CENTRALIZATOR rezultate pentru concursul din data 22.04.2019

Rezultatele la interviul pentru concursul din data de 22.04.2019.

REZULTATELE la proba scrisă la concursul din data de 22.04.2019 .

Comunicat privind organizarea concursului din 22 aprilie 2019(pdf)

REZULTATELE analizarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din data de 22.04.2019

ANUNT

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul
in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data
de 22 aprilie 2019, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din
Str. Lt. Zalic,nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru
perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de
natura contractuala:

1. Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear

- la Serviciul Analize de Securitate Nucleară – 2 posturi(Consilier gr.I si Consilier debutant),

la Serviciul Reglementare și Supraveghere Reactoare Nucleare, Compartimentul Supraveghere CNE Cernavodă – 2 posturi (Consilier debutant),

la Serviciul Controlul Sistemelor de Management – 2 posturi (Consilier gr. II și Consilier gr.IA),

la Serviciul Radioprotecție, Deșeuri Radioactive și Transport – 2 posturi (Consilier gr. I),

la Serviciul Garanții Nucleare, Protecție fizica și Minerit – 2 posturi (Consilier debutant),

la Compartimentul Urgențe Nucleare și Radiologice – 2 posturi (Consilier gr.IA).

2. Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante

- la Serviciul Autorizare Surse Medicale – 5 posturi(Consilier gr. IA – 3 posturi, Consilier gr. I – 2 posturi),

    - la Serviciul Autorizare Surse Industriale – 2 posturi ( Consilier gr. IA).

3.Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

- la Compartimentul Zona 2 Sud-Est – 4 posturi Consilier gr. IA (2 posturi cu atribuții de control în județele Galați, Vrancea, Buzău si 2 posturi cu atribuții de control in județele Constanța, Tulcea, Brăila).

la Compartimentul Zona 3 Sud – 1 post (Consilier gr IA cu atribuții de control în județele Giurgiu, Călărași, Teleorman),

la Compartimentul Zona 6 Nord -Vest – 1 post (Consilier gr. I cu atribuții de control in judetele Satu Mare, Sălaj, Bihor).

la Compartimentul Zona 7 Centru – 1 post (Consilier gr. IA cu atribuții de control în județele Harghita, Covasna și Mureș).

la Serviciul Zona 8 Bucuresti–Ilfov – 2 posturi (Consilier II – 1 post și Consilier gr. IA – 1 post, cu atribuții de control în judetul Ilfov și Municipiul București.

4. Direcția Economică

la Biroul Achiziții publice - Administrativ – 1 post(Consilier gr. IA),

5. Centrul Operativ pentru Situații de Urgență și Continuitatea Guvernării - 1 post (Consilier gr.IA - IT).

   6. Compartimentul Resurse Umane – 1 post (Consilier gr.IA cu atributii de inspector sanatate si securitate in munca).

Dosarele de concurs se depun pana la data de 12.04.2019, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.104, si vor cuprinde urmatoarele documente:

 a)cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

 d) carnet de munca si copie si dupa caz, adeverinţe care atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , in copie;

 e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 g) curriculum vitae;

 h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care sunt pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada 01.04.2019 – 12.04.2019.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 17.04.2019, ora 16,00 .

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:

 1. Conditii generale pentru post:

are cetăţenia română, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

are capacitate deplină de exerciţiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

    2. Conditii specifice postului:

2.1. Consilier debutant in cadrul Serviciului Reglementare și Supraveghere Reactoare Nucleare, Compartimentul Supraveghere CNE Cernavodă.

Studii: Absolventi ai unei facultăţi cu profil tehnic, preferabil facultatea de energetică (specializarea în inginerie nucleara constituie un avantaj) sau automatizari/electrotehnică/inginerie fizica/fizica tehnologica. Alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției constituie un avantaj. Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată. Efectuarea studiilor de masterat (finalizate sau in curs), într-unul din domeniile menționate, constituie un avantaj.

Vechime: Nu este necesara/obligatorie.

Cunoştinţe necesare:

 • Cunoștințe generale privind normele CNCAN de securitate nucleara (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/), in special a Normelor fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21), a Normelor de securitate nucleară privind proiectarea şi constructia centralelor nuclearoelectrice (NSN-02) si a Normelor de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05);

 • Cunoştinţe tehnice privind centrala nuclearoelectrica (CNE) Cernavodă si modul de funcţionare al acesteia;

 • Cunostinte tehnice de baza privind sistemele speciale de securitate nucleara a unei CNE de tip CANDU-6;

 • Notiuni de baza privind urmatoarele concepte utilizate in normele de securitate nucleara: securitate nucleara, eveniment de initiere; accident baza de proiect; protectia in adancime; functiile generale de securitate nucleara; bazele de proiectare; evaluarile de securitate nucleara; sistemele speciale de securitate nucleara;

 • Cunoștințe generale privind regimul de autorizare, regimul de control si autoritatea si atributiile CNCAN asa cum sunt stabilite prin Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicata si actualizata);

 • Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet; cunostinte generale privind utilizarea bazelor de date;

 • Cunoştinţe avansate de limba engleză.

- Locul de munca la CNE Cernavoda.

2.2. Consilier debutant în cadrul Serviciului Analize de Securitate Nucleară

Studii: Absolventi ai unei facultăţi cu profil tehnic, preferabil energetic (specializarea în inginerie nucleara constituie un avantaj) sau specializări în automatizari, electrotehnică, inginerie fizică, fizică tehnologică, mecanică, sisteme tehnologice / tehnologia materialelor. Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (minim 4 ani). Efectuarea studiilor de masterat (finalizate sau în curs) într-unul din domeniile menționate constituie un avantaj.

Vechime: Nu este necesara/obligatorie.

Cunoştinţe necesare:

 • Cunoștințe generale privind regimul de autorizare, regimul de control și autoritatea și atribuțiile CNCAN așa cum sunt stabilite prin Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizată);

 • Cunoștințe generale privind normele CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/), în special a Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare (NSN-21);

 • Cunoştinţe tehnice de bază privind centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă și modul de funcţionare al acesteia;

 • Cunoștințe tehnice de bază privind sistemele speciale de securitate nucleară a unei CNE de tip CANDU-6;

 • Noțiuni de bază/definiții privind următoarele concepte utilizate în normele de securitate nucleară: securitate nucleară, eveniment de inițiere; accident bază de proiect; protecția în adâncime; funcțiile generale de securitate nucleară; bazele de proiectare; evaluările de securitate nucleară; sistemele speciale de securitate nucleară;

 • Cunoştinţe privind lucrul cu tehnică de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) și Windows, Outlook, Internet;

 • Cunoştinţe avansate de limba engleză.

 • Locul de muncă: sediul CNCAN din Bucuresti, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6.

2.3. Consilier gr. I cadrul Serviciului Analize de Securitate Nucleară

Studii: Absolventi ai unei facultăţi cu profil tehnic, preferabil energetic (specializarea în inginerie nucleara constituie un avantaj) sau specializări în automatizari, electrotehnică, inginerie fizică, fizică tehnologică, mecanică, sisteme tehnologice / tehnologia materialelor. Alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției constituie un avantaj. Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (minim 5 ani sau 4 ani și masterat). Efectuarea studiilor de masterat într-unul din domeniile menționate, constituie un avantaj.

Vechime în muncă: Minim 3 ani activitate într-un domeniu conex energeticii nucleare (evaluări de securitate nucleară, operare, proiectare, cercetare, calcule mecanice și/sau termohidraulice pentru o instalație nucleară).

Cunoştinţe necesare:

 • Cunoștințe generale privind normele CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/), în special a Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare (NSN-21), a Normelor de securitate nucleară privind proiectarea şi constructia centralelor nuclearoelectrice (NSN-02) și a Normelor de securitate nucleara privind limitele și condițiile tehnice de operare pentru instalațiile nucleare (NSN-05);

 • Cunoştinţe tehnice privind centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă și modul de funcţionare al acesteia;

 • Cunoștințe tehnice privind sistemele speciale de securitate nucleară a unei CNE de tip CANDU-6;

 • Noțiuni de bază /definiții privind următoarele concepte utilizate în normele de securitate nucleară: securitate nucleară, eveniment de inițiere; accident bază de proiect; protecția în adâncime; funcțiile generale de securitate nucleară; bazele de proiectare; evaluările de securitate nucleară; sistemele speciale de securitate nucleară;

 • Cunoștințe generale privind regimul de autorizare, regimul de control și autoritatea și atribuțiile CNCAN așa cum sunt stabilite prin Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizată);

 • Cunoștințe generale privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop, metodologie generală, coduri de calcul utilizate pentru centralele de tip CANDU), sau alternativ, cunoștințe similare privind analizele mecanice, termohidraulice sau fizica reactorului.

 • Noțiuni de bază privind rezistența materialelor și proiectarea recipienților sub presiune (materiale, eforturi admisibile, testare) sau cunoștințe generale privind bazele termoenergeticii (noțiuni fundamentale, transfer de căldura, instalații și echipamente termice, surse și forme de energie) sau sisteme electrice.

 • Cunoştinţe privind lucrul cu tehnică de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) și Windows, Outlook, Internet;

 • Cunoştinţe avansate de limba engleză.

 • Locul de muncă: sediul CNCAN din Bucuresti, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6.

  2.4. Consilier gr.IA in cadrul Compartimentului Urgente Radiologice si Nucleare

Studii: Absolvent al unei facultati cu profil tehnic, preferabil specializarea în energetica nucleara constituie un avantaj (alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securitatii nucleare/radioprotectiei,constituie un avantaj). Studiile trebuie sa fie la zi, de lunga durata (5 ani sau 4 ani si masterat inceput sau finalizat într-unul din domeniile mentionate).

Absolvent al altor facultati cu profil tehnic sau juridic. Studiile trebuie sa fie de lunga durata (5 ani sau 4 ani si masterat inceput sau finalizat într-unul din domeniile mentionate). Vechimea în munca sau specialitatea necesara: minimum 6 ani.

Cunostinte avansate de limba engleza.

Locul de muncă: sediul CNCAN din Bucuresti, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6.

      2.5. Consilier debutant in cadrul Serviciului Garantii Nucleare, Protectie fizica si Minerit

Studii: Absolventi ai unei facultăţi cu profil tehnic (ingineri, fizicieni, chimisti). Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată. Efectuarea studiilor de masterat (finalizate sau in curs), constituie un avantaj.

Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj;

Vechime: Nu este necesara/obligatorie.

Cunoştinţe privind lucrul cu tehnică de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) și Windows, Outlook, Internet;

Cunoştinţe la nivel mediu de limba engleză.

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor de control/inspectii.

Locul de muncă: sediul CNCAN din Bucuresti, Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6.

     2.6. Consilier gr. I – in cadrul Serviciului Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport.

Studii universitare de licență, master sau doctorat absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente într-unul din domeniile: fizică, inginerie, geologie, geofizică, inginerie chimică,

Vechimea in specialitate: minim 3 ani,

Cunoştinţe avansate de limba engleză;

Cunoștințe temeinice de lucru pe tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet, baze de date, arhivare;

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc;

Permis de conducere auto constitue un avantaj.

Locul de munca – sediul CNCAN din str. Lt Zalic nr 4, București, sector 6

  2.7. Consilier gr. IA Serviciul Controlul Sistemelor de Management

Studii: Absolvent al unei facultăţi din domeniul științelor inginerești, preferabil facultatea de energetică (specializarea în centrale nucleare constituie un avantaj) sau automatizari/electrotehnică/ inginerie mecanică/tehnologia materialelor (alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției constituie un avantaj). Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (5 ani sau 4 ani și masterat inceput sau finalizat într-unul din domeniile menționate).

Cursuri de pregatire în domeniul sistemelor de management integrat sau standardelor de management al calității / asigurarea calității, aplicabile domeniului nuclear.

Vechime: Minim 6 ani activitate în domeniul științelor inginerești, dintre care cel puțin 3 ani în evaluarea sau implementarea cerințelor sistemelor de management al calității în domeniul nuclear.

Cunoştinţe necesare:

 • Cunoștințe privind Norme de managementul calității în domeniul nuclear (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/).

 • Cunoștințe privind standardele de management integrat/managementul calității (ISO, CSA.N, NQA-1, GSR-Part 2).

 • Cunoştinţe tehnice generale privind instalațiile nucleare.

 • Cunoştinţe tehnice generale privind centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă și modul de funcţionare al acesteia; cunoştințe tehnice de bază privind sistemele speciale de securitate nucleară ale unei CNE de tip CANDU-6; alte cunoștințe (fizica reactorului, automatizarea unei CNE, partea electrica a CNE, cunoştinte de mecanică şi aplicarea lor la CNE, etc) pentru alte specialităţi decât energetica nucleară, constituie avantaj.

 • Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) şi Windows, Outlook, Internet; cunoştințe generale privind utilizarea bazelor de date.

 • Cunoștințe privind regimul de reglementare, autorizare și control și autoritatea și atribuțiile CNCAN așa cum sunt stabilite prin Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizată).

 • Cunoştinţe avansate de limba engleză.

- Locul de munca – sediul CNCAN din str. Lt Zalic nr 4, București, sector 6

    2.8. Consilier gr. II - Serviciul Controlul Sistemelor de Management

Studii: Absolvent al unei facultăţi din domeniul științelor inginerești, preferabil facultatea de energetică (specializarea în centrale nucleare constituie un avantaj) sau automatizări/electrotehnică/ inginerie mecanică/tehnologia materialelor (alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției constituie un avantaj). Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (5 ani sau 4 ani și masterat început sau finalizat într-unul din domeniile menționate).

Vechime: Minim 1 an activitate în domeniul științelor inginerești.

Cunoştinţe necesare:

 • Cunoștințe generale privind Norme de managementul calității în domeniul nuclear

(http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/).

 • Cunoștințe generale privind standardele de management integrat/managementul calității (seria ISO).

 • Cursuri de pregătire în domeniul sistemului de management / standardelor de management al calităţii, constituie avantaj.

 • Cunoştinţe tehnice generale privind instalațiile nucleare, constituie avantaj.

 • Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet; cunostințe generale privind utilizarea bazelor de date.

 • Cunoștințe generale privind regimul de reglementare, autorizare și control și autoritatea și atribuțiile CNCAN așa cum sunt stabilite prin Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizată).

 • Cunoştinţe avansate de limba engleză.

Locul de munca – sediul CNCAN din str. Lt Zalic nr 4, București, sector 6

      2.9. Consilier gr. IA in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Studii:Pregatire superioara de lunga durata, licentiat in domeniul tehnic sau economic.

Pregatire de specialitate in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

Pregatire de specialitate in domeniul resurselor

Cunostinte de management si despre organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice;

Vechime in specialitate - minim 6 ani

Limba engleza - nivel mediu

Cunostinte privind lucrul cu tehnica de calcul, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator, cunostințe generale privind utilizarea bazelor de date.

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;

Locul de muncă - la sediul CNCAN din Bucuresti, str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;

     2.10. Consilier gr.IA in cadrul Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta si Continuitatea Guvernarii

Studii tehnice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniile: Informatica, Electronica, Automatizari si calculatoare

Vechimea in munca sau specialitatea necesara: peste 6 ani

Cunostinte de limba engleza

Cunoștințe temeinice de lucru pe tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet, baze de date, arhivare;

Perfectionari / specializari : cursuri în domeniul IT constitue un avantaj

Abilități, calități, aptitudini necesare: competență profesională, abilități de comunicare: scrisă și orală, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a lucra individual și în echipă, promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor, preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor de pregătire profesională, întalniri de lucru, etc;

Permis de conducere categoria B.

Locul de munca - Bucuresti, Lt Zalic, nr 4 sector 6.

    2.11.Consilier gr. IA in cadrul Serviciului Autorizare Surse Medicale

 • pregatire tehnica superioara sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

 • studii de masterat finalizate in fizica medicala/specializari in inginerie pentru domeniul medical constituie un avantaj

 • cursuri postuniversitare de specializare in protectie radiologica si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante, relevante pentru domeniul medical, constituie un avantaj

 • specializari in service instalatii radiologice medicale constituie un avantaj

 • experienta practica in domeniul aplicatiilor cu surse medicale de radiatii ionizante constituie un avantaj

 • vechimea in munca sau specialitatea necesara: minimum 6 ani

 • cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;

Locul de munca - Bd. Libertatii, nr 14 sector 5.

    2.12.Consilier gr. I in cadrul Serviciului Autorizare Surse Medicale

 • pregatire tehnica superioara sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

 • studii de masterat (finalizate sau in curs) in fizica medicala/specializari in inginerie pentru domeniul medical constituie un avantaj

 • specializari in service instalatii radiologice medicale constituie un avantaj

 • cursuri postuniversitare de specializare in protectie radiologica si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante, relevante pentru domeniul medical, constituie un avantaj

 • experienta practica in domeniul aplicatiilor cu surse medicale de radiatii ionizante constituie un avantaj

 • vechimea in munca sau specialitatea necesara: minimum 3 ani

 • cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;

-Locul de munca - Bd. Libertatii, nr 14 sector 5.

    2.13. Consilier IA in cadrul Serviciului Autorizare Surse Industriale

 • pregatire tehnica superioara sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

 • cursuri postuniversitare de specializare in protectie radiologica si/sau specializari in aplicatiile surselor industriale de radiatii ionizante, constituie un avantaj

 • experienta practica in control nedistructiv cu surse de radiatii constituie un avantaj

 • vechimea in munca sau specialitatea necesara: minimum 6 ani

 • cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;

-Locul de munca - Bd. Libertatii, nr 14 sector 5.

    2.14. Consilier gr. IA in cadrul Directiei Economice, Biroul Achizitii Publice – Administrativ

 • pregatire superioara tehnica (inginer sau absolvent al unei universitati, in domeniul stiintelor exacte), economica sau juridica studii de lunga durata,

 • vechimea in specialitatea studiilor: 6 ani

 • cunostinte de operare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator.

 • cunostinte limba engleza cel putin nivel mediu.

 • călătorii cu frecvență relativ scazută, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;

-Locul de muncă - la sediul CNCAN din Bucuresti, str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6;

      2.15. Consilier gr. I in cadrul Compartimentului Zona 6 Nord Vest, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

 • Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

 • Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante;

 • Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;

 • Permis de conducere categoria B;

 • Vechime in munca sau specialitatea necesara: minim 3 ani;

 • Locul de munca – Compartimentul Zona 6 Nord Vest, cu atributii de control in judetele Satu Mare, Salaj, Bihor.

      2.16. Consilier gr. IA in cadrul Compartimentului Zona 2 Sud-Est, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

- Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

 • Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante;

 • Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;

 • Permis de conducere categoria B;

 • Vechime in munca sau specialitatea necesara: minim 6 ani;

 • Locul de munca – Compartimentul Zona 2 Sud-Est, cu atributii de control in judetele Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta.

    2.17. Consilier gr. IA in cadrul Compartimentului Zona 3 Sud, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

 • Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

 • Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante;

 • Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;

 • Permis de conducere categoria B;

 • Vechime in munca sau specialitatea necesara: minim 6 ani;

 • Locul de munca – Compartimentul Zona 3 Sud, cu atributii de control in judetele Teleorman, Giurgiu, Calarasi.

      2,18. Consilier gr. IA in cadrul Compartimentului Zona 7 Centru, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

 • Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

 • Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante;

 • Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;

 • Permis de conducere categoria B;

 • Vechime in munca sau specialitatea necesara: minim 6 ani;

 • Locul de munca – Compartimentul Zona 7 Centru, cu atributii de control in judetele Mures, Harghita, Covasna.

     2.19. Consilier gr. IA in cadrul Compartimentului Zona 8 Bucuresti-Ilfov, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

 • Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

 • Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante;

 • Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;

 • Permis de conducere categoria B;

 • Vechime in munca sau specialitatea necesara: minim 6 ani;

 • Locul de munca – Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5, Compartimentul Zona 8 Bucuresti-Ilfov, cu atributii de control in judetul Ilfov si Municipiul Bucuresti.

      2.20. Consilier II in cadrul Compartimentului Zona 8 Bucuresti-Ilfov, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

 • Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

 • Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante;

 • Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;

 • Permis de conducere categoria B;

 • Vechime in munca sau specialitatea necesara: minim 1 an;

 • Locul de munca – Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5, Compartimentul Zona 8 Bucuresti-Ilfov, cu atributii de control in judetul Ilfov si Municipiul Bucuresti.

Concursul consta in :

 • proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de 22 aprilie 2019, ora 10;

 • interviul se va desfasura in data de 02.05.2019, ora 10, la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de o zi.

Bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro.”

  

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

1,Consilier Debutant din cadrul Serviciului Reglementare și Supraveghere Reactoare Nucleare (SRSRN), Compartimentul Supraveghere CNE Cernavodă

TEMATICA:

 1. Legea nr. 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicata si actualizata) http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/

 2. Normele CNCAN privind securitatea nucleară și autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDUhttp://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/

 3. Centrale nucleare. Scheme tehnologice de principiu și principii de funcționare

 4. Centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6. Descriere generală https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf

 5. Reactorul CANDU-6 – proiectare și funcționare. Combustibilul nuclear, reacția de fisiune, zona activă a reactorului de tip CANDU-6, canalele de combustibil, rolul moderatorului la reactorul de tip CANDU-6. Sistemul primar de transport al căldurii la reactorul de tip CANDU-6 - proiectare și funcționare. Sisteme speciale de securitate nucleara la reactorul de tip CANDU-6
 6. Funcțiile de securitate nucleară. Protecția în adâncime la centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6 și barierele de securitate

 7. Mărimi și unități de măsura dozimetrice. Limite de doze stabilite prin legislația națională, conform Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologicahttp://www.cncan.ro/assets/NSR/2018-2/02.07.2018Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf

 8. Cunoștințe generale privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop), conform prevederilor din normele CNCAN de securitate nucleara

 9. Mărimi și unități de măsură (mecanice, electrice, nucleare)

 10. Notiuni de baza utilizate in reglementarea securitatii nucleare (conform definitiilor din normele CNCAN de securitate nucleara), cum ar fi: securitate nucleara, eveniment de initiere; accident baza de proiect; protectia in adancime; functiile generale de securitate nucleara; bazele de proiectare; evaluarile de securitate nucleara; sistemele speciale de securitate nucleara.

 11. Notiuni de baza privind regimul de control, conform prevederilor din Capitolul IV al Legii 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 

BIBLIOGRAFIA:

 

 1. Legea nr.111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicata (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/).

 2. Norme CNCAN de securitate nucleară(http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/), în particular următoarele:

2.1. Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);

2.2. Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectric (NSN-02);

2.3. Norme de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05);

2.4 Norme de securitate nucleara privind protectia instalatiilor nucleare impotriva evenimentelor externe de origine naturala (NSN-06);

2.5 Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07)

2.6 Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);

2.7 Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);

2.8 Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13);

2.9 Norme de securitate nucleara privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare (NSN-18)

2.10 Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21);

2.11 Norme de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare (NSN-23) 

     3. Bibliografie tehnica:

3.1. The Essential CANDU - A Textbook on the CANDU Nuclear Power Plant Technology: http://www.nuceng.ca/candu/

 3.2. CANDU-6 Technical Summary: https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf

 3.3. CANDU Fundamentals: https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf

    3.4 Raportul national al Romaniei la Conventia de Securitate Nucleara, Editia a 7-a, 2017: http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2016/Romanian-Report-for-CNS-7th-Edition-12-August-2016.pdf

2. Serviciul Analize de Securitate Nucleară

2.1.Consilier Debutant

TEMATICA: 

1.Regimul de reglementare, autorizare și control al activităţilor din ciclul combustibilului nuclear în România.

2.Normele CNCAN privind securitatea nucleară și autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – cerințe fundamentale și cerințe specifice privind amplasarea, proiectarea, evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU.

3.Centrale nucleare. Scheme tehnologice de principiu și principii de funcționare.

4.Centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6. Descriere generală. (Cursuri de profil UPB – Facultatea de Energetica sau 

 https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf

5.Reactorul CANDU-6 – proiectare și funcționare. Combustibilul nuclear, reacția de fisiune, zona activă a reactorului de tip CANDU-6, canalele de combustibil, rolul moderatorului la reactorul de tip CANDU-6. Sistemul primar de transport al căldurii la reactorul de tip CANDU-6 - proiectare și funcționare. Sisteme speciale de securitate nucleara la reactorul de tip CANDU-6. (CANDU Fundamentals)

6.Notiuni de bază utilizate în reglementarea securității nucleare (conform definițiilor din normele CNCAN de securitate nucleară), cum ar fi: securitate nucleară, eveniment de inițiere; accident bază de proiect; protecția în adâncime; funcțiile generale de securitate nucleară; bazele de proiectare; evaluările de securitate nucleară; sistemele speciale de securitate nucleară.

7.Funcțiile de securitate nucleară, protecția în adâncime și barierele de securitate la centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6.

8.Mărimi și unități de măsura dozimetrice. Mărimi și unități de măsură (mecanice, electrice, nucleare)

BIBLIOGRAFIA:

 

1.Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicata (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/).

2.Norme CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ), în particular următoarele:

2.1 Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21);

2.2 Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);

2.3 Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectric (NSN-02);

2.4 Norme de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05);

2.5 Norme de securitate nucleara privind protectia instalatiilor nucleare impotriva evenimentelor externe de origine naturala (NSN-06);

2.6 Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07)

2.7 Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);

2.8 Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);

2.9 Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13);

3. Rapoarte CNCAN

3.1 Raportul national al Romaniei la Conventia de Securitate Nucleara, Editia a 7-a, 2017: http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2016/Romanian-Report-for-CNS-7th-Edition-12-August-2016.pdf

 4.Bibliografie tehnică:

Cursuri de specialitate:

4.1. UPB – Centrale nuclearo-electrice (N. Danila, I. Prisecaru, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1980);

4.2. UPB – Strategii și filiere energetice nucleare (C. Bratianu, V. Bendic, V. Georgescu, Ed. Tehnică Bucuresti, 1990)

4.3. UPB - Teoria reactoarelor nucleare (N. Mihailescu, Ed. Tehnică, 2003);

4.4. UPB – Introducere în termohidraulica reactorilor nucleari CANDU (D. Dupleac, I. Prisecaru, Ed. Proxima, 2005)

4.5. UPB – Analize de securitate nucleară (D. Dupleac „Introducere în analiza termohidraulică a reactorilor CANDU”, Ed. Universitatea Carol Davila, 2013).

4.6. UPB - Cursul de la Facultatea de Energetica “Bazele termoenergeticii“ (Badea A., Stan M. si altii, UPB, 2003).

4.7. Petre Stefanescu, Introducere in securitatea nucleara. Sistemul de management al calitatii. Editura Modelism, 2005.

Bibliografie internațională:

4.8 CANDU-6 Technical Summary, CANDU 6 Program Team Reactor Development Business Unit, May 2005.

4.9 CANDU Fundamentals: https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf 

4.10 The Essential CANDU - A Textbook on the CANDU Nuclear Power Plant Technology: http://www.nuceng.ca/candu/

2.2. Consilier gr. I

TEMATICA:

 1. Regimul de reglementare, autorizare și control al activităţilor din ciclul combustibilului nuclear în România.

 2. Normele CNCAN privind securitatea nucleară și autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – cerințe fundamentale și cerințe specifice privind amplasarea, proiectarea, evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU.

 3. Centrale nucleare. Scheme tehnologice de principiu și principii de funcționare.

 4. Centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6. Descriere generală. (Cursuri de profil UPB – Facultatea de Energetica sau https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf

 5. Reactorul CANDU-6 – proiectare și funcționare. Combustibilul nuclear, reacția de fisiune, zona activă a reactorului de tip CANDU-6, canalele de combustibil, rolul moderatorului la reactorul de tip CANDU-6. Sistemul primar de transport al căldurii la reactorul de tip CANDU-6 - proiectare și funcționare. Sisteme speciale de securitate nucleara la reactorul de tip CANDU-6. (CANDU Fundamentals)

 6. Notiuni de bază utilizate în reglementarea securității nucleare (conform definițiilor din normele CNCAN de securitate nucleară), cum ar fi: securitate nucleară, eveniment de inițiere; accident bază de proiect; protecția în adâncime; funcțiile generale de securitate nucleară; bazele de proiectare; evaluările de securitate nucleară; sistemele speciale de securitate nucleară.

 7. Funcțiile de securitate nucleară, protecția în adâncime și barierele de securitate la centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6.

 8. Analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop, metodologie, coduri de calcul utilizate) sau similar pentru analize mecanice, termohidraulice sau de fizica reactorului.

 9. Mărimi și unități de măsura dozimetrice. Mărimi și unități de măsură (mecanice, electrice, nucleare).

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicata (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/).

2.Norme CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ), în particular următoarele:

2.1 Norme fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare (NSN-21);

2.2 Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);

2.3 Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectric (NSN-02);

2.4 Norme de securitate nucleara privind limitele și condițiile tehnice de operare pentru instalațiile nucleare (NSN-05);

2.5 Norme de securitate nucleară privind protecția instalațiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturala (NSN-06);

2.6 Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07)

2.7 Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);

2.8 Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);

2.9 Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13);

3. Rapoarte CNCAN

3.1 Raportul national al Romaniei la Conventia de Securitate Nucleara, Editia a 7-a, 2016: http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2016/Romanian-Report-for-CNS-7th-Edition-12-August-2016.pdf

 4. Bibliografie tehnica:

Cursuri de specialitate:

4.1. UPB – Centrale nuclearo-electrice (N. Danila, I. Prisecaru, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1980);

4.2. UPB – Strategii și filiere energetice nucleare (C. Bratianu, V. Bendic, V. Georgescu, Ed. Tehnică Bucuresti, 1990)

4.3. UPB - Teoria reactoarelor nucleare (N. Mihailescu, Ed. Tehnică, 2003);

4.4. UPB – Introducere în termohidraulica reactorilor nucleari CANDU (D. Dupleac, I. Prisecaru, Ed. Proxima, 2005)

4.5. UPB – Analize de securitate nucleară (D. Dupleac „Introducere în analiza termohidraulică a reactorilor CANDU”, Ed. Universitatea Carol Davila, 2013).

4.6. UPB - Cursul de la Facultatea de Energetica “Bazele termoenergeticii“ (Badea A., Stan M. si altii, UPB, 2003).

4.7. Petre Stefanescu, Introducere in securitatea nucleara. Sistemul de management al calitatii. Editura Modelism, 2005.

4.8. Prescriptia tehnica ISCIR “Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare”, PT N SCP 1-2008

(http://www.iscir.ro/doc/legislatie/PT%20N%20SCP%201-2008.pdf ).

4.9. Cursuri, manuale specifice privind rezistența materialelor, calcule termohidraulice și mecanice._

Bibliografie internationala:

4.10 CANDU-6 Technical Summary, CANDU 6 Program Team Reactor Development Business Unit, May 2005.

4.11 CANDU Fundamentals: https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf

 4.12 The Essential CANDU - A Textbook on the CANDU Nuclear Power Plant Technology: http://www.nuceng.ca/candu/

3. Compartimentul Urgente Nucleare si Radiologice

3.1. Consilier gr. 1A

TEMATICA:

 

1. Legea 111/1996, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare (republicata si actualizata).

2. Normele CNCAN privind managementul urgentelor radiologice (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-privind-managementul-urgentelor-radiologice/), securitatea radiologica (http://www.cncan.ro/assets/NSR/2018-2/02.07.2018Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf ), securitatea nucleara si autorizarea CNE si a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, evaluarile de securitate nucleara, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ).

3. Notiuni avansate despre planuri de raspuns la urgenta radiologica si nucleara, pe amplasament si in afara amplasamentului.

4. Notiuni de baza privind niveluri de referinta, criterii generice si criterii operationale

5. Notiuni de baza privind evaluarea pericolelor

6. Notiuni de avansate privind stabilirea zonelor de planificare la urgenta si aranjamentele necesare.

7. Notiuni de avansate privind masuri si actiuni de protectie pentru populatie si lucratorii la urgenta.

8. Notiuni de baza de radioprotectie.

8. Notiuni de baza privind functiile de securitate nucleara, protectia in adancime la centrala nucleara CANDU si barierele de securitate.

     9. Marimi si unitati de masura dozimetrice. Limite de doze.

10. Cunostinte generale privind analizele si evaluarile de securitate nucleara la centrala nuclearo-electrica de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop).

11.Notiuni de baza utilizate in reglementarea domeniului pregatirii planificarii si raspunsului la urgente nucleare si radiologice.

12. Managementul centrelor operative pentru situatii de urgenta

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea 111/1996, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare (republicatain MOF nr. 552/26.06.2006 si consolidata in dec. 2013 -http://www.cncan.ro/legislatie/legi/).

2. Norme privind managementul urgentelor radiologice(http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-privind-managementul-urgentelor-radiologice/ ):

 • Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne si al presedintelui CNCAN nr. 61/113/2018 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 523 bis din 26.06.2018.

 • Normele privind prevenirea, pregatirea si raspunsul in caz de situatii de urgenta pentru categoria de pregatire pentru urgenta I, categoria de pregatire pentru urgenta II si categoria de pregatire pentru urgenta III aprobate prin Ordinul CNCAN 146/2018

 • Normele privind prevenirea, pregatirea si raspunsul in caz de situatii de urgenta pentru categoria de pregatire pentru urgenta IV si categoria de pregatire pentru urgenta VI, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 147/2018

     3. Norme CNCAN de securitate radiologica (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/ ):

4. Norme CNCAN de securitate nucleara (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ):

 • Norma de securitate nucleara privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);

 • Norme de securitate nucleara privind proiectarea si constructia centralelor nuclearoelectric (NSN-02);

 • Norme de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05);

 • Norme de securitate nucleara privind protectia instala-tiilor nucleare impotriva evenimentelor externe de origine naturala (NSN-06);

 • Norme de securitate nucleara privind pregatirea raspunsului la tranzienti, accidente si situatii de urgenta la centralele nuclearoelectrice (NSN-07)

 • Norme privind sistemul de racire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);

 • Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);

 • Norme privind sistemele de oprire rapida pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13).

5. Ordonanta de Urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

     6. Hotararea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc

7. Hotararea nr. 768/2016 privind organizarea si functionarea Platformei nationale pentru reducerea riscurilor la dezastre

8. HOTARARE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta cu modificarile si completarile ulterioare

9. HOTÃRARE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

 

Bibliografie tehnica:

3.1. The Essential CANDU - A Textbook on the CANDU Nuclear Power Plant Technology: http://www.nuceng.ca/candu/pdf/TheEssentialCANDU.pdf

3.2. CANDU-6 Technical Summary: https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf

3.3. CANDU Fundamentals: https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf

3.4. UPB – Centrale nuclearo-electrice (N. Danila, I. Prisecaru, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1980);

3.5. UPB – Strategii si filiere energetice nucleare (C. Bratianu, V. Bendic, V.Georgescu, Ed. Tehnica Bucuresti, 1990);

3.6. UPB - Teoria reactoarelor nucleare (N. Mihailescu, Ed. Tehnica, 2003);

3.7. UPB – Introducere in termohidraulica reactorilor nucleari CANDU (D. Dupleac, I.Prisecaru, Ed. Proxima, 2005)

3.8. UPB – Analize de securitate nucleara (D. Dupleac „Introducere in analiza termohidraulica a reactorilor CANDU”, Ed. Universitatea Carol Davila, 2013) 

4.Serviciul Controlul Sistemelor de Management, Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear

4.1. Consilier gr. I A

TEMATICA:

 1. Noțiuni generale privind regimul de reglementare, autorizare și control al activităţilor din ciclul combustibilului nuclear.

 2. Cunoștințe privind cerinţele pentru sistemele de management/sisteme de management al calității în domeniul nuclear.

 3. Cunoștinte privind Normele CNCAN de managementul calităţii în domeniul nuclear, Normele privind autorizarea executãrii construcţiilor cu specific nuclear și Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.

 4. Cunoștințe generale privind codurile, standardele și ghidurile internaționale în domeniul sistemelor de management / sisteme de management al calității destinate domeniului nuclear.

 

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

3. Raportul Romaniei privind indeplinirea obligatiilor din Conventia de Securitate Nucleara - a 7-a editie (2016), articolul 13, http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2016/Romanian-Report-for-CNS-7th-Edition-12-August-2016.pdf

4. Raportul anual al CNCAN, http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2017/CNCAN-Raportul-Anual-pe-2016-24.05.2017-final-1.pdf

 1. Norme privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare (NMC-01), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

 2. Norme privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare (NMC-02), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 66/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 286/2004 din 27.08.2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004.

 3. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la evaluarea și alegerea amplasamentelor instalațiilor nucleare (NMC-03), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 67/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

 4. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de cercetare - dezvoltare în domeniul nuclear (NMC-04), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 68/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

 5. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la proiectarea instalațiilor nucleare (NMC-05), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 69/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

 6. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activitătilor de aprovizionare destinate instalațiilor nucleare (NMC-06), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 70/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

 7. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și de furnizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare (NMC-07), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 71/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 287/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004.

 8. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de construcții-montaj destinate instalațiilor nucleare (NMC-08), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 72/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

 9. Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de punere în funcțiune a instalațiilor nucleare (NMC-09), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 73/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

 10. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității pentru exploatarea instalațiilor nucleare (NMC-10), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 74/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

 11. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la dezafectarea instalațiilor nucleare (NMC-11), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 75/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

 12. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la producerea și utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize și calcule destinate instalațiilor nucleare (NMC-12), aprobate prin ordinul nr. 76 din 30.05.2003 al președintelui CNCAN și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

 13. Norme pentru stabilirea claselor de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității în fabricarea produselor și realizarea serviciilor destinate instalațiilor nucleare (NMC-13), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 407/2004, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 02 februarie 2005.

 14. Normele privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear (NCN-01), aprobate prin Ordinul nr 407/2005 al președintelui CNCAN din 21/12/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 01/03/2006.

 15. Ghid de securitate nucleara privind codurile si standardele industriale pentru centralele nuclearoelectrice (GSN-01), aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr.51/23.03.2015 si publicat in MO Partea I nr. 228/03.04.2015.

 16. Norme fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare (NSN-21), publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017.

 17. Publicaţia AIEA, Leadership and Management for Safety, GSR Part 2, http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1750web.pdf

4.2.Consilier gr. II - în cadrul Serviciului Controlul Sistemelor de Management, Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear

TEMATICA:

1.Noțiuni de bază privind regimul de reglementare, autorizare și control al activităţilor din ciclul combustibilului nuclear.

2.Cunoștințe generale cerinţele pentru sistemele de management/sisteme de management al calității în domeniul nuclear.

3.Cunoștinte generale privind Normele CNCAN de managementul calităţii în domeniul nuclear, Normele privind autorizarea executãrii construcţiilor cu specific nuclear și Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.

4.Cunoștințe generale privind codurile, standardele și ghidurile internaționale în domeniul sistemelor de management / sisteme de management al calității destinate domeniului nuclear.

BIBLIOGRAFIA:

1.Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

3.Raportul Romaniei privind indeplinirea obligatiilor din Conventia de Securitate Nucleara - a 7-a editie (2016), articolul 13, http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2016/Romanian-Report-for-CNS-7th-Edition-12-August-2016.pdf

4.Raportul anual al CNCAN, http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2017/CNCAN-Raportul-Anual-pe-2016-24.05.2017-final-1.pdf

5.Norme privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare (NMC-01), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

6.Norme privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare (NMC-02), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 66/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 286/2004 din 27.08.2004 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004.

7.Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la evaluarea și alegerea amplasamentelor instalațiilor nucleare (NMC-03), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 67/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

8.Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de cercetare - dezvoltare în domeniul nuclear (NMC-04), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 68/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

9.Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la proiectarea instalațiilor nucleare (NMC-05), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 69/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

10.Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activitătilor de aprovizionare destinate instalațiilor nucleare (NMC-06), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 70/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

11.Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și de furnizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare (NMC-07), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 71/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 287/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004.

12.Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de construcții-montaj destinate instalațiilor nucleare (NMC-08), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 72/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

13.Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de punere în funcțiune a instalațiilor nucleare (NMC-09), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 73/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

14.Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității pentru exploatarea instalațiilor nucleare (NMC-10), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 74/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

15.Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la dezafectarea instalațiilor nucleare (NMC-11), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 75/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

16.Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la producerea și utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize și calcule destinate instalațiilor nucleare (NMC-12), aprobate prin ordinul nr. 76 din 30.05.2003 al președintelui CNCAN și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

17.Norme pentru stabilirea claselor de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității în fabricarea produselor și realizarea serviciilor destinate instalațiilor nucleare (NMC-13), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 407/2004, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 02 februarie 2005.

18.Normele privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear (NCN-01), aprobate prin Ordinul nr 407/2005 al președintelui CNCAN din 21/12/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 01/03/2006.

19.Ghid de securitate nucleara privind codurile si standardele industriale pentru centralele nuclearoelectrice (GSN-01), aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr.51/23.03.2015 si publicat in MO Partea I nr. 228/03.04.2015.

20.Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017.

21.Publicaţia AIEA, Leadership and Management for Safety, GSR Part 2, http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1750web.pdf

5. Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport – Consilier gr.I

TEMATICA:

1.Controlul reglementat al CNCAN conform Legii 111/1996 cu completările și modificările ulterioare.(Activități care se autorizează de către CNCAN conform Legii 111/1996 cu completările și modificările ulterioare, Atributiile CNCAN conform Legii 111/1996 cu completările și modificările ulterioare)

2.Principiile generale de protectie radiologica.(Limite de doză și niveluri de referință,Cerințe privind expunerea profesională,Cerințe privind expunerea publică,Cerințe privind situația de expunere planificată, situația de expunere existentă și situația de expunere la urgență).

3.Marimi specifice radioprotectiei.(Ecranarea radiațiilor,Tipuri de radiații).

4.Principiile gestionării in siguranță a deșeurilor radioactive

5.Etapele de baza în managementul deșeurilor radioactive

6.Cerințe privind predepozitarea deșeurilor radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice

7.Clasificarea deseurilor radioactive

8.Cerințe de securitate pentru sursele naturale de radiații.(Cerințe de exceptare de la controlul reglementat privind sursele naturale de radiații, Estimarea dozelor datorate expunerii la radon, Evaluarea de securitate pentru activități implicând surse naturale de radiatii).

9.Planul National de Actiune la Radon.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicată cu completarile si modificarile ulterioare și cu modificările și completările prevăzute in Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 2. HG 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018,

 3. Ordinul CNCAN nr. 752/3978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 25 iunie 2018.

 4. Ordinul CNCAN nr. 56/2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat republicat in 2014, cu completările și modificările prevăzute in Ordinul nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului CNCAN nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

 5. Ordinul CNCAN nr. 156/2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deşeurilor radioactive, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 04 iulie 2005.

 6. Ordinul nr. 145/2018 pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii interne şi externe,  publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 03 iulie 2018.

 7. Ordinul nr. 115/2017 pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice , publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 15 iunie 2017.

 8. Ordinul nr. 148/2017 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive, surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 02 august 2017.

 9. Ordinul nr. 316/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate radiologică pentru surse naturale de radiaţii , publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 11 decembrie 2018.

 10. Hotărârea nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune la radon Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 25 iulie 2018.

6.SERVICIUL GARANTII NUCLEARE, PROTECTIE FIZICA SI MINERIT - Consilier debutant

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul CNCAN nr. 419/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedurile de autorizare pentru activități din domeniul nuclear care implică materiale, dispozitive, echipamente şi informațiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explosive (NGN-03);
 3. Ordin al Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind aprobarea Normelor de control de garanții în domeniul nuclear nr. 363/2001 (NGN-01);
 4. Ordin al Preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind aprobarea Normelor de protecție fizică în domeniul nuclear nr. 382/2001 (NPF-01);
 5. Hotărârea nr. 729/2018 privind aprobarea organizarea şi funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

TEMATICA

1. Activitățile pentru care se aplică prevederile Legii nr.111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Condițiile de autorizare prevăzute în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Obligațiile titularului de autorizație conform prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Atribuțiile CNCAN conform HG nr. 729/2018 privind organizarea și funcționarea CNCAN;

5. Regimul de autorizare conform NGN-03 (autorizarea și tipuri de autorizație);

6. Eliberarea autorizațiilor conform NGN-03 (solicitarea autorizării, dosarul de autorizare, modificarea autorizației);

7. Categoriile de materiale supuse controlului de garanții nucleare și organizarea sistemului de control de garanții nucleare;

8. Definițiile pentru termenii: material nuclear, material de interes nuclear, controlul de garanții nucleare, evidența contabilă, instalație nucleară, zonă de bilanț material, inventar fizic, produs fisionabil special, materie primă nucleară, titular de autorizație, conform NGN-01;

9. Descrierea tipurilor de amenințări ce trebuie luate în considerare la proiectarea sistemului de protecția fizică (sabotajul și furtul de materiale protejate), conform NPF-01;

10. Definiții pentru termenii: sistem de protecție fizică, sabotaj, forța de răspuns, intrus, bariera fizică , personal de pază, zonă vitală, zonă controlată, conform NPF-01.

7. Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante - 9 posturi

TEMATICA:

 1. Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 2. Regimul de control conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 3. Aplicarea sanctiunilor contraventionale. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

 4. Sistemul de reglementari CNCAN din domeniul securitatii radiologice;

 5. Efectuarea activitatii de control pentru supravegherea desfasurarii de activitati cu surse de radiatii ionizante;

 6. Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/);

 2. HG 729/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018 (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

 3. Norme CNCAN in domeniul securitatii radiologice, de implementare a prevederilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/);

 4. Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control http://www.cncan.ro/inspectie-si-supraveghere/.

 8. Biroul Achizitii publice –Administrativ – Consilier gr.IA

TEMATICA:

 • Principiile în achiziţiile publice

 • Planificarea achiziţiilor publice

 • Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 • Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 • Iniţierea şi lansarea procedurii

 • Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 • Atribuirea contractului de achiziţie publică

 • Soluţionarea contestaţiilor

 • Derularea şi finalizarea contractului

 • Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 • Licitaţia electronică ca etapă finală a unei proceduri offline

 • Procesul bugetar

 • Principii în execuţia bugetară

 • Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice

 • Atributii, organizare CNCAN

 • Reguli generale de conduita in ale personalului contractual in cadrul institutiilor publice

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea şi controlul activitătilor nucleare

 • HG nr. 729/2018 privind organizarea si functionarea CNCAN

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

 • Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

 • Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Ghid de utilizare SEAP.

9.Compartimentul Resurse Umane - Consilier gr. IA

TEMATICA

1. Obligatii ale angajatorului si angajatului privind securitatea si sanatea in munca.

 1. Comunicarea, cercetarea, inregistrarea evenimentelor.

 2. Accidente de munca.

 3. Modalitati de incheiere/ incetare a raporturilor de munca.

 4. Organizarea si functionarea CNCAN.

 5. Delegarea, detasarea, transferul personalului angajat in institutiile publice.

 6. Promovarea personalului in institutiile publice.

 7. Incadrarea si salarizarea personalului in institutiile publice.

 8. Reguli generale de conduita in ale personalului contractual in cadrul institutiilor publice 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 111/1996 privind reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare.

 2. HG nr. 729/2018 privind organizarea si functionarea CNCAN.

 3. Legea nr 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

 4. Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

 5. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

 6. Ordinul MMJS nr. 2169/2018 privind aprobarea Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului platit din fonduri publice.

 7. HG nr. 500/2011 privind Registrul general al salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual.

 9. Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 10. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta si Continuitatea Guvernarii-Consilier gr.IA

TEMATICA:

1. Managementul situatiilor de urgenta al CNCAN conform Legii 111/1996 cu completările și modificările ulterioare;

 1. Atributiile CNCAN conform Legii 111/1996 cu completările și modificările ulterioare;

 2. Atributiile CNCAN in Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta din Romania;

 3. Arhitectura calculatoarelor personale, componente şi caracteristici;

 4. Configurare si administrare retele de comunicatii LAN;WAN,internet, intranet si VPN;

 5. Tipuri, versiuni, utilizare, configurare şi administrare sisteme de operare Windows;

 6. Medii de comunicaţie, structură generală, componente;Software de reţea (Windows, Linux), topologii: definire, avantaje şi dezavantaje.

 7. Instalare, configurare si utilizare MS Office 2010/2013/2016 Word, Excel, Outlook, etc.

 8. Reţele locale de calculatoare ( protocoale, topologii, servicii, cablare structurată);

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicată cu completarile si modificarile ulterioare și cu modificările și completările prevăzute in Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 2. Ordonanta de Urgenta 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta aprobata si modificata cu completarile prin legea 15/2005.

 3. HG Nr. 1491 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta,

 4. HG 557/2016 privind managementul tipurilor de risc

 5. Reţele locale de calculatoare. Proiectare şi Administrare, Ed. Polirom, Iaşi, 2003;

 6. Reţele Windows. Servere şi clienţi. Exemple practice, Ed. Polirom, Iaşi, 2004;

 7. Ubuntu Linux Toolbox: 1000+ Commands for Power Users Second Edition- autor Christopher Negus

 8. Sabin Buraga, Gabriel Ciobanu, Atelier de programare în reţele de calculatoare, 2001. 

11. Consilier IA - DAURI – Serviciul Autorizare Surse Medicale
1.Tematica:
1. Regimul de autorizare. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare ;
2.  Cerinte privind proiectarea laboratorului de radiologie;
3.  Autorizarea practicilor de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala;
4. Monitorizarea dozimetrica individuala a persoanelor expuse profesional in practica de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala ;
5. Monitorizarea mediului de munca in practica de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala;
6.Cerinte generale privind zonarea; clasificarea zonelor in radiologia de diagnostic;
7. Limite de doza pentru lucratorii expusi; clasificarea pe categorii a lucratorilor expusi ;
8. Limite de doza pentru populatie;
9. Optimizarea in expunerea medicala – prevederile Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica
10.  Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura.
2. Bibliografia:
1.Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/ );
2.HG 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805/2018 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie);
3.Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica);
4.Normele de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR 11) – aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/2003 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica);
5.Directiva 2013/59/Euratom 
11.1.Consilier gr.I - DAURI – Serviciul Autorizare Surse Medicale 
1.Tematica:
1.Atributiile de reglementare si autorizare ale CNCAN prevazute in HG 729/2018
2.Tipurile de autorizatii prevazute in Legea nr. 111/1996, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;
3.Conditiile de autorizare prevazute in Legea nr. 111/1996, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura;
5.Limite de doza pentru lucratorul expus si pentru public
6.Justificarea practicilor in expunerea medicala – cerintele Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica
7.Componenta  laboratorului de radiologie de diagnostic;
8.Prevederi privind fazele de autorizare in cazul practicilor de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala;
2. Bibliografia:
1.Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/ );
2.HG 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805/2018 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie);
3.Normele de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR 11) – aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/2003 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica);
4.Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica);
5.Directiva 2013/59/Euratom – definitii si Capitolul VII Expuneri medicale
11.2.consilier gr.IA  - DAURI – Serviciul Autorizare Surse Industriale
1.Tematica:
1.Regimul de autorizare. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Cerinte privind sistemul de protectie impotriva radiatiiilor ionizante in controlul nedistructiv: consideratii generale, responsabilitati, proceduri;
3.Monitorizarea mediului de lucru si de arie in practica de control nedistructiv;
4.Cerinte privind instalatiile radiologice cu surse inchise de radiatii uilizate in controlul nedistructiv;
5.Cerinte pentru amenajarea incintelor destinate desfasurarii practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante;
6.Cerinte privind zonarea: zone controlate si supravegheate;
7.Cerinte privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante in exteriorul incintelor special amenajate;
8.Limite de doza pentru lucratorii expusi; clasificarea pe categorii a lucratorilor expusi ;
9.Limite de doza pentru populatie;
10.Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura.
2. Bibliografia:
1.Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/ );
2.HG 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805/2018 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie);
3.Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica);
4.Normele de radioprotectie operationala privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 155/2003 (NSR 10) – aprobate  (http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr-10-ordin-cncan-155-2003.pdf);
5.Directiva 2013/59/Euratom

ANUNT

CNCAN initiaza, incepand cu luna aprilie 2019, campanie de recrutare personal, respectiv absolventi ai unei facultati cu profil tehnic(ingineri, fizicieni, chimisti), licentiati / masteranzi / doctoranzi, sau cu profil economic / juridic / IT, cu urmatoarele specializari:

-energetica, automatizari, electrotehnica, inginerie fizica, fizica tehnologica, mecanica, sisteme tehnolice, tehnologia materialelor, inginerie chimica, geologie, geofizica, stiinte economice, juridice.

Institutia asigura suport tehnic / conditii pentru initierea si continuarea studiilor de masterat, doctorat.

Telefon 0213163493/104
             0213163493/138

INFORMARE

 In cadrul campaniei de recrutare,  va informam ca in data de 26.03.2019 CNCAN  a demarat procedura de ocupare a unui numar de 31 de posturi vacante de: consilier debutant, consilier gr.II, consilier gr.I si consilier gr. IA. Anuntul  integral  privind posturile scoase la concurs,  impreuna cu tematica si bibliografia incidente, urmeaza sa fie postat pe site in cursul zilei de 01.04.2019. Documentele necesare inscrierii la concurs se pot descarca de pe site-ul institutiei din cadrul acestei sectiuni, respectiv la Documente pentru Angajare.

Pentru relatii puteti apela tel. 021.316.34.93 int. 104 sau 138