluarea documentației de securitate nucleară bază de autorizare pentru instalațiile nucleare;

- Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate in domeniul de activitate al DCCN/ SRSRN / CRSN.

2. Cerinţe generale pentru candidați:

- Au numai cetăţenia română şi domiciliul în România;

- Cunosc limba română, scris şi vorbit;

- Cunosc limba engleza, scris si vorbit;

- Au capacitate deplină de exerciţiu;

- Au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate (examen general si psihologic) și sunt apți pentru lucrul în mediu cu radiații ionizante (dovada se face prin fisa de aptitudine completata in urma examenului medical de specialitate);

- Îndeplinesc condiţiile de studii;

- Nu au fost condamnati pentru săvârşirea unei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei;

- Nu sunt in situatii de conflict de interese / nu au interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a instalatiilor nucleare (declaratie pe propria raspundere);

- Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj.

3. Vechime:

Nu este necesara/obligatorie.

4. Studii:

Absolvenți ai unei facultăţi cu profil tehnic, preferabil facultatea de energetică (specializarea în inginerie nucleară constituie un avantaj) sau automatizări / electrotehnică / inginerie fizică / fizică tehnologică. Alte cursuri si calificari în domeniul energeticii nucleare, securității nucleare și radioprotecției constituie un avantaj. Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată. Efectuarea studiilor de masterat (finalizate sau în curs), într-unul din domeniile menționate, constituie un avantaj.

5. Cunoştinţe:

- Cunoștințe generale privind normele CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/), în special a Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare (NSN-21 rev. 1), a Normelor de securitate nucleară privind proiectarea şi constructia centralelor nuclearoelectrice (NSN-02) si a Normelor de securitate nucleara privind limitele și condițiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05);

- Cunoştinţe tehnice privind centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă și modul de funcţionare al acesteia;

- Cunostinte tehnice de baza privind sistemele speciale de securitate nucleara a unei CNE de tip CANDU-6;

- Noțiuni de bază privind următoarele concepte utilizate în normele de securitate nucleară: securitate nucleară, eveniment de inițiere; accident bază de proiect; protecția în adâncime; functiile generale de securitate nucleară; bazele de proiectare; evaluările de securitate nucleară; sistemele speciale de securitate nucleară;

- Cunoștințe generale privind regimul de autorizare, regimul de control si autoritatea si atributiile CNCAN asa cum sunt stabilite prin Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizata);

- Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet; cunostinte generale privind utilizarea bazelor de date;

- Cunoştinţe avansate de limba engleză.

6. Calităţi şi aptitudini profesionale:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

- spirit de observaţie, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

- capabil să identifice şi să rezolve problemele;

- capabil să comunice uşor, atât oral, cât şi în scris;

- atitudine interogativă.

7. Alte condiții:

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o săptămână / lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întâlniri de lucru, etc.

Disponibilitate pentru lucrul în ture și în zilele de week-end și sărbători legale.

4.2.TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA – Consilier debutant

TEMATICA:

1. Legea nr.111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicata si actualizata) http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/ 

2. Toate normele CNCAN privind securitatea nucleară, inclusiv cele care conțin prevederi privind autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, analizele și evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ 

3. Proiectul și exploatarea centralei nuclearoelectrice. Scheme tehnologice generale și principii de funcționare

4. Centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6. Descriere generală și sisteme specifice

 https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf 

5. Reactorul CANDU-6 – proiectare și funcționare. Combustibilul nuclear, reacția de fisiune, zona activă a reactorului de tip CANDU-6, canalele de combustibil, rolul moderatorului la reactorul de tip CANDU-6. Sistemul primar de transport al căldurii la reactorul de tip CANDU-6 - proiectare și funcționare. Sisteme speciale de securitate nucleară la reactorul de tip CANDU-6

6. Funcțiile de securitate nucleară. Protecția în adâncime la centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6 și barierele de securitate

7. Mărimi și unități de măsura dozimetrice. Limite de doze stabilite prin legislația națională, conform Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica http://www.cncan.ro/assets/NSR/2018-2/02.07.2018Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf 

8. Cunoștințe generale privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop), conform prevederilor din normele CNCAN de securitate nucleară

9. Mărimi și unități de măsură (mecanice, electrice, nucleare)

10. Noțiuni de baza utilizate in reglementarea securitatii nucleare (conform definițiilor din normele CNCAN de securitate nucleară), cum ar fi: securitate nucleară, eveniment de inițiere; accident bază de proiect; protecția în adâncime; funcțiile generale de securitate nucleară; bazele de proiectare; evaluările de securitate nucleară; sistemele speciale de securitate nucleară.

11. Notiuni de baza privind regimul de control, conform prevederilor din Capitolul IV al Legii nr.111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea nr.111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare,  republicata (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/).

2. Normele CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/), în particular următoarele:

2.1. Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);

2.2. Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectric (NSN-02);

2.3. Norme de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05);

2.4 Norme de securitate nucleara privind protectia instalatiilor nucleare impotriva evenimentelor externe de origine naturala (NSN-06);

2.5 Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07 rev.1)

2.6 Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);

2.7 Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);

2.8 Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13);

2.9 Norme de securitate nucleara privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare (NSN-18)

2.10 Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21 rev. 1);

2.11 Norme de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare (NSN-23);

2.12 Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-24).

3. Bibliografie tehnica:

3.1. The Essential CANDU - A Textbook on the CANDU Nuclear Power Plant Technology:  http://www.unene.ca/essentialcandu/ 

3.2.___CANDU-6 Technical Summary:

3.1. https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf

3.3. CANDU Fundamentals:

3.2. https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf

3.4 Raportul national al Romaniei la Conventia de Securitate Nucleara, Editia a 8-a, 2019:

http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Romanian-Report-for-CNS-8th-Edition-06.08.2019-final.pdf

5. DIRECTIA CICLUL COMBUSTIBILULUI NUCLEAR – COMPARTIMENTUL URGENTE NUCLEARE SI RADIOLOGICE.

5.1.Condiţii specifice privind ocuparea postului de consilier grad IA:

1. Studii de specialitate : Absolvenți ai unei facultăţi cu profil tehnic sau teoretic, preferabil facultatea de energetică (specializarea în inginerie nucleară constituie un avantaj) sau automatică și calculatoare / electrotehnică /aeronautică/ inginerie fizică / fizică tehnologică / fizică teoretică /chimie / matematică. Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată. Alte cursuri și calificari în domeniul IT (administrare servere, baze de date, operare linux, operare modele de dispersie atmosferică) și de asemenea, efectuarea studiilor de masterat (finalizate sau în curs), într-unul din domeniile menționate, constituie un avantaj.

2. Perfectionari / specializari :

Cunoștințe tehnice de specialitate,

- Cunostințe de bază privind reglementarile din domeniul managementului urgențelor radiologice, al radioprotecției și al securității nucleare.

- Cunostințe de bază privind noțiunile fundamentale ale radioprotecției și ale securității nucleare.

- Noțiuni avansate despre planuri de răspuns la urgență nucleară sau radiologică, pe amplasament și în afara amplasamentului.

- Noțiuni avansate despre managementul centrelor operative pentru situații de urgență.

- Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) și Windows, Outlook, Internet; cunoștințe privind utilizarea bazelor de date;

- Cunoştinţe avansate de limba engleză.

3. Vechimea in munca sau specialitatea necesara: minimum 6 ani in domeniul pregătirii si răspunsului la urgente nucleare si radiologice sau administrare servere, baze de date, operare linux, operare modele de dispersie atmosferică.

Cunostinte de operare / programare pe calculator:  abilitati in utilizarea aplicatiilor specifice pe calculator.

4. Limbi straine : engleză – nivel avansat (scris, citit,vorbit).

5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

- spirit de observaţie, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

- capabil să identifice şi să rezolve problemele;

- capabil să comunice uşor, atât oral, cât şi în scris;

- atitudine interogativă.

6. Cerintele specifice :  Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o săptămână / lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întâlniri de lucru, etc. Disponibilitate pentru lucrul în ture și în zilele de week-end și sărbători legale.

5.2. TEMATICĂ:

1. Legea nr. 111/1996, privind desfașurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (republicată și actualizată).

2. Normele CNCAN privind managementul urgențelor radiologice (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-privind-managementul-urgentelor-radiologice/), securitatea radiologică (http://www.cncan.ro/assets/NSR/2018-2/02.07.2018 Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf ), securitatea nucleară și autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ).

3. Noțiuni avansate despre planuri de răspuns la urgență radiologică și nucleară, pe amplasament și în afara amplasamentului.

4. Noțiuni de bază privind niveluri de referință, criterii generice și criterii operaționale.

5. Noțiuni de bază privind evaluarea pericolelor.

6. Noțiuni de avansate privind stabilirea zonelor de planificare la urgență și aranjamentele  necesare.

7. Noțiuni de avansate privind măsuri și actiuni de protecție pentru populație și lucratorii la urgență.

8. Noțiuni de bază de radioprotecție.

9. Noțiuni de bază privind funcțiile de securitate nucleară, protecția în adâncime la centrala nucleară CANDU și barierele de securitate.

10. Mărimi și unități de măsură dozimetrice. Limite de doze.

11. Cunoștințe generale privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop).

12. Noțiuni de bază utilizate în reglementarea domeniului pregătirii, planificării și răspunsului la urgențe nucleare sau radiologice.

13. Managementul centrelor operative pentru situații de urgență.

5.3. Bibliografie

1. Legea nr.111/1996, privind desfașurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (republicată și actualizată).

2. Norme privind managementul urgentelor radiologice (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-privind-managementul-urgentelor-radiologice/ ):

 • Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne și al presedintelui CNCAN nr. 61/113/2018 și publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 523 bis din 26.06.2018.
 • Normele privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de situații de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență I, categoria de pregătire pentru urgență II și categoria de pregătire pentru urgență III aprobate prin Ordinul CNCAN 146/2018.
 • Normele privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de situații de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență IV și categoria de pregătire pentru urgență VI, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 147/2018.

3. Norme CNCAN de securitate radiologică (http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/):

4. Norme CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ):

 • Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);
 • Norme de securitate nucleară privind proiectarea și construcția centralelor nuclearoelectric (NSN-02);
 • Norme de securitate nucleară privind limitele și condițiile tehnice de operare pentru instalațiile nucleare (NSN-05);
 • Norme de securitate nucleară privind protecția instalațiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală (NSN-06);
 • Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07)
 • Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);
 • Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);
 • Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13).

5. Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

6. Hotarârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

7. Hotarârea nr. 768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre.

8. Hotarârea   nr. 1489 din  9 septembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare.

9. Hotãrarea nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atributțile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

6.DIRECTIA CICLUL COMBUSTIBILULUI NUCLEAR – SERVICIUL CONTROLUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT

6.1.CONDIȚII DE ÎNSCRIERE 

Consilier  gr.IA  la Serviciul Controlul Sistemelor de Management

1. Atribuții principale post:

- Participarea la evaluarea documentațiilor suport pentru autorizarea sistemelor de management pentru instalațiile nucleare şi autorizarea principalilor furnizori de produse şi servicii din domeniul nuclear;

- Participarea la evaluarea conformității cu normele de managementul calității emise de CNCAN prin evaluări, inspecții şi audituri pentru sistemul de management al calității la titularii sau solicitanții de autorizație;

- Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate în domeniul de activitate al DCCN;

- Participarea la dezvoltarea/actualizarea bazelor de date specifice activității DCCN / SCSM și la gestionarea/arhivarea documentației de lucru, de la titularii și solicitanții de autorizații precum și a documentației proprii SCSM / DCCN.

2. Cerințe generale:

- Are numai cetățenia română şi domiciliul stabil în România;

- Cunoaște limba română, scris şi vorbit;

- Are capacitate deplină de exercițiu;

- Are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- Îndeplinește condițiile de studii;

- Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;

- Nu se află în situații de conflict de interese / nu are interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a activităților nucleare (declarație pe propria răspundere);

- Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj.

3. Vechime:

Minim 6 ani activitate în domeniul științelor inginerești, dintre care cel puțin 3 ani în evaluarea sau implementarea cerințelor sistemelor de management al calității.

4. Studii:

Absolvent al unei facultăți din domeniul științelor inginerești, preferabil facultatea de energetică (specializarea în centrale nucleare constituie un avantaj) sau automatizări/electrotehnică/ inginerie mecanică/tehnologia materialelor (alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției constituie un avantaj). Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (5 ani sau 4 ani și masterat început sau finalizat într-unul din domeniile menționate).

Cursuri de pregătire în domeniul sistemelor de management integrat sau standardelor de management al calității / asigurarea calității.

5. Cunoștințe:

- Cunoștințe privind  Normele de management al calității în domeniul nuclear

 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/).

- Cunoștințe privind standardele internaționale de management integrat/managementul calității (ISO, CSA.N, NQA-1, GSR-Part 2).

- Cunoștințe tehnice generale privind instalațiile nucleare.

- Cunoștințe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet; cunoștințe generale privind utilizarea bazelor de date.

- Cunoștințe generale privind regimul de reglementare, autorizare și control și autoritatea și atribuțiile CNCAN așa cum sunt stabilite prin Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea şi controlul activităților nucleare (republicată și actualizată).

- Cunoștințe avansate de limba engleză.

6. Calități şi aptitudini profesionale:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecționare;

- spirit de observație, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informațiile şi a le prelucra corect;

- abilități de comunicare, exprimare ușoara în scris și vorbit.

7. Alte condiții:

- Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o săptămână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întâlniri de lucru, etc.

6.2.Tematica și bibliografia  

Consilier gr. IA - în cadrul Serviciului Controlul Sistemelor de Management, Direcția Ciclul

Combustibilului Nuclear

TEMATICA:

1. Noțiuni generale privind regimul de reglementare, autorizare și control al activităților din ciclul combustibilului nuclear.

2. Cunoștințe privind cerințele pentru sistemele de management/sisteme de management al calității în domeniul nuclear.

3. Cunoștințe privind Normele CNCAN de managementul calității în domeniul nuclear și Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare.

4. Cunoștințe generale privind codurile, standardele și ghidurile internaționale în domeniul sistemelor de management / sisteme de management al calității destinate domeniului nuclear.

BIBLIOGRAFIA:


1. Legea nr.111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea şi controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

3. Raportul anual al CNCAN, http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/rapoarte/rapoarte-activitate-cncan/

4. Raportul României privind îndeplinirea obligațiilor din Convenția de Securitate Nucleara - a 7-a ediție (2016), articolul 13, http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2016/Romanian-Report-for-CNS-7th-Edition-12-August-2016.pdf

5. Norme privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, cu modificările ulterioare.

6. Norme privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 66/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

7. Ordinul nr. 236/2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea si dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 65/2003, si pentru modificarea si completarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de aprovizionare destinate instalaților nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 70/2003.

8. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la proiectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 69/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

9. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și de furnizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 71/2003, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 287/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004.

10. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de construcții-montaj destinate instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 72/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

11. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității pentru exploatarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 74/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

12. Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalațiile nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 86/2020 și publicate în Monitorul Oficial. Partea I, nr. 597 din data de 8 iulie 2020.

13. Publicația AIEA, Leadership and Management for Safety, GSR Part 2, http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1750web.pdf

6.3.CONDIȚII DE ÎNSCRIERE 

Consilier  gr.II de la Serviciul Controlul Sistemelor de Management

1. Atribuții principale post:

- Participarea la evaluarea documentațiilor suport pentru autorizarea sistemelor de management pentru instalațiile nucleare şi autorizarea principalilor furnizori de produse şi servicii din domeniul nuclear;

- Participarea la evaluarea conformității cu normele de managementul calității emise de CNCAN prin evaluări şi audituri pentru sistemul de management al calității la titularii sau solicitanții de autorizație;

- Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate în domeniul de activitate al DCCN;

- Participarea la dezvoltarea/actualizarea bazelor de date specifice activității DCCN / SCSM și la gestionarea/arhivarea documentației de lucru, de la titularii și solicitanții de autorizații precum și a documentației proprii SCSM / DCCN.

2. Cerințe generale:

- Are numai cetățenia română şi domiciliul stabil în România;

- Cunoaște limba română, scris şi vorbit;

- Are capacitate deplină de exercițiu;

- Are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate.

- Îndeplinește condițiile de studii;

- Nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției;

- Nu se află în situații de conflict de interese / nu are interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a activităților nucleare (declarație pe propria răspundere);

- Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj.

3. Vechime:

Minim 1 an activitate în domeniul științelor inginerești.

4. Studii:

Absolvent al unei facultăți din domeniul științelor inginerești, preferabil facultatea de energetică (specializarea în centrale nucleare constituie un avantaj) sau automatizări/electrotehnică/ inginerie mecanică/tehnologia materialelor (alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției constituie un avantaj). Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (5 ani sau 4 ani și masterat început sau finalizat într-unul din domeniile menționate).

5. Cunoştinţe:

- Cunoștințe generale privind  Norme de managementul calității în domeniul nuclear

 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/).

- Cunoștințe generale privind standardele de management integrat/managementul calității (seria ISO).

- Cursuri de pregătire în domeniul sistemului de management / standardelor de management al calității, constituie avantaj.

- Cunoștințe tehnice generale privind instalațiile nucleare, constituie avantaj.

- Cunoștințe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet; cunoștințe generale privind utilizarea bazelor de date.

- Cunoștințe generale privind regimul de reglementare, autorizare și control și autoritatea și atribuțiile CNCAN așa cum sunt stabilite prin Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea şi controlul activităților nucleare (republicată și actualizată).

- Cunoștințe avansate de limba engleză.

6. Calități şi aptitudini profesionale:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecționare;

- spirit de observație, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informațiile şi a le prelucra corect;

- abilități de comunicare, exprimare ușoara în scris și vorbit.

7. Alte condiții:

- Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o săptămână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întâlniri de lucru, etc. 

6.4.Tematica și bibliografia  

Consilier gr. II - în cadrul Serviciului Controlul Sistemelor de Management, Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear

 

TEMATICA:

1. Noțiuni de bază privind regimul de reglementare, autorizare și control al activităților din ciclul combustibilului nuclear.  

2. Cunoștințe generale privind cerințele pentru sistemele de management/sisteme de management al calității în domeniul nuclear.

3. Cunoștințe generale privind Normele CNCAN de managementul calității în domeniul nuclear și Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare.

 

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea nr.111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea şi controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

3. Raportul anual al CNCAN, http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/rapoarte/rapoarte-activitate-cncan/

4. Norme privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, cu modificările ulterioare.

5. Norme privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 66/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003,

6. Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalațiile nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 86/2020 și publicate în Monitorul Oficial. Partea I, nr. 597 din data de 8 iulie 2020.

7.DIRECTIA AUTORIZARE UTITLIZARE RADIATII IONIZANTE

CONSILIER gr.IA -  Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante - Serviciul Autorizare Surse Medicale

7.1.Condiţii specifice:

1. Studii de specialitate :  pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în chimie – specializare in radiochimie

2. Perfectionari / specializari - cursuri în radioprotecție și/sau aplicații cu surse medicale de radiații ionizante . Prezinta avantaj experienta in practica clinica de RX – diagnostic,  sau manipulare instalatii radiologice medicale .

3. Vechimea in munca sau specialitatea necesara: 6 ani.

4. Cunostinte de operare / programare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator

5. Limbi straine _ engleză, nivel mediu

6. Disponibilitate pentru lucru cu publicul, disponibilitate pentru respectarea termenelor impuse prin reglementări

7. Capacitatea de a lucra atât independent cât și în echipă, capacitate de analiză și sinteză, de  consiliere și comunicare, competență în redactare.

7.2.TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

TEMATICA

- Regimul de autorizare. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Atributiile CNCAN. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Aplicarea principiului justificarii si principiului optimizarii in general, precum și cazul particular al expunerilor medicale – prevederi generale;

- Cerinte privind proiectarea laboratorului de radiologie;

- Autorizarea practicilor de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala;

- Monitorizarea dozimetrica individuala a persoanelor expuse profesional in practica de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala ;

- Monitorizarea mediului de munca in practica de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala;

- Cerinte generale privind zonarea; clasificarea zonelor in radiologia de diagnostic;

- Limite de doza pentru persoanele expuse profesional; clasificarea pe categorii a persoanelor expuse profesional ;

- Limite de doza pentru populatie;

- Definiții cuprinse în Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare și în Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică;

- Mărimi fizice și unități de măsură  utilizate în  expunerile medicale.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completările ulterioare;

- HG nr.729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

- Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018;

- Normele de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR 11) – aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/2003;

- Directiva 2013/59/Euratom.

8.Condiţii specifice:

CONSILIER gr.IA  in cadrul Serviciului Autorizare Surse Industriale – Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante

- pregatire tehnica superioara sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

- cursuri postuniversitare de specializare in protectie radiologica si/sau specializari in aplicatiile surselor industriale de radiatii ionizante, constituie un avantaj

- experienta practica in control nedistructiv cu surse de radiatii constituie un avantaj

- vechimea in munca sau specialitatea necesara: minimum 6 ani

- cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;

8.1.Tematica şi bibliografia

Consilier gr.IA DAURI – Serviciul Autorizare Surse Industriale

TEMATICA

1. Regimul de autorizare. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Cerinte privind sistemul de protectie impotriva radiatiiilor ionizante in controlul nedistructiv: consideratii generale, responsabilitati, proceduri;

3. Monitorizarea mediului de lucru si de arie in practica de control nedistructiv;

4. Cerinte privind instalatiile radiologice cu surse inchise de radiatii uilizate in controlul nedistructiv;

5. Cerinte pentru amenajarea incintelor destinate desfasurarii practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante;

6. Cerinte privind zonarea: zone controlate si supravegheate;

7. Cerinte privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante in exteriorul incintelor special amenajate;

8. Limite de doza pentru lucratorii expusi; clasificarea pe categorii a lucratorilor expusi ;

9. Limite de doza pentru populatie;

10. Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/ );

2. HG nr.729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805/2018 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie);

3. Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica);

4. Normele de radioprotectie operationala privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 155/2003 (NSR 10) – aprobate  (http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr-10-ordin-cncan-155-2003.pdf);

5. Directiva 2013/59/Euratom.

9.CONDIŢII DE ÎNSCRIERE 

Sef serviciu in cadrul  Serviciului Evidențe Doze și Surse Radioactive - DAURI

9.1.Conditii  specifice

Pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în domeniul științelor exacte. Cursuri in radioprotectie. Obligatoriu: Cursuri în dozimetrie. Vechimea in munca sau specialitatea necesara - 9 ani. Cunostinte de operare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator. Limba engleză, nivel mediu.

9.2.Tematica şi bibliografia

Şef serviciu - DAURI – Serviciul Evidențe Doze și Surse Radioactive

1.Tematica:

1. Atribuțiile CNCAN. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

2. Activitățile și sursele care fac obiectul Legii nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

3. Controlul reglementat al surselor radioactive;

4. Categorizarea surselor radioactive închise;

5. Asigurarea validității rezultatelor in cadrul laboratoarelor desemnate pentru dozimetrie individuală;

6. Cerințe privind desemnarea laboratoarelor de dozimetrie individuală;

7. Cerințe privind tratarea neconformităților în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;

8. Sistemul de management al calității în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;

9. Aplicarea principiilor generale de management la gestionarea activității unui serviciu din cadrul CNCAN;

10. Definiții cuprinse în Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare, Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica,  Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.

2. Bibliografia:

1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea 63/2018 (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/ );

2. HG 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 805 din 20.09.2018;

3. Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica  – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 517bis/2018;

4. Norme de dozimetrie individuala si radon, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2020 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1225 bis din 14.12.2020

5. Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.550 din 2.07.2018;

6. Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear probate prin Ordinul presedintelui CNCAN 237 din 2019  și publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.798 din data de 2 ocombrie. 2019;

10.CONDITII SPECIFICE – pentru postul de  Arhivist gr.IA

1. Studii superioare universitare, absolvent cu diploma de licenta in domeniila: limba si literatura română, limbi moderne aplicate, istorie, filosofie, stiinte economice, studii culturale.

2. Masterat/ diploma postuniversitara in arhivistica.

3. Certificat eliberat de un centru autorizat in formare profesionala, in urma parcurgerii cursului de arhivist.

Vechimea necesara: minim 6 ani in specialitate ca  arhivist /arhivar sau alte functii asimilate.

Competenţe/cunoştinţe:

Cunostinte aprofundate privind legislatia aplicabila domeniului,

Cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Microsoft Office),

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivel mediu;

10.1.TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA – ARHIVIST gr.IA

1.Legea  nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 552 din 27 iunie 2006 cu modificările si completarile ulterioare;

2.Hotărârea Guvernului nr. 729 / 13.09.2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

 3.Codul muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificările si completarile ulterioare;

 4.Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996-republicată, (M.O. 293/22.04.2014),

5.Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345/2007, cu modificarile si completările ulterioare;

6.Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă, aprobat prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Naționale nr. 235 din 5 iulie 1996.

7.Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Naționale nr. 217/23.05.1996;

8. Hotărârea nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

9. Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;

10.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

11.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

12.Legea 319/2003 cu modificările şi completările ulterioare.