CENTRALIZATOR privind rezultatele finale ale concursului organizat de CNCAN in data de 20.09.2019

REZULTATE PROBA INTERVIU la concursul  din data de 20.09.2019

Rezultate PROBA SCRIS  la concursul din data de 20.09.2019

REZULTATELE analizarii  dosarelor candidatilor inscrisi la concursul  din data de 20.09.2019

ANUNT

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de 20 Septembrie 2019, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi  vacante de natura contractuala:

1. Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante

- la Compartimentul  Zona 2 – Sud Est – 2 posturi (Consilier gr. IA)

- la Compartimentul  Zona 3 – Sud  – 1 post (Consilier gr. IA)

- la Compartimentul Zona 7 Centru  – 1 post (Consilier IA)

- la Serviciul  Zona 8 Bucuresti-Ilfov – 2 posturi (Consilier debutant)

2. Directia Relatii Internationale si Comunicare 

- Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare – 1 post (Consilier gr.I)

- Compartimentul Cooperare Internationala – 1 post (Consilier gr. II)

Dosarele de concurs se depun pana la data de 12.09.2019, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.104, si vor cuprinde urmatoarele documente:

a)cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

d) carnet de munca si copie   si dupa caz,  adeverinţe care  atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la  lit. b), c) si  d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada  29.08.2019 – 12.09.2019.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 16.09.2019, ora 16,00 .

Concursul consta in :

- proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de  20 septembrie 2019, ora 10;

- interviul se va desfasura in data de 26.09.2019, ora 10,  la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de  o zi.

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor  scoase la concurs impreuna cu bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro si pe www.posturi.gov.ro”. 

       PREŞEDINTE

      Rodin TRAICU

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

      APROBAT,

             Presedinte 

                      Rodin TRAICU

 

 

Tematica şi bibliografia

pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a celor 6 posturi  vacante de natura contractuala din cadrul Directiei Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante.

1.Tematica:

Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regimul de control conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Aplicarea sanctiunilor contraventionale. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sistemul de reglementari CNCAN din domeniul securitatii radiologice;

Efectuarea activitatii de control pentru supravegherea desfasurarii de activitati cu surse de radiatii ionizante;

Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura.

2.Bibliografia:

Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/);

HG 729/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/);

Norme CNCAN in domeniul securitatii radiologice, de implementare a prevederilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/);

Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control http://www.cncan.ro/inspectie-si-supraveghere/.  

3. Conditii specifice pentru: 

3.1.Consilier IA in cadrul Compartimentului Zona 7 Centru, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante  - 1 post:

 

 • Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);
 • Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante;
 • Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Vechime in munca sau specialitatea necesara: minim 6 ani;
 • Locul de munca – Compartimentul Zona 7 Centru, cu atributii de control in judetele Mures, Harghita, Covasna.      

3.2.Consilier IA in cadrul Compartimentului Zona 2 Sud-Est, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante  - 2 posturi:

 • Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);
 • Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante;
 • Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Vechime in munca sau specialitatea necesara: minim 6 ani;
 • Locul de munca – Compartimentul Zona 2 Sud-Est, cu atributii de control in judetele Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta.        

3.3.Consilier debutant in cadrul Compartimentului Zona 8 Bucuresti-Ilfov, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante  - 2 posturi:

 • Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);
 • Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante;
 • Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Vechime in munca sau specialitatea necesara: nu este necesara/obligatorie;
 • Locul de munca – Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5, Compartimentul Zona 8 Bucuresti-Ilfov, cu atributii de control in judetul Ilfov si Municipiul Bucuresti.           

3.4.Consilier IA in cadrul Compartimentului Zona 3 Sud, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante  - 1 post:

 • Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);
 • Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante;
 • Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Vechime in munca sau specialitatea necesara: minim 6 ani;
 • Locul de munca – Compartimentul Zona 3 Sud, cu atributii de control in judetele Prahova, Teleorman, Giurgiu, Calarasi.       

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

 pentru ocuparea postului de Consilier II,  Compartimentul Cooperare Internationala,   Directia Relatii Internationale si Comunicare 

Tematica:

1. Cadrul legal pentru desfășurarea activității de relații internaționale ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (atribuții și responsabilități)

2. Cooperarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica

3. Procedura privind incheierea tratatelor

4. Lista tratatelor, conventiilor si acordurilor guvernamentale gestionate de CNCAN –principalele tematici de cooperare.

Bibliografia:

1. Legea nr. 111/1996 privind privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

2. HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

3. Legea nr. 590/2003 privind tratatele, publicata in Monitorul Oficial nr. 78 din 18.02.1998, Partea I

4. Legea nr. 152/1999 pentru ratificarea Tratatului de interzicere totala a experientelor nucleare, adoptat de Adunarea Generala a Natiunilor Unite la       10 septembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial nr. 478 din 04.10.1999, Partea I

5. www.cncan.ro

6.https://www.iaea.org/services/technical-cooperation-programme

  

Conditii specifice pentru post – Consilier gr. II

Vechime minimă:

Experienţă minimă în specialitatea cerută de post - 1 an.

Experiența minimă în muncă –  1 an.

Studii:

Pregătire superioară  de lungă durată

Licențiat în domeniul tehnic, științe administrative, relații internationale.

Cursuri şi specializări în domeniul relațiilor internaționale.

Cunoştinţe:

– Cunoștințe privind legislaţia în domeniul nuclear, în domeniul relațiilor internaţionale.

– Cunoştinţe temeinice de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel şi Internet Explorer/Netscape,

– Cunoaşterea obligatorie a limbii engleze (cel puțin la nivel mediu).

Abilități, calități și aptitudini solicitate de post:

– Abilități de comunicare

– Abilități pentru lucrul în echipă

– Capacitatea de a executa lucrări în condiții de stres 

Tematica și bibliografia 

pentru ocuparea  postului de consilier I, Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare - Direcția Relații Internaționale și Comunicare

Tematica

1. Cadrul legal pentru desfășurarea activității de relații internaționale ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (atribuții și responsabilități)

2. Instituții și organisme ale Uniunii Europene (rolul, componența, modul de lucru)

3. Obligatiile Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare care incumba din aplicarea prevederilor Tratatului Euratom – caracteristicile principalelor acte legislative ale Uniunii Europene

4. Cadrul legal pentru desfășurarea activităților Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind transparența decizională și asigurarea accesului la informațiile de interes public

Bibliografie 

1. Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare cu modificările și completările ulterioare

2. HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

3. Lege nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Reg Belgiei, R Cehă, Reg Danemarcei, R Federală Germania, R Estonia, R Elenă, Reg Spaniei, R Franceză, Irlanda, R Italiană, R Cipru, R Letonia, R Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, R Ungară, R Malta, Regatul Ţărilor de Jos, R Austria, R Polonă, R Portugheză, R Slovenia, R Slovacă, R Finlanda, Reg Suediei, Reg Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale UE) şi R Bulgaria şi România privind aderarea R Bulgaria şi a României la UE

4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

6. www.cncan.ro 

7. https://europa.eu/

Conditii specifice pentru post – Consilier gr. I

Vechime minimă:

Experienţă minimă în specialitatea cerută de post – 3 ani.

Experiența minimă în muncă –  3 ani.

Studii:

Pregătire superioară  de lungă durată

Licențiat în domeniul tehnic, științe administrative și politice, relații internationale, juridic.

Cursuri şi specializări în domeniul comunicării, afaceri europene.

Cunoştinţe:

– Cunoștințe privind legislația comunitară, afacerilor europene;

– Cunoştinţe temeinice de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel şi Internet Explorer/Netscape,

– Cunoaşterea obligatorie a limbii engleze (cel puțin la nivel mediu).

Abilități, calități și aptitudini solicitate de post:

– Abilități pentru lucrul în echipă;

– Abilități de comunicare;

– Capacitatea de a executa lucrări în condiții de stres.