ANUNT

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de  18 mai  2021, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala:

1. Directia Ciclul Combustibilului Nuclear la Compartimentul Urgente Nucleare si Radiologice – 1 post (Consilier IA).

2. Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante - la Serviciul  Zona 8 Bucuresti-Ilfov  – 1 post (Referent tr. IA).

3. Directia Economica  la Biroul Achizitii publice-Administrativ - 1 post

( Referent tr.IA).

4. Compartimentul Juridic – 1 post (Consilier juridic gr.IA)

Dosarele de concurs se depun pana la data de 11.05.2021, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.104, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

d) carnet de munca si copie   si dupa caz,  adeverinţe care  atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

            Actele prevăzute la  lit. b), c) si  d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada  23.04.2021 – 11.05.2021.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 13.05.2021, ora 15,00 .

Concursul consta in :

-        proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de  18 mai 2021, ora 10,00.

-        interviul se va desfasura in data de24.05.2021, ora 10,00 la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de  o zi.

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor  scoase la concurs impreuna cu bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro si pe www.posturi.gov.ro”.

                                                            PREŞEDINTE

                                                            Cantemir Ciurea-Ercău

ANEXA

 

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE 

APROBAT

Președinte CNCAN

                                                                                                                                                                                                             Cantemir Ciurea-Ercău 

1. DIRECTIA SUPRAVEGHERE UTILIZARE RADIATII IONIZANTE

Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov                                                     

1.1.Condiţii specifice privind ocuparea postului de Referent tr. IA:

1.  Studii de specialitate : studii medii, absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat.

Perfectionari / specializari : cunostinte legislative, administrative si de comunicare, birotica.

Vechimea in munca sau specialitatea necesara: minimum 6 ani.

Cunostinte de operare / programare pe calculator:  abilitati in utilizarea aplicatiilor specifice pe calculator.

Limbi straine : NA

Abilitati, calitati si aptitudini necesare: seriozitate, asumarea responsabilitatii, capacitate de a lucra in echipa, capacitatea de a rezolva probleme, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra independent, capacitate de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite, abilitati de comunicare, adaptabilitate, abilitati in utilizarea calculatorului si a altor echipamente IT, respectarea legii si loialitate fata de interesele institutiei, conduita adecvata in timpul serviciului si in afara acestuia.

Cerintele specifice :  disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate.

Tematica şi bibliografia pentru postul de referent 

Tematica:

1.     Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 2.     Activitatea de control si activitatile de secretariat specifice pentru supravegherea desfasurarii de activitati cu surse de radiatii ionizante;

Bibliografia:

1.     Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/);

 2.     HG 729/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/);

 3.     Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control http://www.cncan.ro/inspectie-si-supraveghere/. 

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Condiţii specifice privind ocuparea postului de consilier juridic:

 1.     Studii de specialitate:  Studii Juridice de lungă durată.

2.     Perfectionari / specializari: în domeniile de drept incidente activității compartimentului.

3.     Vechimea in munca si in specialitatea necesara:  Minim 6 ani.

4.     Cunostinte de operare / programare pe calculator: Cunoştinţe în utilizarea calculatoarelor şi a programelor Microsof Word, Excel și Internet.

5.     Îndeplinirea conditiilor de exercitare a profesiei, conform Statutului profesiei de consilier juridic şi Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 

6. Limba engleză: engleză – nivel mediu (scris, citit,vorbit)

Bibliografie pentru ocuparea postului de consilier juridic gradul IA

 1.     Constituţia României.

2.     Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic cu modificările și completările ulterioare.

3.     Statutul profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare.

4.     Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

5.     Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

6.     Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 712/2009.

7.Codul Administrativ.

8.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

9.     Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

10.  Codul Muncii al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

11.  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

12.  Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

13.  Codul de Procedură Civilă din 2010, republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

14.  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

15.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

16.  Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

17.  Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările și completările ulterioare.

18.  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

19.  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

20.  Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor avea în vedere actele normative actualizate, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

DIRECTIA ECONOMICĂ – BIROUL ACHIZITII PUBLICE-ADMINISTRATIV

Condiţii specifice privind ocuparea postului de Referent tr. IA:

1.Studii de specialitate: studii medii, absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat.

2.Perfectionari / specializari: cunostinte legislative, administrative si de comunicare, birotica.

3.Vechimea in munca sau specialitatea necesara: minimum 6 ani.

4.Cunostinte de operare / programare pe calculator:  abilitati in utilizarea aplicatiilor specifice pe calculator.

5.Limbi straine: NA

6.Abilitati, calitati si aptitudini necesare: seriozitate, asumarea responsabilitatii, capacitate de a lucra in echipa, capacitatea de a rezolva probleme, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra independent, capacitate de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite, abilitati de comunicare, adaptabilitate, abilitati in utilizarea calculatorului si a altor echipamente IT, respectarea legii si loialitate fata de interesele institutiei, conduita adecvata in timpul serviciului si in afara acestuia.

7.Cerintele specifice:  posesor permis auto cat. B.

- disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA    pentru ocuparea postului de referent  tr.IA                                               

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

- Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

-  Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.

- O.U.G.nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

-  Legea nr.307/2006 (R1) republicată privind apărarea împotriva incendiilor.

         -  Legea nr.319/ 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările la zi.

 

TEMATICA

1.Modul de organizare si functionare a CNCAN.

2.Principalele atributii ale CNCAN.

3.Conducerea CNCAN. Principalele atributii.

4.Organizarea parcului auto CNCAN.

5.Achizitionarea autoturismelor pentru autoritatile si institutiile publice, Limite.

6.Normative de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi. 

7.Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora .

8.Conducătorii de vehicule. Dispozitii generale.

9.Obligaţiile participanţilor la trafic.

10.Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului privind apararea impotriva incendiilor.

11.Instruirea si obligatiile lucratorilor privind securitatea la locul de munca.

DIRECTIA CICLUL COMBUSTIBILULUI NUCLEAR – COMPARTIMENTUL URGENTE NUCLEARE SI RADIOLOGICE.

Condiţii specifice privind ocuparea postului de consilier grad IA:

1.     Studii de specialitate : Absolvenți ai unei facultăţi cu profil tehnic sau teoretic, preferabil facultatea de energetică (specializarea în inginerie nucleară constituie un avantaj) sau automatică și calculatoare / electrotehnică /aeronautică/ inginerie fizică / fizică tehnologică / fizică teoretică /chimie / matematică. Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată. Alte cursuri și calificari în domeniul IT (administrare servere, baze de date, operare linux, operare modele de dispersie atmosferică) și de asemenea, efectuarea studiilor de masterat (finalizate sau în curs), într-unul din domeniile menționate, constituie un avantaj

2.Perfectionari / specializari :

Cunoștințe tehnice de specialitate,

-        Cunostințe de bază privind reglementarile din domeniul managementului urgențelor radiologice, al radioprotecției și al securității nucleare.

-        Cunostințe de bază privind noțiunile fundamentale ale radioprotecției și ale securității nucleare.

-        Noțiuni avansate despre planuri de răspuns la urgență nucleară sau radiologică, pe amplasament și în afara amplasamentului.

-        Noțiuni avansate despre managementul centrelor operative pentru situații de urgență.

-        Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) și Windows, Outlook, Internet; cunoștințe privind utilizarea bazelor de date;

-        Cunoştinţe avansate de limba engleză.

3. Vechimea in munca sau specialitatea necesara: minimum 6 ani in domeniul pregătirii si răspunsului la urgente nucleare si radiologice sau administrare servere, baze de date, operare linux, operare modele de dispersie atmosferică.

Cunostinte de operare / programare pe calculator:  abilitati in utilizarea aplicatiilor specifice pe calculator.

4. Limbi straine : engleză – nivel avansat (scris, citit,vorbit).

5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:

-           memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

-           rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;

-           spirit de echipă, dispus la colaborare;

-           corectitudine în muncă;

-           seriozitate şi rigurozitate în activitate;

-           receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

-           spirit de observaţie, capacitate de constatare;

-           capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

-           capabil să identifice şi să rezolve problemele;

-           capabil să comunice uşor, atât oral, cât şi în scris;

-           atitudine interogativă.

6. Cerintele specifice :  Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o săptămână / lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întâlniri de lucru, etc. Disponibilitate pentru lucrul în ture și în zilele de week-end și sărbători legale.

 

TEMATICĂ:

1.          Legea nr. 111/1996, privind desfașurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (republicată și actualizată).

2.          Normele CNCAN privind managementul urgențelor radiologice (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-privind-managementul-urgentelor-radiologice/), securitatea radiologică (http://www.cncan.ro/assets/NSR/2018-2/02.07.2018 Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf ), securitatea nucleară și autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ).

3.          Noțiuni avansate despre planuri de răspuns la urgență radiologică și nucleară, pe amplasament și în afara amplasamentului.

4.          Noțiuni de bază privind niveluri de referință, criterii generice și criterii operaționale.

5.          Noțiuni de bază privind evaluarea pericolelor.

6.          Noțiuni de avansate privind stabilirea zonelor de planificare la urgență și aranjamentele  necesare.

7.          Noțiuni de avansate privind măsuri și actiuni de protecție pentru populație și lucratorii la urgență.

8.          Noțiuni de bază de radioprotecție.

9.          Noțiuni de bază privind funcțiile de securitate nucleară, protecția în adâncime la centrala nucleară CANDU și barierele de securitate.

10.        Mărimi și unități de măsură dozimetrice. Limite de doze.

11.        Cunoștințe generale privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop).

12.        Noțiuni de bază utilizate în reglementarea domeniului pregătirii, planificării și răspunsului la urgențe nucleare sau radiologice.

13.        Managementul centrelor operative pentru situații de urgență.

Bibliografie

1.     Legea nr.111/1996, privind desfașurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (republicată și actualizată).

2.     Norme privind managementul urgentelor radiologice (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-privind-managementul-urgentelor-radiologice/ ):

 • Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne și al presedintelui CNCAN nr. 61/113/2018 și publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 523 bis din 26.06.2018.
 • Normele privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de situații de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență I, categoria de pregătire pentru urgență II și categoria de pregătire pentru urgență III aprobate prin Ordinul CNCAN 146/2018.
 • Normele privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de situații de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență IV și categoria de pregătire pentru urgență VI, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 147/2018.
 • Norme CNCAN de securitate radiologică (http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/):
 • Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);
 • Norme de securitate nucleară privind proiectarea și construcția centralelor nuclearoelectric (NSN-02);
 • Norme de securitate nucleară privind limitele și condițiile tehnice de operare pentru instalațiile nucleare (NSN-05);
 • Norme de securitate nucleară privind protecția instalațiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală (NSN-06);
 • Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07)
 • Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);
 • Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);
 • Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13).
 • Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.
 • Hotarârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
 • Hotarârea nr. 768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre.
 • Hotarârea   nr. 1489 din  9 septembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotãrarea nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atributțile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.